Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-88/06.07.2022 г., внесен от група народни представители

Становище по ЗИД на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-88/06.07.2022 г., внесен от група народни представители

18.07.2022

НСОРБ

ДО

Г-Н МАНОЛ ГЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, сигн. № 47-254-01-88/06.07.2022 г., внесен от група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

НСОРБ подкрепя внесения законопроект. Считаме, че предлаганите текстове са началото на така нужните промени в сферата на управлението на отпадъците, и по-конкретно извършването на реформи в системите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, съобразени с настоящата икономическа и демографска ситуация в страната и актуалните изисквания на ЕК.

Безспорно е необходимо подобряване на ефективността на разделното събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал от опаковки чрез обхващане на всички общини в България с промяна в критериите за обхванато население и при отчитане на особеностите на съответните общини: географско положение, демографски характеристики, количества на отпадъците от опаковки, икономическо развитие, отдалеченост от съоръжения за третиране, релеф и др. През последните 20 години в България се получи изкривяване на концепцията за създаване на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и прилагане на принципа на „разширената отговорност на производителя“. Този принцип е създаден в страните от ЕС, за да подпомага местните власти в скъпоструващото създаване и поддържане на системи за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми отпадъци и на отпадъци, които притежават опасни свойства. За съжаление в България се констатира разминаване в отговорностите и задълженията в сферата на управление на отпадъците, при което общините стават отговорни за възникнали проблеми в резултат от неправилно формирани политики и липса на адекватен контрол на национално ниво.

Във връзка с горното се надяваме на Вашата лична ангажираност да продължи процеса по подобряване на относимите текстове.

Уважаеми господин Генов,

В заключение си позволяваме да направим едно очаквано от всички общини предложение за включване в настоящият законопроект на текст, с който ще се поправи сериозен нормативен пропуск.

Той е свързан с противоречиво тълкуване на последните изменения на § 60 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс свързан със ЗУО. В резултат се издават масови откази от страна на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) за възстановяване на преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Мотивите за отказите са, че средствата от обезпеченията и отчисленията за миналата 2021 г. подлежат на връщане на общините (срок до 30 април 2022 г.) само при представяне на решение на съответния Общински съвет, взето задължително през миналата 2021 г. В същото време измененията бяха обнародвани в Държавен вестник бр. 17 от 01.03.2022 г. и поради тази причина общините не са имали никакво законово основание да приемат по-рано подобни решения, по силата на които да бъдат възстановени средствата от отминалата 2021 г.

С настоящето наше предложение ще се поправи това противоречие и ще се въведат два нови срока - за общините и за РИОСВ, в които общинските съвети да приемат своите решения и съответно РИОСВ да възстанови обезпеченията и отчисленията за 2021 г.

Конкретните наши предложения за промяна на § 60 от ПЗР към ЗИД на ДОПК, както и мотивите за тях са в приложение към настоящето писмо. ТУК.

Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание при процедиране на законопроекта.

Категории
Околна среда