×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Начало | За общините | Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Секретариатът на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Дирекция „Устройство на територията и...

11.02.2022 | виж още →
МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро...

11.02.2022 | виж още →