Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-83, внесен от Ел. Белобрадова и група народни представители

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-83, внесен от Ел. Белобрадова и група народни представители

13.12.2022

НСОРБ

И-2074(2)/13.12.2022

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

48-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

На Ваш № КРП-48-253-09-28 / 06.12.2022 г.

 

Относно: Проект на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-83

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Благодаря за предоставената възможност НСОРБ да представи свое становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-83, внесен от г-жа Елисавета Димитрова Белобрадова и група народни представители.

Националното сдружение на общините в Република България изразява принципната си подкрепа за предложените от вносителите промени. Считаме, че приобщаването на детските ясли към системата на предучилищното образование ще създаде условия за ранно детско развитие в условията на единна нормативна уредба и управленски подходи.

Позволяваме си да изразим несъгласието си с начина за подготовка на предложените изменения и допълнения – без съгласуване със заинтересованите страни, без детайлна оценка на въздействието, финансова обосновка и обществено обсъждане по реда на Закона за нормативните актове. Считаме, че подобна практика създава условия за напрежение и възникване на редица открити въпроси при прилагането на новите законови текстове.

След проучване мненията на общините, на този етап считаме, че законопроектът оставя множество открити въпроси при бъдещата си практическа реализация, основните от които са:

  • продължаване дейността на детските кухни, които в момента се помещават в сградите и са в структурата на детските ясли;
  • привеждане на физическата среда в съответствие с подзаконовата нормативна уредба в сферата на образованието;
  • възможностите за продължаване ползването на услугата от деца от 3 до 10-месечна възраст (съществуваща в момента в т.нар. „кърмачески групи“), както и на седмичните детски ясли;
  • липсата на регламенти, уреждащи устройството, дейността и здравните изисквания в яслените групи, съобразени с възрастта на децата;
  • изискванията към персонала, ангажиран с образованието, възпитанието и отглеждането на децата в яслените групи.

Поради липсата на яснота по бъдещото нормативно уреждане на поставените по-горе проблеми, част от общините възразяват срещу предложените законови промени. Надяваме се, че всички открити въпроси ще намерят отговор в държавния стандарт за ранно детско развитие и останалите нормативни промени, които следва да се подготвят от министерствата на образованието и науката и на здравеопазването. В тази връзка, считаме за удачно законът да определи ясни срокове за разработване на необходимата подзаконова уредба, с които да бъде обвързано и влизането му в сила.

В хода на обсъждане на законопроекта, НСОРБ си запазва правото да предостави конкретни текстове преди разглеждането за второ гласуване от комисията по образованието и науката.

Оставам с увереност в продължаване на успешното ни сътрудничество,

С уважение,

Категории
Образование