Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сигн. № 48-354-01-2, внесен от гр. народни представители

Становище по Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сигн. № 48-354-01-2, внесен от гр. народни представители

18.01.2023

НСОРБ

изх. № И-24(11)/18.01.23.

До                            

Г-Н РОСЕН КОСТУРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), сигнатура № 48-354-01-2, внесен от група народни представители на 05.01.2023 г.

 

Уважаеми г-н Костурков,

            По повод цитирания законопроект Ви представяме следното становище въз основа на проведено допитване до общините:

  • Предоставяне на предимство на местните животновъди при разпределението на пасища по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

                  Местните власти подкрепят предлаганата разпоредба „При разпределението предимство имат кандидати, чийто животновъден обект се намира в съответното землище, като местоположението се установява въз основа на предоставените от кандидата географски координати. Последващо предимство имат кандидати, които до датата на разпределение са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.“

  • По-добра координация между основния общински фонд и допълващия държавен поземлен фонд

                 Приемаме включването на представител на отговорните държавни органи в общинската комисията по разпределението на пасищата, като за целите на по-добрата координация предлагаме осигуряване на реципрочна възможност представител на общината да участва при разпределението на пасищата – държавна собственост.

                 Предлагаме, обаче, вместо представител на Областната дирекция по земеделие в общинската комисия да участва представител на БАБХ - Областна дирекция по безопасност на храните. БАБХ е компетентният орган по идентификация на животни и животновъдни обекти, и по актуализирането на съответните регистри и справки. Тяхната компетентна подкрепа е нужна за елиминирането на т.нар. „виртуални“ животни, както и за допълнителните проверки за съответствието на животновъдните обекти с разпоредбите на § 2в, т. 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

                 Включването на представители на ОДЗ/общинските служби на МЗм няма да е толкова полезно, поради факта, че те разполагат единствено с информация за собствеността на имотите и сключените договори за ползване, а тази информация е налице в общините, в т.ч. посредством дадения им достъп до базите данни в правителствената платформа Regix.

  • Съвместно разпределение на общинския и държавния фонд от постоянно затревени площи

                 С оглед облекчаване на административната процедура и повишаване на нейната прозрачност предлагаме да се обмисли разпределението на общински и държавни пасища да се извършва от една комисия, включваща представители на общините, ОДЗ и БАБХ.

                 При тази хипотеза първо ще се разпределят имотите от двата фонда в землището, където са регистрирани животновъдните обекти на съответните заявители и след това в съседните землища. Така ще се търси по-бърз и оптимален вариант заявителите да достигат законово определената норма в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ от животински единица на декар, което е и предпоставка за пълноценно участие по схемите за плащания на площ.

                 При сегашния вариант, ако животновъдът се нуждае от допълващи държавни пасища за постигане на нормата, той трябва да измине целия процедурен път съгласно чл. 37и, от ал. 1 до ал. 12. Това често отказва местните производители, а на много места имаме и общински пасища от остатъчния поземлен фонд, придобили характеристиките на гора, за които така и не се кандидатства. Така животновъдите са принудени да участват на търгове за пасища, държавна собственост, по чл. 37, ал. 13, като са ограничени от едногодишния срок за сключване на договори. 

  • Промяна на допълващото преразпределение по възходящ ред

                 Общините ни сигнализират за нуждата от промяна на разпоредбата по чл. 37и, ал. 6 Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като в началото му са животновъдните обекти с най-малко животински единици. Натрупаният опит на много места сочи, че обикновено се наблюдава недостиг на пасища по отделни землища, като пасищата се разпределят на животновъдните обекти с най-малко животни. Същите са неустойчиви във времето, често преждевременно прекратяват договорите си, докато уедрени стопанства с много реални животни остават без разпределени или с много малко общински пасища. Тази „неравнопоставеност“ поражда недоволство и спорове между самите животновъди. 

                 Възможно решение е въвеждане на принципа на пропорционалност, като при всяка кампания свободните пасища се разпределят по землища пропорционално на броя животински единици. Тази алтернатива следва да се обсъди обстойно с представители на браншовите организации в сектора.

  • Други предложения

                 С цел по-голяма яснота предлагаме разпоредбата по чл. 37и, ал. 6, изречение четвърто, да се редактира, както следва: „Последващо предимство имат кандидати, които до датата на разпределение са ползвали съответните имоти по договори със срок, изтичащ в годината на новото разпределение“.

                 Предлаганите изменения в чл. 37и, ал. 6 относно състава на комисията по разпределение изискват изменение в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 1, както и в образците на заявленията, подавани от животновъдите, които следва да се утвърдят със заповед на Министъра на земеделието.

                     С увереност, че предложенията ни ще бъдат взети предвид при последващото процедиране на законопроекта, оставам

С уважение,