Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 48-202-01-50/03.11.2022 г.

Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 48-202-01-50/03.11.2022 г.

11.11.2022

НСОРБ

И-1911(2)/11.11.2022

ДО

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. № 48-202-01-50/03.11.2022 г. (В отговор на Ваше писмо с изх. № KEФ - 48-253-02-38/07.11.2022 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Благодарим Ви за възможността да предоставим становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Във връзка със заявените мотиви на вносителите към законопроекта, с който се цели облекчаване на гражданите при декларирането и заплащането на местни данъци в определени специфични случаи, изразяваме следното становище:

 • По § 1, относно допълване на разпоредбите на чл. 14, ал. 5, с които да се осигури възможност за освобождаване от задължение за подаване на последваща декларация от лицата, за които е изтекло правото на ползване или са направили отказ от ползване на облагаем имот – подкрепяме по принцип предложението, но считаме че текстът следва да се прецизира допълнително или да бъде отразен в нова алинея. Също така предлаганата промяна следва да бъде отразена съответно и в разпоредбите на чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ, така че местните приходни администрации, при определянето на съответните задължения съгласно чл. 23 да имат правомощия за служебно отразяване и на тези нови обстоятелства. Предлагаме, думите ”отказ от ползване” да бъдат заменени с “отказ от право на ползване”, тъй като само последният подлежи на вписване в имотния регистър и информацията за вписаните обстоятелства би могла да постъпва чрез автоматизиран обмен на данни с Агенцията по вписвания.
 • По § 2, относно уреждането на условията за внасяне на данъка върху превозните средства, в случай на съсобственост, приемаме предложеното допълнение в чл. 61. С оглед на изискванията на чл. 54 от ЗМДТ, следва да се има предвид, че за подобни случаи в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР не винаги е налична пълна информация за всички собственици на съответното превозно средство. Това налага и съответните последващи изменения и допълнения в чл. 143 и чл. 145 от Закона за движението по пътищата и/или в Наредбата по чл. 140 и чл. 142.

Ползваме възможността да представим на Вашето внимание и някои други предложения на НСОРБ за промяна в Закона за местните данъци и такси, които са одобрени от Управителния съвет на НСОРБ и са изпратени и обсъждани със служебния министър на финансите, включващи:

 • Въвеждане на по-ясно дефиниране на облагаемите имоти, вкл. чрез ползване на данните от кадастъра и имотния регистър.
 • Разширяване кръга на данъчно-задължените лица за данък недвижими имоти, съобразно вида на облагаемите имоти, съответно на строежите.
 • Актуализиране на нормите за определяне на данъчните оценки на недвижимите имоти чрез:
  • Ръст на размерите на базисната данъчна стойност на кв. м., съобразно отчетеното увеличение на индексите на цените на жилищата на национално ниво (за периода 2014-2019 г. – ръстът е със 135%, а с натрупване за периода 2021-2014 – със 185% ).
  • Създаване на разпоредби, предвиждащи прилагане на 4-годишен механизъм за последваща актуализация на базисната данъчна стойност въз основа на данните, поддържани от НСИ.
  • Ръст на размерите на базисната данъчна стойност на земеделските земи на кв. м. със 151% и обвързване на актуализацията им с годишните изменения в цените на сделките със земеделска земя, поддържани от НСИ.
 • Отпадане на възможността за ползване на облекчение в случаите, когато екологичната група от годишния технически преглед не съответства на екологичната категория.
 • Даване на възможност общините да изискват временно прекратяване на регистрацията на МПС, които за две поредни години не са плащали застраховка „Гражданска отговорност“ и не са преминавали годишен технически преглед.
 • По-справедливо разпределение на приходите от данъка върху превозните средства за лизинговите автомобили.
 • Разширяване на възможностите за прилагане на патентния данък и спрямо юридическите лица и съобразяване на праговете с определените в ЗДДС.
 • Синхронизиране на дефиницията за "Отчетна стойност" с разпоредбите на Закона за счетоводството.

В Приложение № 1 Ви предоставяме конкретните ни предложения за промени в съответните разпоредби на ЗМДТ, придружени с мотиви.

С оглед на това, че с направените допълнителни предложения ще се осигури по-справедливо данъчно облагане на местно ниво, а оттам и повишаване на собствените приходи на общините, изразяваме нашата готовност за допълнително обсъждане на горепосочените предложения с цел последващото им включване в ЗИД на ЗМДТ.

Като се надявам, че предоставеното от нас становище и предложения ще бъдат обсъдени от Комисията по бюджет и финанси и отразени в законопроекта, оставам

С уважение,

Приложение 1 - Предложения на НСОРБ за промени в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси можете да видите ТУК.