×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Конгрес на местните и регионални власти в Европа | Информация за актуални събития | Проведе се заседание на Комисията по актуални въпроси на Конгреса на съвета на Европа

Проведе се заседание на Комисията по актуални въпроси на Конгреса на съвета на Европа

13.06.2022
Проведе се заседание на Комисията по актуални въпроси на Конгреса на съвета на Европа

На 10 юни Комисията по актуални въпроси на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа проведе своето поредно заседание. В него дистанционно участие взеха титулярните членове, кметовете на общините Елена и Каварна, Дилян Млъзев, ръководител на националната ни делегация и Елена Балтаджиева, заместник-ръководител на делегацията. В рамките на точката за ролята и отговорностите на местните и регионални власти в защита на човешките права в институциите за социална грижа, те представиха информация по повод констатациите, засягащи местните власти от стрната, публикувани в изявлението на Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ).

Основната цел на проведеното обсъждане бе внасянето на по-голяма яснота и разбиране за ситуацията на място в България по отношение ролята и отговорностите на българските общини в сферата на социалните услуги и по-специално спрямо домовете за пълнолетни лица с психични разстройства.

Кметът на Елена, Диляна Млъзев представи информация за управлението и финансирането на заведения за социални услуги през годините, като посочи преминаването им в управление на кметовете през 2003 г. Той подчерта, че за изминалите 19 години общото финансиране чрез стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности само на специализираните институции, е нараснало едва 6,9 пъти и добави че „По различни причини през годините средствата, отпускани от държавата за финансиране на социалните услуги, значително изоставаха от реалните потребности за разходи. В този ресурс никога не е включван компонент, чрез който да се подобряват материално – техническите условия в специализираните институции.“ Кметът на община Елена заключи, че на практика, отпусканите средства по стандарта за дом за лица с психични разстройства, макар и нараснали, са все още недостатъчни, за да бъдат осигурени напълно разходните потребности. Общините, където са ситуирани съответните услуги осигуряват от собствените си бюджети допълнително финансиране за неотложни и приоритетни разходи на домовете.

Дилян Млъзев посочи също, че въпреки успеха на редица общини за развитие на деинституционализирани услуги и нови услуги в общността, новосъздадената социална инфраструктура в страната е невъзможно да осигури подкрепа на всички нуждаещи се лица с психични разстройства и други увреждания.

Като ключови елементи за подобряване на състоянието на сектора посочи влезлия в сила от 01.07.2020 г. нов Закон за социалните услуги и предвиден нов ред и изисквания при предоставянето на социални услуги, както и закриване на съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с психични разстройства.

В своето изказване кметът на Каварна, Елена Балтаджиева се фокусира върху предприетите стъпки и мерки за подобряване на условията на живот в засегнатите в изявлението на КПИ социални услуги. Тя представи работата на община Карлово по отношение подобряване на живота на настанените лица в дома в гр. Баня, в това число извършени ремонтни дейности, закупуване на ново обзавеждане, провеждане на конкурс за предоставяне управлението на специализираната институция на доставчик с опит в полагането на грижа за лица с увреждания, поставено видеонаблюдение и засилване контрола по почистването на сградата и поддържането на нужната хигиена.

По отношение на домовете в с. Куделин и в с. Говежда, тя сподели, че „Благодарение на осигуряването на средства за изграждането на нов-тип социални услуги в приемащите общини и активизирането на държавните власти по отношение на изготвянето на индивидуални оценки на потребностите на лицата и работа с потребителите към днешна дата, домът в с. Куделин е закрит и в най-скоро време ще бъде закрит и дома в с. Говежда“.

Кметът на Каварна информира участниците и за съвместната работа с изпълнителната власт по темата, както и положителните развития, свързани с приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България през април т.г. „Планираните инвестиции, засягащи социалните услуги и по-конкретно социалното включване са в размер на 753 млн. лв., с период на изпълнение 2022 – 2026 г. Те ще бъдат насочени към модернизиране на дългосрочната грижа, в това число изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания, както извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, информира г-жа Балтаджиева.  Очаква се и приемане на Наредба за качеството на социалните услуги, допълни тя.

В заключение бяха представени и част от предложенията на НСОРБ, в това число за необходим среден ръст от мин. 54% на средствата за издръжка на специализираните институции; осигуряване на около 35,9 млн. лева допълнителни средства за всички социални услуги с актуализацията на бюджета; предоставяне на допълнителни средства по оперативните програми за повишаване качеството на социалните услуги и материалните условия; специална програма за финансиране на мерки за подобряване условията и повишаване на капацитета на екипите в специализираните институции до тяхното закриване през 2035 г. и др.

В рамките на заседанието бяха проведени и два тематични дебата за намаляващото влияние на местните и регионални медии: тяхната роля за демокрацията на местно ниво, както и за отговорности на местните и регионални власти за приобщаване на диаспорите.  Делегатите проведоха и обмен относно защитата и приемането на жени и деца бежанци на местно и регионално ниво, новите модели за иновативни, демократични и устойчиви общности в селските райони и как демократичните иновации в селските райони могат да допринесат за укрепване на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в съответствие с основната мисията на Съвета на Европа. Приета бе и работната програма на комисията.

Проведен бе и избор за 5-ти заместник председател на Комисията, като на поста бе избран Джими Молоуни, кмет на Кери, Ирландия.