Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за водите, сигн. 49-354-01-31/10.05.2023 г., внесен от К. Костадинов и гр. народни представители

Становище по ЗИД на Закона за водите, сигн. 49-354-01-31/10.05.2023 г., внесен от К. Костадинов и гр. народни представители

19.06.2023

НСОРБ

изх.№ И-1109(7)/19.06.23.

ДО

КОМИСИЯ ПО

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОМИСИЯТА ПО

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, сигнатура 49-354-01-31/10.05.2023 г., внесен от г-н Костадин Костадинов и група народни представители.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, сигнатура 49-354-01-31/10.05.2023 г., представяме на Вашето внимание следното становище на НСОРБ:

Със законопроектът се предлага премахване на регистрационния режим на кладенците на гражданите, както и предоставяне на възможност те да имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води и в извън границите на населените места и селищните образувания.

НСОРБ счита, че преди приемането на предлаганите промени е необходимо да бъде извършена задълбочена предварителна оценка на въздействието на законопроекта. Промените са мотивирани с намаляване на административната тежест, но следва да бъдат анализирани как ще се отразят на цялостното управление на национално и общински ниво на водите, като ценен природен ресурс. Действащото законодателство следва да гарантира опазване и осигуряване на необходимото количество и качество на повърхностните и подпочвените води, ползвани като основен източник за питейно-битово водоснабдяване на населението. Необходимо е да бъдат гарантирани мерки за осигуряване на водни количества за собствени потребности без това да нарушава състоянието на водите и правото им на ползване от останалите граждани и бизнеса.

Категории
Околна среда