Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 49-354-01-44/17.05.2023 г.

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 49-354-01-44/17.05.2023 г.

16.06.2023

НСОРБ

изх. № И-1109(5)/16.06.23.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 49-354-01-44/17.05.2023 г. (Ваш. Изх. № КРП- 49-353-04-9/13.06.2023 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Сигн. № № 49-354-01-44/17.05.2023 г.), НСОРБ изразява следното становище:

        Във връзка със заявените мотиви на вносителите подкрепяме предложените промени, чрез които се цели намаляване на административната тежест и осигуряване на по-добра събираемост и информираност на данъкоплатците.

        Ползваме възможността да предоставим и други предложения на НСОРБ, относими към предложените с внесения законопроект промени, въз основа на които от страна на централната власт да бъдат направени необходимите разчети и да бъдат предприети действия за отразяването им при подготовката на пакета данъчни закони и в проектобюджета за следващата 2024 г., както следва: 

- обвързване на условията за освобождаване от данък недвижими имоти с новия начин на определяне на класификацията за енергийна ефективност във връзка с приетите национални приоритети и цели във връзка с декарбонизацията на сградния фонд (Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на Република България до 2030 г. и др.)

- въвеждане на основание за облагане и заплащане на дължимите държавни такси при сделки с превозни средства, в случаите когато договорената цена е по-висока от застрахователната стойност.

- осигуряване на правна възможност за по-справедливо разпределение на приходите от данъка, дължим за лизинговите автомобили и за автомобилите на предприятия по седалище на техните подразделения – там където реално се ползват, като се даде технологично време от 1 година за актуализация на информационните системи на МВР, така че да се осигури пълна информация за регистрацията не само на областно ниво, но и на ниво общини.

- по-ясно дефиниране на описанията по основните видове конструкции на сградите, в съответствие с класификацията на видовете строежи и конструкции съгласно ЗУТ и подзаконовата уредба към него.

- въвеждане на изискване за периодична актуализация на базисната данъчна стойност в левове на кв. м., съобразно измененията в пазарните и социално-икономически условия по данни на НСИ.

- по-обективна диференциация на коефициентите за местоположение.

- създаване на възможност за спиране на облагането на автомобили, които би следвало да са с прекратена регистрация на основание чл. 143, ал. 10 и ал. 15 от Закона за движение по пътищата (за пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не е изпълнил задължението си да регистрира превозното средство и за тези без „Гражданска отговорност“, които не се движат на територията на страната).

Допълнителните ни предложения за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси са представени в Приложение № 1, като отчитаме че за прецизност е необходимо да бъдат привлечени представители на МФ, МРРБ и на МВР.


Приложение № 1

Допълнителни предложения за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

  1. В чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 се изменят както следва:

„18. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2010 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "A" - съответстващ на най-добра енергийна ефективност, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

  1. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 2010 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "A" - съответстващ на най-добра енергийна ефективност, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.“

*В ПЗР да се определят сроковете и ангажиментите на отговорните министри за привеждане на разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т.18 и т. 19 в съответствие с националната политика по енергийна ефективност, както и с цел прилагане на новите изисквания за проектиране и строителство след 01.01.2024 г. само на сгради с енергиен клас „А“.

Мотиви: Актуализиране на разпоредбите с оглед настъпили промени в начина на определяне на класификацията за енергийна ефективност и националните приоритети и цели във връзка с декарбонизацията. На тези основания и поради променените условия съгласно новата Наредба № РД-02-20-3/9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради отчитаме риск от неоснователно освобождаване от данък недвижими имоти за огромен брой многофамилни жилищни сгради.

  1. В чл. 46, ал. 2 се създава но т. 2, а сегашната т. 2 става т. 3, както следва:

„2. превозните средства - по уговорената цена, а в случай че тя е по-ниска от застрахователната им стойност  - по последната.“

Мотиви: Целта на предложението е осигуряване на по-справедливо облагане на превозните средства, в случаите когато уговорената цена е по-висока от застрахователната стойност.

  1. В Чл. 51, ал. 1 се изменя както следва:

„Чл. 51. (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права.“

Мотиви: Предложението е редакционно и цели привеждане в съответствие със Закона за собствеността.

  1. В чл. 61, действащият текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2:

“(2) При финансов лизинг, данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на лизингополучателя, освен ако не е уговорено друго по реда на чл. 342 и чл. 345 от Търговския закон.”

или

“(2) При финансов лизинг, данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на лизингополучателя.”

*В ПЗР да се определи едногодишен срок за влизане в сила на разпоредбата на новата ал. 2.

Мотиви: Предложението цели по-справедливо разпределение на постъпленията от данъка върху превозните средства, като се осигури правна възможност и време за актуализация на информационните системи, чрез които в регистъра на МВР да бъде отразена и информацията за регистрация на превозните средства по общини, а не само на областен принцип.  По този начин ще се осигури и по-справедливо разпределение на данъка върху превозните средства не само лизинговите автомобили, но и от тези, използвани от клонове на предприятия и регистрирани за движение по седалищата на техните подразделения и клонове.

