Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програми за хората с увреждания

Програми за хората с увреждания

Програми за хората с увреждания

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

· Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.
· Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата.
· Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на лицата от целевите групи по Програмата, с цел промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи.
· Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на Програмата.
· Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата.
· Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на Програмата.


ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Програмата се прилага във всички общини на страната.

Повече информация - на интернет страницата на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-zohtu/