Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 49-454-01-45 внесен от група народни представители

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 49-454-01-45 внесен от група народни представители

29.04.2024

НСОРБ

изх. № И-912 / 29.04.24.

ДО

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно:  Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 49-454-01-45 внесен от група народни представители.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Принципно подкрепяме горецитирания законопроект, с който ще се гарантират правата на пациентите с психични заболявания и ще допринесе за запазване на човешкото им достойнство.

Ползваме възможността да споделим, че към момента, в духа на провежданите реформи в социалната сфера и по-специално при дългосрочната грижа, деинституционализацията на услугите за лицата с психични заболявания се осъществява под общото ръководство и координация на МТСП и АСП.

От 2019 г. Агенцията за социално подпомагане изпълнява проект BG05M9OP001-2.038 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, в рамките на чието изпълнение е натрупан опит и експертиза за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата.

С цел по-ефективно и ефикасно прилагане на предвидените промени, използваме възможността да внесем и следните конкретни предложения:

  1. По § 8

Предлагаме § 8 да придобие следния текст:

„§ 8. Създава се чл. 148а:

Чл. 148а. (1) Създават се областни комисии за психично здраве на територията на областите, в които осъществяват дейност лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве и/или специализирани клиники/отделения към многопрофилни болници, в които се извършва лечение на лица с психични разстройства.

(2) Организацията на работа и дейността на комисиите се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.

(3) Областните комисии за психично здраве са колективни органи, които се състоят от председател, трима заместник-председатели и членове.

(4) Председател на комисията е областният управител. Заместник-председателите се определят от министъра на здравеопазването, министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. Членове са представители на заинтересованите ведомства, определени с правилника по ал. 2, определено лице от общинския съвет на територията на общината, на която действат лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве и/или специализирани клиники/отделения към многопрофилни болници, в които се извършва лечение на лица с психични разстройства и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на психичното здраве.

(5) Поименният състав на областната комисия за психично здраве, както и промените в него, се определят със заповед на областния управител.

(6) Комисиите по ал. 1:

  1. осъществяват обществено наблюдение върху дейността на лечебните заведения, в които се извършва лечение на лица с психични разстройства, за спазване на правата им в процеса по предоставяне на психиатрична грижа и лечение;
  2. подпомагат ресоциализацията на лицата с психични разстройства, включително чрез осигуряване на среда, в която те могат да възвърнат контрола над живота си и да се включат в обществото и чрез ползване на подходящи социални услуги на територията на общината;
  3. подпомагат семействата на лицата с психични разстройства чрез осигуряване на подкрепа за социалното включване и намаляване на стигмата.
  4. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на лицата след приключване на лечението им;
  5. уведомяват органите на прокуратурата, когато имат данни за извършено престъпление от общ характер спрямо лице с психични разстройства.

(6) Комисиите по ал. 1 могат да посещават лечебните заведения, в които се извършва лечение на лица с психични разстройства, да разговарят с настанените за психиатрична грижа и лечение лица, да се запознават с документация и да получават информация от администрацията на лечебните заведения при условия и по ред, определени с правилника по ал. 2 в съответствие с действащото законодателство.

(7) Членовете на комисиите по ал. 1 са длъжни да не разгласяват информация, получена при осъществяване на дейността им, за което подписват декларация по образец, утвърден в правилника по ал. 2.

(8) Комисиите по ал. 1 могат да отправят предложения и препоръки за подобряване на психиатричната грижа в лечебните заведения до министъра на здравеопазването или общинския съвет, в зависимост от собствеността им, както и до ръководителите им.

(9) Областните комисии за психично здраве представят годишен отчет за дейността си в срок до 15 януари на следващата година пред министъра на здравеопазването, министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.

(10) Финансирането на дейността на комисиите по ал. 1 се извършва със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването.“

Мотиви: Предложението ни произтича от функционалните и териториалните компетентности на органите на централната и териториалната администрация (Закон за здравето и Закон за социалните услуги). В съответствие със споменатите законови правомощия, предложените комисии за психично здраве следва да бъдат изнесени на областно ниво, под общото ръководството на областния управител, като по този начин ще се реализира и осигури грижата на нуждаещите се лица и техните семейства и съответно ще бъдат ангажирани водещи специалисти от съответните държавни структури. Също така, следва да бъде отчетено, че по така предложения от нас начин на структуриране на Комисиите се отчита спецификата на работа на органите на местното самоуправление, т.е. че не е възможно с акт на Министерския съвет да бъде определен унифициран правилник за структурата, дейността и организацията на работа на общинска комисия. В случай на структуриране на комисиите към областните управители, в съответствие със Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации, координирането на дейностите на държавните органи в изпълнение на предвидените функции на комисиите ще бъде по-лесно.

В областните комисии е подходящо да се включат освен представители на неправителствени организации, така и представители на съответните Дирекции за социално подпомагане към АСП, Регионалните здравни инспекции, Бюрата по труда, ОД на МВР, както и излъчен представител на съответната община, определен с решение на съответния общински съвет. По този начин ще се ангажират не само всички институции, така че да се гарантира изпълнението на междусекторните политики, но и ще се обхванат всички лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве и/или специализирани клиники/отделения към многопрофилни болници, в които се извършва лечение на лица с психични разстройства на територията на една област. Целта на предложението ни е свързана и с необходимостта членовете на комисията да притежават професионални компетентности и умения, така че комисията успешно да изпълнява предвидените дейности. Така напр. комисията може да изготви препоръки за подобряване на качеството на грижата за психично болни лица, включващо обучение на медицинския персонал, внедряване на доказани методи и добри практики, както и следене на резултатите.

  1. Предлагаме в § 24, т. 3 да отпадне

Мотиви: Считаме, че предложеното изменение и допълнение ще бюрократизира работните процеси в общинските администрации, на чиято територия осъществяват дейност лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, специализирани клиники/отделения за лечение на лица с психични разстройства към многопрофилни болници. Обръщаме внимание, че в общините не съществуват общински служби по здравеопазване.

  1. По § 29

Да се замени чл. 148, ал. 1 с чл. 148а, ал. 1

Мотиви: Предложението е в съответствие с § 8.

Като се надяваме, че предложенията ни ще бъдат взети предвид и отразени, оставам

С уважение,

Категории
Здравеопазване