  1. В Приложение 2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти“, раздел II. Данъчна оценка на сградите:

5.1. В чл. 5, ал. 2:

в таблица № 1, код М1 – описанието на конструкцията да придобие следния вид – „масивна без стоманобетонни елементи, масивна с дървен гредоред или от сглобяеми плоскости (бунгала)“

Мотиви: Предложението е редакционно и цели установяване на по-ясна дефиниция за видовете конструкции на сградите, съобразно наличната официална информация и съдебната практика в тази насока. Съществуващите към момента редакции относно описанието на видовете конструкции позволяват еднотипни жилища в една и съща сграда да бъдат декларирани и облагани по по-ниски данъчни оценки. При сега съществуващите определения, доказването на съответния вид на конструкцията по класификацията на ЗМДТ не може да бъде установено от наличните официални документи в съответните регистри, а следва да бъде определено на база становище от вещо лице с необходимата квалификация (инженер конструктор).

              5.2. В чл. 7 във формулата и в таблица № 5 да се заличи „Г. Телефонизация“.

Мотиви: Отпадане на коефициент, който не е приложим към съвременните условия, но прилагането му води до намаляване на данъчната основа.

5.3. В чл. 5 се създава ал. 9:

Вариант 1:

„Чл. 5. (9) Базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър по ал. 3 се актуализира еднократно на всеки пет години с коефициент равен на отчетения от НСИ индекс на цените на съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата за страната за предходния период.“*

*В ПЗР да се определи срок за първоначално прилагане на разпоредбата на новата ал. 9, като се уреди и срокът, за който ще бъде приложена първата актуализация, напр. считано от 1 януари 2024 г., спрямо сумарния ръст за периода 2018-2022 г.

Вариант 2:

„Чл. 5. (9) При отчетено изменение с над 20 на сто на индекса на цените на съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата за страната за двугодишен период, считано от следващата година базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър по ал. 3 се актуализира със същия коефициент. При отчетено изменение в индекса по изречение първо на регионално ниво, считано от следващата година се актуализира и „Коефициентът за местоположение“ по чл. 6.“

Мотиви: Предложението цели преодоляване на изоставането в размера на данъчните оценки на имотите, спрямо изменените пазарни и социално – икономическите условия в страната. По този начин базисната данъчна стойност ще се доближи до пазарните цени на недвижимите имоти, отчитани от НСИ, като в случай на намаление на тези цени за петгодишен период– тази промяна също се отразява. НСОРБ отдавна алармира и предлага актуализиране на нормите за данъчна оценка. Факт е, че има сериозни отклонения между размера на данъчните оценки и реалните пазарни цени на недвижимите имоти. Това обстоятелство се доказва и от публикуваните от НСИ данни за индексите на цените на съществуващите и новопостроените жилища на национално и съответно регионално ниво, изчислени спрямо базовата 2015 г. (в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010.) https://www.nsi.bg/bg/content/13322/%D0%B8%D1%86%D0%B6-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-2015-100

5.4. Прецизиране на Таблица 3 в чл. 6 от гледна точка постигане на по-обективна диференциация на коефициентите за местоположение, прилагани за петте големи общини.  Обединяване в една група на населените места от „VI, VII, VIII категория“ към групата на населените места от „IV, V категория“.

  1. В Приложение № 2, раздел V. Данъчна оценка на земеделски земи:

          6.1. Създава се чл. 20а:

„Чл. 20а. Базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър по чл. 20 се актуализира ежегодно с коефициент равен на отчетеното от НСИ изменение на средните цени на сделките със земеделска земя за страната.“

Мотиви: Аналогично на предложението за сградите е необходимо данъчните оценки на земеделските земи за бъдат актуализирани по траен и законово установен механизъм. Поради динамиката на пазара на тези земи, предлагаме актуализирането да бъде ежегодно. Видно от поддържаните данни от НСИ е, че тяхната пазарна стойност нараства ежегодно.

https://nsi.bg/bg/content/11264/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F

          6.2. В таблицата по чл. 21, т. 3 да отпадне възможността за корекция в намаление съобразно ниската категория на населеното място, в землището на което се намира имотът, като се обединят в една група на населените места от „VI, VII, VIII категория“ с групата на населените места от „IV, V категория“.

  1. В ПЗР да се създадат нови параграфи със следното съдържание :

„§… В едномесечен срок от изтичането на срока по § 12б и § 12в от Закона за движение по пътищата, МВР предоставя данни от автоматизираната информационна система за пътните превозни средства с прекратена регистрация към 31.12.2023 г., включително и за превозните средства, за които тя е прекратена служебно на основание чл. 143, ал. 10 и ал. 15 от ЗДвП.

            След консултации с МВР и с цел преодоляване на проблема с наличието на автомобили, които не са били пререгистрирани с нови регистрационни табели, но съществуват като данъчни партиди в общините, предлагаме създаване и на нова свързана разпоредба в ПЗР на ЗДвП, както следва:

„§ 12в. За пътно превозно средство, за което не е изпълнено задължението за регистриране в законоустановения срок по реда на чл. 143, ал. 15, собственикът може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в отдел/сектор "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи копие на документ, удостоверяващ правото на собствеността върху превозното средство. След този срок автомобилите, за които не е изпълнено изречение първо се отписват от общините по реда на специален § от ПЗР на ЗМДТ

Мотиви: Предложението цели предоставяне на данни от информационната система на МВР за автомобилите с прекратена регистрация към 31.12.2023 г.  и създаване на правна възможност за спиране на тяхното облагане и изчистване на съответните данъчни партиди. По този начин ще се осигури и по-обективна база данни за изчисляване на събираемостта на местните данъци и такси.  Съгласно чл. 51, ал. 3 от ЗМДТ, редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данни от регистъра на пътните превозни средства се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, който не е публично достъпен и НСОРБ и общините не могат да правят предложения за неговата актуализация.