Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Съвет на европейските общини и региони | Информация за актуални събития | Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство

Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство

06.12.2022
Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство

В рамките на заседанието на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони на 5 и 6 декември в Париж, се проведоха избори за председателство на организацията за следващия мандат 2023 – 2025 г.

Българските местни власти бяха представлявани от кметовете на Пещера – Йордан Младенов, на Златоград – Мирослав Янчев, председателя на Общинския съвет на Търговище – Емине Якубова, и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Акцент в работната програма през първия ден бе изборът на нов президент и двама съ-президенти. За позицията президент бяха номинирани: Гун Марит Хелгесен – съветник в съвета на окръг Вестфолд и Телемарк, председател на Норвежка асоциация на местните и регионалните власти, и Филип Лорaн – кмет на Со, президент на Френската асоциация на CEОР.

След представянето на Гун Марит Хелгесен, Филип Лоран направи сомоотвод на кандидатурата си, и подкрепи и Хелгесен с думите, че осъзнава важността от обединение и съвместна работа за справяне с множеството кризи пред които е изправен СЕОР и всички местни власти – войната в Украйна, борбата с изменението на климата, екологичния преход и др. Той добави, че вярва в опита и способността й да подпомогне по-нататъшното развитие на европейската организация, както и да укрепи работата й в защита и представителство на местните и регионални власти на европейската политическа арена.

Така госпожа Хелгесен бе обявена за нов президент на СЕОР до края на 2025 г. Триото на председателството бе сформирано с избора на двама съ-президенти – Кристоф Шнаудигел – председател на окръг Карлсруе, Германия със 70 гласа, и Филип Лоран – кмет на Со, президент на Френската асоциация на CEОР с 67 гласа. Третият кандидат за двете позиции бе Кристине Опиц-Пльорер – общински съветник в Инсбрук, която получи 54 гласа в своя подкрепа.

През първия ден на събитието се проведе и дебат по темата за ролята на местните и регионалните власти за насърчаване на социалното сближаване в периода на нестабилност и поляризацията в обществото. Говорителите от Великобритания, Белгия и Франция споделиха своя опит в контекста на множеството геополитически и икономически кризи неравенствата, изменението на климата и др. Тези фактори подкопават социалното сближаване и доверието на гражданите в управляващите като генерират омраза и неразбирателство към най-близкото до тях ниво – местните и регионални изборни представители.

Сложната роля да бъдат обединители и да създават чувство за общност сред гражданите ги поставя често в обсега на гнева и речта на омразата. Все повече изборни представители са обект на психически или физически тормоз, което прави тези длъжности непривлекателни и води до намаляване на кандидатурите или до оттегляне от заеманите позиции. Всички говорители споделиха, че усилията им са насочени към активен и конструктивен диалог с гражданите, както и активното им въвличане във взимането на решения. Здравната криза и войната в Украйна, довели до увеличено използване на социалните медии, водят и до разпространение на речта на омразата и фалшивите новини. Подобни практики имат негативни последици за местната и регионалната демокрация, както и за условията на труд на изборните политици.

С особена острота този проблем се наблюдава в рамките на предизборни кампании, като политически опоненти използват социалните мрежи за сплашване, тормоз и разпространение на клевети.

Като препоръки за справяне с феномена, бяха представени по-доброто информиране на гражданите за глобалните предизвикателства и развиване на тяхното критично мислене; гражданското образование; укрепване на социалната солидарност и сдружаване; съвместно разработване на политики и планове за действие на местно ниво; създаване на инструменти, вкл. правни, за защита на работещите в местните публични администрации и изборните представители, както и обмен на добри практики.

Политическият комитет на СЕОР прие изменения устав на организацията. Съгласно новия белгийски кодекс на дружествата и асоциациите, в сила от 1 януари 2020, СЕОР трябваше да актуализира своите уставни документи и да ги приведе в съответствие до 31 декември 2023 г. За целта, през 2021 г. бе нает външен консултант, който извърши преглед на документа, съвместно със създадената за целта работна група от членове на СЕОР. Промените бяха изпратени за преглед и съгласуване с генералните секретари и директори на асоциациите-членове. Политическият кабинет одобри измененията в присъствието на френски нотариус. Предстои документът да бъде преведен на френски език и изпратен на белгийските органи за потвърждение.

Политическият кабинет прие и актуализиран Кодекс на поведението, имащ за цел да осигури професионална среда, свободна от тормоз, насилие и дискриминация за своите членове, партньори и служители. Документът предоставя допълнителна правна информация, която засягат служителите на СЕОР в Белгия, както и осигуряват рамка за справяне с насилието от трети страни. Обхванати са и случаите при провеждането на онлайн събития и срещи.  

Вторият ден бе посветен на тематичната дейност на СЕОР. Представено бе проучването ,,Местни финанси и зеленият преход в Европа: десетилетие на местните финанси – от кризата до устойчивото възстановяване“. Новото онлайн издание на СЕОР стартира официално на 10 ноември. То представя анализ на развитието на под-националните финанси в страните-членки на СЕОР през десетилетието 2010 – 2020 г. и има за цел да спомогне за разбирането как общините и регионите са засегнати от икономическата криза от 2008 и 2009 г., структурните промени и реформи, предизвикани от тази криза в европейските страни. То предоставя съвети и опит за справяне с настоящата икономическа криза, дължаща се както на последиците от пандемията от COVID-19, така и на глобалната инфлация, причинена от руската война срещу Украйна.

Анализът обхваща и свързаните с изменението на климата аспекти на местните финанси, по-специално местните капиталови разходи за зелени инвестиции, както и първоначална представа за това как Механизмът за възстановяване и устойчивост може да се използва на местно и регионално ново за инвестиции, свързани със зеления преход. Навсякъде в данните и анализа се правят интересни връзки между ефективността на под-националните инвестиции и децентрализацията. Тази публикация следва да допринесе за повишаване на знанията и разбирането за местните и регионалните финанси и инвестиции както за вземащите решения на национално ниво, така и за вземащите решения в ЕС.

Участниците в заседанието бяха информирани и за кандидатурата на СЕОР за участие в новият Комитет за секторен социален диалог за социалните услуги, което беше ратифицирано от генералните секретари и директори на CEОР на 8 ноември. Създаването на Комитета е по искане на Федерацията на европейските социални работодатели и Европейската синдикална федерация на работещите в обществените услуги до Европейската комисия. Очаква се официално създаване на новия комитет с публикуването на съобщението на ЕК относно социалния диалог до края на годината.

Представен бе и напредъкът по проекта „Мостовете на доверието (,,Bridges of Trust‘‘), изпълняван от СЕОР в рамките на Инициативата U-LEAD's. Целта на проекта е създаване на нови партньорства между украинските и европейските общини и укрепване на капацитета на украинските общини. В рамките на проекта са организирани и форуми за солидарност, лятно училище и посещения в общините-партньори, за обмен на най-добрите практики и примери за местни проекти в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, енергийната ефективност, управлението на отпадъците. През ноември 2022 г. започна новата фаза на проекта, която ще продължи до 30 септември 2023 г. и ще подкрепи 30 украински общини за развитие на партньорство с община в ЕС.

Членовете на СЕОР бяха за познати и с резултатите от Конгреса на ОГМВ в Теджон, Южна Корея, където участва заместник-представителяj на НСОРБ в организацията, кметът на Дряново Трифон Панчев, и с актуализираната Харта за равенството между мъжете и жените в живота на местно ниво.