×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Представяне

Представяне

Представяне

НАЛАС е учредена през 2001 г. на първия форум на градовете и регионите от Югоизточна Европа, организиран от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мрежата се създава под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. НСОРБ е сред асоциациите учредители. През юли 2005 г. се регистрира като неправителствена организация на асоциации на местните власти от Югоизточна Европа със седалище Страсбург. Мрежата осъществява дейности, свързани с насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС създава и партньорства между асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа, насърчаващи стабилността и сигурността в региона и допринасящи за процеса на европейска интеграция и разширяване на Европейския съюз.

Понастоящем членове на НАЛАС са 14 асоциации на местните власти от следните държави от Югоизточна Европа: АлбанияБосна и Херцеговина, България, Косово, Република Северна Македония, Молдова, Република Сръбска, Румъния, Словения, СърбияТурцияХърватска (2 асоциации ) и Черна Гора. Те представляват над  9 000 местни власти, пряко избрани от над 80 милиона граждани. 

Структура

Общото събрание (ОС) е върховен орган на НАЛАС, който взема решения за дейността на асоциацията. Събранието заседава веднъж годишно, като разходите за участие на делегатите се поемат от НАЛАС, а НСОРБ осъществява експертна и логистична подкрепа. Всяка асоциация членка се представлява в него от двама делегати и съответния брой техни заместници, всеки от които е с право на  глас. За мандат 2019-2023 г. делегати на НСОРБ в ОС на НАЛАС са кметовете на общините Кюстендил и Павликени, Петър Паунов и Емануил Манолов. Техни заместници са кметовете на Харманли и Антоново, Мария Киркова и Хайредин Мехмедов.

Мрежата се ръководи от президент, избран от Общото събрание и делегат в него. В периода 2009-2012 г. президент на НАЛАС бе Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев.

Съгласно промените в Устава на Мрежата от март 2011 г., президентът се избира с мандат от една година, на базата на ротационна система. Ротационната схема се основава на азбучния ред на първата буква от наименованието на асоциациите-членки на английски език и се одобрява от Общото събрание. НАЛАС има и трима заместник-президенти. В зависимост от ротационния график, първият заместник-президент става следващия президент на следващата година, а вторият заместник-президент става първи заместник-президент и така нататък. 

Президент на НАЛАС за периода 2020-2021 г. e Емануил Манолов, кмет на община Павликени, който бе избран на позицията единодушно, след отказа на Татяна Бадан, кмет на община Селемет (Молдова) да поеме мандата си. Негови заместници са Антонио Раткович, кмет на община Сомбор (Сърбия), Локман Чайриджъ, кмет на община Багджилар (Турция) и Душан Райчевич, кмет на община Бар (Черна гора).

Асоциацията се управлява от Комитет на регионалните координатори (Управителен съвет). В състава му се включват: президента, тримата заместник-президенти, изпълнителните директори на асоциациите-членки, изпълнителния директор на мрежата. Комитетът отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и осигурява нормалното функциониране на мрежата, заседава минимум 4 пъти годишно.

Функционирането на НАЛАС се осигурява ресурсно от секретариат в град Скопие (Република Северна Македония), който се ръководи от изпълнителен директор. Секретариатът отговаря за оперативното управление на сдружението, както и за комуникацията и вътрешните и международните отношения. За подпомагане на работата на мрежата от 2010 г. във всяка от асоциациите-членки са назначени национални координатори.

В рамките на мрежата са създадени 6 работни групи по конкретни теми, от изключителна значимост за местното самоуправление в Югоизточна Европа. Те са фокусирани върху: местните финанси, градското планиране, управлението на отпадъците и водите, институционалното развитие, енергийната ефективност и устойчивия туризъм. Членове на работните групи са общински експерти от всяка асоциация-членка. В рамките на работните групи, експертите споделят опит, разработват и осъществяват от името на мрежата проекти с различна тематика. Всяка работна група се координира от „водеща асоциация“, като НСОРБ  ръководи групата по финансова децентрализация. Два пъти месечно НАЛАС издава и разпространява електронен бюлетин, в който са представени изпълнени от асоциациите-членки дейности, както и планирани такива.

Мрежата предлага на асоциациите от ЮИЕ и т.нар. услуга „Бърз отговор”. Услугата е в полза на асоциациите-членки, които искат да се запознаят и приложат опита на други асоциации по въпроси и проблеми свързани с компетенциите на местните власти в съответната страна.

През последните години, ролята на НАЛАС в международен план се затвърждава, като мрежата е със статут на наблюдател в Комитета на регионите и Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа. Член е и на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Установени са партньорски отношения с асоциации на местните власти от САЩ, Китай, Южна Африка и др.