Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията със сигн. №48-254-01-54, внесен на 04.11.2022 г. от група народни представители

Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията със сигн. №48-254-01-54, внесен на 04.11.2022 г. от група народни представители

11.11.2022

НСОРБ

ДО

ИНЖ. КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията със сигн. №48-254-01-54, внесен на 04.11.2022г. от група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. СТОЯНОВ,

Общите устройствени планове на общините са един от основните инструменти за провеждане на перспективна устройствена политика, насочена към устойчиво развитие на общинската територия, както и създаващ предпоставки за постигане на позитивни резултати във всички сфери на икономическия, социалния и културния живот в общината.

Отчитайки важността на тези планове, Националното сдружение на общините в Република България в рамките на своите компетенции, оказва необходимото съдействие на своите членове в процеса по одобряването на ОУП за техните територии. По настояване на Сдружението, ежегодно се осигурява ресурс от бюджета на Минестрество на регионалното развитие и благоустройството за финансова подкрепа изготвянето на ОУПО. Не веднъж сме сигнализирали и за необходимостта освен удължаване на сроковете и анексиране на споразуменията с МРРБ, да се ускорят и съгласувателните процедурите, особено тези по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство, които значително забавят одобряването на ОУПО.

В тази връзка, с настоящото НСОРБ изразява своята подкрепа към предложеното в горецитираният ЗИД на ЗУТ изменение в §149 от ПЗР на ЗУТ, което ще даде реална възможност на общините да приключат процедурите по одобряване на общите устройствени планове за териториите си и да избегнат ограниченията в устройствените и инвестиционни инициативи, които биха били наложени с настоящата разпоредба на §149 от 01.01.2023г.

Отново обръщаме внимание, че за постигане на цялостна осигуреност с общи устройствени планове на общините е необходимо да се предприемат и действия за ускоряване на съгласувателните процедурите.

 

Като се надявам, че нашето становище ще бъде взето предвид при обсъждане на законопроекта, оставам

С уважение,