×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Комитет на регионите | Информация за актуални събития | Българската делегация в Европейския комитет на регионите обсъди с представители на ЕК основните проблеми от настоящия и следващия програмен период

Българската делегация в Европейския комитет на регионите обсъди с представители на ЕК основните проблеми от настоящия и следващия програмен период

30.06.2022
Българската делегация в Европейския комитет на регионите обсъди с представители на ЕК основните проблеми от настоящия и следващия програмен период

В рамките на 150-та сесия на Европейския комитет на регионите, делегацията на българските местни власти проведе среща със София Алвеш - директор в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и нейният екип. Срещата бе по инициатива на НСОРБ и имаше за цел обсъждане на приоритетни въпроси за българските местни власти от компетенциите на генералната дирекция.

В началото на срещата г-жа Алвеш сподели, че Споразумението за партньорство на страната ни е във финален етап и предстои да се приеме в началото на юли. Окончателното одобрение на новите програмите ще последва в началото на есента.

В дискусията основно място зае темата за необходимостта от спешно предприемане на мерки по ОПОС и ОПРР за индексирането на договорите за инфраструктурни проекти, които са под заплаха поради ръста на енергоносителите, строителните материали и разходите за труд.

Г-жа Алвеш сподели, че това е проблемна тема за много държави и към момента разговорите с националните власти продължават. По отношение на съществуващите правила, ЕК е предвидила гъвкавост и възможности за промени. Затрудненията навлязоха в задънена улица, след като българският парламент не прие предложенията за промени в ЗОП, с които да се предвиждаше възможност за използване на методика за адаптиране на цените. Екипът на г-жа Алвеш подчерта, че управлението на договорите е в рамките на полето на действие на съответния УО. В този смисъл, ако УО реши, че има нужда да пренасочи средства от една дейност в друга, да използва спестявания за определени договори със затруднения, то това не би било спряно от ЕК, което е известно на националните власти в България.

Българските местни власти споделиха за липсата на добра комуникация с правителството. Според тях липсата на анализи и отчитане на различните казуси при договорите с доставчици пречи въпросът да намери решение в полза на всички. Установен е дълъг период без реални резултати и прехвърляне на отговорността между националното ниво и ЕК, без реално намиране на решения, от което най-потърпевши са местните власти и общностите. Членовете на българската делегация поискаха ясни указания от ЕК към националните власти, изискване на информация и предприемане на спешни действия. Споделиха, че проблемите са сходни и при програмата за развитие на селските райони.

Г-жа Алвеш подчерта, че екипите работят активно за разясняване на всички възможности за гъвкавост при съществуващите правила за ОП. Според нея среща с УО и одитиращия орган, който реално е изискал изготвянето на методика, би било стъпка в правилната посока, за да се уточнят възможностите за финансиране и да се върне обратна информация за нуждите. Вече има добър пример с Румъния, че подобни мерки работят.

По отношение на въпроса за намиране на решение за продължителните периоди без разплащания и затруднена комуникация, вследствие политическата обстановка в страната, тя посочи, че за ЕК също е трудно да работят без постоянен партньор в УО, както и че ако на политическо ниво не се намира решение, то техническото следва да положи усилия и да открие такова.

По отношение на темата за изграждане на капацитет за реализацията на подхода на Интегрираните териториални инвестиции, екипът на София Алвеш информира, че има възможност за организиране на обучения. По новата програма ще има 2 приоритета за техническа помощ и изграждане на капацитет. В същото време бе обърнато внимание, че и в сегашната програма все още има достатъчен ресурс, който може да бъде пренасочен. Възнаграждаването на труда на лицата, участващи в звената за подбор на проекти по ИТИ не е планирано и не се разглежда като приоритет.

В заключение г-жа Алвеш посочи, че директната връзка с общините в България е изключително ценна и предложи комуникацията по тези и други теми да продължи.