×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-90/07.07.2022 г., внесен от група народни представители

Становище по ЗИД на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-90/07.07.2022 г., внесен от група народни представители

27.07.2022

НСОРБ

ДО

Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ                      47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-Н МАНОЛ ГЕНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н ПЛАМЕН АБРОВСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-90/07.07.2022 г., внесен от група народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-90/07.07.2022 г., внесен от група народни представители, изразяваме следното становище:

Не одобряваме предложенията за императивно въвеждане на нови системи за разделно събиране на битовите отпадъци, без извършването на нужните анализи с цел избягване на ненужното оскъпяване на услугата и повишаване на такса битови отпадъци в настоящата финансова ситуация в страната.

В предлагания законопроект, с мотиви за подобряване на околната среда и постигане на устойчив ръст в икономиката, императивно се въвеждат нови допълнителни ангажименти за общините за разделното събиране на дървесни отпадъци, наред с отпадъците от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло. Задължават се кметовете на общините да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци наред с разделно събраните отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места.

Подобно сериозно разширяване отговорностите на местните власти може да бъде предлагано единствено след извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроекта. Резултатите от предварителната оценка следва точно да остойностят очакваните разходи за новите дейности и съответно да анализират съотношението между положителните и отрицателните последици (ползи-разходи) от прилагането им.

Не приемаме подход за промяна на законодателството, с въвеждане на нови общински ангажименти, за които липсват реални доказателства, че ще бъдат подобрени съществуващите системи за разделно събиране на отпадъците. Считаме, че с новите предложения единствено може да се стигне до оскъпяване на предоставяните на гражданите и бизнеса услуги, наред с ежегодно повишаващите се разходи свързани с управлението на битовите отпадъци. Действащия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и към момента позволява дървесните отпадъци да бъдат разделно събрани чрез настоящите системи за разделно събиране на битовите отпадъци и по- конкретно:

  • чрез общинските ангажиментите за едрогабаритни отпадъци - се събира дървесината от мебелите;
  • чрез общинските системи за строителните отпадъци от домакинствата - се събира дървесината от дограми, врати и др.

Също така действащия ЗУО не е въвел подобно изрично изискване за дървесината, тъй като морфологичните анализи на битовите отпадъци не показват сериозни количества на дървесните отпадъци в общините. Доказано е, че по-големи количества отпадъци се събират от хартията и картона, металите, пластмасата и стъклото и поради тази причина законодателят изрично е посочил само тези видове за самостоятелно събиране. Независимо от това, ако в дадено населено място се генерират по- големи количества дървесни отпадъци, общините имат право и съгласно действащия ЗУО да въвеждат системи за тяхното самостоятелно събиране. Подобни примери съществуват в страната и редица общини са сключили договори с дървопреработващи предприятия за последващо третиране на този вид отпадък.

В заключение обръщаме внимание, че всички ангажименти по предоставянето на услуги, свързани с управлението на битовите отпадъци, общините финансират с такса битови отпадъци т.е. със средства събрани от гражданите и бизнеса. Всяко натоварване на данъкоплатците с подобни нови разходи, без пълна финансова обосновка и оценка на въздействието би създало още една причина за обществено напрежение, което считаме за необосновано в настоящата ситуация.

Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание при процедиране на законопроекта.

Категории
Други
Околна среда