Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, № 49-302-01-10, внесен от МС на 13.04.2023 г.

Становище по ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, № 49-302-01-10, внесен от МС на 13.04.2023 г.

15.05.2023

НСОРБ

изх. № И-978 / 15.05.23.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 49-302-01-10, внесен от Министерския съвет на 13.04.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод цитирания законопроект, Ви предоставяме следните бележки и предложения:

I. Принципни бележки

В НСОРБ непрекъснато постъпват сигнали от общините за подадени искания за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), при които се наблюдават следните тенденции:

  • подават се заявления от физически лица, като едно искане за информация обхваща времеви период от 5 и повече години, което включва повече от един мандат на органите на местното самоуправление;
  • въпросите в едно заявление са от няколко тематични направления, като всяко от тях съдържа голям брой допълнителни такива;
  • физически лица подават едно и също запитване „под копие" до десетки общини;
  • заявленията по ЗДОИ са подадени по електронен път, като част от тях са подадени в един и същи ден през Платформата за достъп до обществена информация едновременно до няколко десетки общини;
  • при мълчалив отказ или непредоставяне в пълен обем на изискваната информация, този акт се обжалва пред административен съд, като с отмяната му се иска и присъждането на разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, което често е необосновано високо.

На тази база и проучване сред всички общини още при публичното обсъждане на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация внесохме конкретни предложения до Министерския съвет, отнасящи се до усъвършенстване на административното производство по предоставяне на достъп до обществена информация, както и на съдебния контрол върху решенията за предоставяне/отказ на достъп до обществена информация.

Целта ни и е премахване на заложените в ЗДОИ предпоставки за злоупотреба с право, и в резултат на това ширеща се масова практика по подаване в общините на заявления за достъп до обществена информация с фиктивни лични данни и адреси, и по въпроси, които не представляват правен интерес за заявителя, поради факта, че същият не е член на местната общност по смисъла на §1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. 

Едновременно с това изразяваме тревогота си, че за пореден път се внасят законови задължения, чието изпълнение е свързано с необходимостта от допълнителни експертни и финансови ресурси, за които не са предвидени средства. Например с разширяването на списъка на изискуемите за публикуване данни, тяхната трансформация в машинночетим отворен формат, постоянната им актуализация и особено изпълнението на изискванията, свързани с въвеждането на приложно-програмни интерфейси.

Обръщаме внимание, че в Преходни и заключителни разпоредби на ЗДОИ са определени крайни дати като срокове за изпълнение, които биха могли да се окажат рискови и трудно изпълними за организациите от обществения сектор, тъй като реализирането им е в зависимост от влизането в сила на закона.

Във връзка с гореизложеното правим следните

II. Конкретни предложения

  1. В чл. 25, ал. 1 се правят следните допълнения:

1.1. В т. 1 след думите „трите имена“ се добавят думите „и единен граждански номер“.

1.2. В т. 2 след думата „информация“, се добавят думите „и посочване на обстоятелство по §1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обуславящо принадлежността на заявителя към местната общност, когато това е предвидено в закон“.

Мотиви: Въвеждането на ЕГН като елемент от идентификацията на заявителя от една страна осигурява постигане на съответствие със Закона за гражданската регистрация при индивидуализация на физическите лица в правния мир, вкл. при предоставяне на административни услуги, от друга страна способства за свеждане до минимум на проявата на често наблюдавано в общините нежелано явление по подаване на заявления с фиктивни имена и адреси, респ. необосновано разходване на ресурси на общинските администрации по процедиране на подобни заявления.

В съдебната практика /Решение № 15949 от 22.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 3888/2009 г., III о., Решение № 99 от 6.07.2020 г. на АдмС - Габрово по адм. д. № 46/2020 г., Решение № 4011 от 18.06.2021 г. на АдмС - София-град по адм. д. № 12466/2020 г. и др./ недвусмислено се приема, че при определени хипотези заявителят следва да е носител на правен интерес като член на местната общност по смисъла на §1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

  1. В чл. 40, ал. 3 се изменя така:

„(3) Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Мотиви: Възстановяването на касационното оспорване на решенията на административните съдилища пред ВАС ще допринесе за установяване на единна и непротиворечива съдебна практика по прилагането на ЗДОИ. Прегледът на съдебната практика показва, че по еднотипни казуси по ЗДОИ, административните съдилища постановяват различни и понякога противоречиви решения. Необясним за нас е отказът на вносителя от неговото първоначално предложение за възстановяване на касационното оспорване на решенията на административните съдилища пред ВАС.

  1. В ПЗР ЗИД ЗДОИ се създава нов §27:

„§27. В Закона за счетоводството се прави следното допълнение:

1. В чл. 6 се създава алинея 8:

„(8) Първичните счетоводни документи не са обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация.“

Мотиви: Налице са множество случаи, при които със заявления по ЗДОИ от общините се иска предоставяне на копия на финансово-отчетни и счетоводни документи за период, надхвърлящ 3 г. /диференцирани по различен признак и характеристика разходи по счетоводни документи: по фактури, по договори, по пътни листове на определени превозни средства и др./ от лица, които не са представители на местната общност по смисъла на Закона за публичните финанси. Освен това действащото законодателство (Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за Сметната палата, Закон за държавната финансова инспекция, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за публичните финанси) урежда редица изисквания за публичност, прозрачност и контрол върху общинските разходи и административно-наказателна отговорност за виновните длъжностни лица. Запазва се правото на достъп на заявителите до вторичната счетоводна информация и до съответните регистри.

Като се надявам, че предложенията ни ще бъдат взети предвид, оставам

С уважение,

Категории
Други