Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Становище по Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

15.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1581(3) / 15.09.22.

ДО

Г-ЖА МИЛЕНА ЕНЧЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МСПЕИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Относно:  На Ваш Изх. № 92-00-0258/08.09.2022 г. за съгласуване на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,

По проекта на Условията за кандидатстване по процедурата за топъл обяд, проведохме проучване сред общините, районите на общините и експертните ни мрежи по социална политика и европейски фондове. На база коментарите и въпросите на общините, Ви предоставяме обобщено становище по проекта на Условията за кандидатстване.

Преди да изложим същото в конкретика, следва да подчертаем, че общините напълно подкрепят и приветстват бъдещата процедура и определят предоставянето на топлия обяд като помощ от огромно значение, която значително подпомага подобряването на качеството на живота на лицата в бедност - без доходи или с доход под линията на бедност, самотноживеещите и тези без близки, възрастните хора и лицата с трайни увреждания.

Коментари и бележки по проект на Условия за кандидатстване:

  1. Заглавна страница и т. 21. „Краен срок за подаване на предложения“:

1.1. По отношение на първия краен срок за набирането на проекти, 1-ви октомври- резонно определен, за да няма прекъсване на подкрепата- общините посочват, че трябва да се отчете процедурата по определянето на целевите групи. Тя е времеемка, т.като потребителите подават заявления, които след това оформени в списък от общините се изпращат към ДСП за проверка за принадлежност към целевите групи и за липсата на двойно финансиране. За да не се породи неяснота, кои кандидати отговарят на критериите за включване в проектите като потребители от 1-ви октомври, ще е необходимо да се създаде предварителна организация за своевременното и много бързото потвърждаване на принадлежността на заявителите към целевите групи от структурите на АСП;

1.2. Следва да се има предвид, че 31 декември 2022 г. – определен като четвърти краен срок за набирането на проекти е неработен ден.  Поради това ще е удачно да се коригира - на 30-ти декември 2022 г. или на първия работен ден от 2023 г.;

1.3. При голямата продължителност на проектите, а именно до 30.09.2025 г. и при условие, че дейността по предоставянето на обяда се възлага на външен изпълнител, то общините ще следва да проведат открити процедури за възлагане на обществени поръчки. Организирането и финализирането на тези обществени поръчки отнема около 6 месеца и то при липсата на обжалвания. Преди това, документацията за възлагане на обществена поръчка, би могла да е обект на предварителен контрол, чрез случаен избор от страна на АОП, като само сроковете за осъществяването на последния са над 35 дни. С оглед на това, ще е удачно да се заложи още един срок за кандидатстване през 2023 г.;

  1. т. 10.2. „Изпълнители“: Посочва се, че изборът на изпълнител не е предмет на оценка по процедурата за безвъзмездна помощ, а законосъобразността при провеждането на процедури за избор на изпълнител е отговорност на бенефициента. Въпреки това, общини поставят въпроса дали могат да се ползват договори с избрани изпълнители по процедурата за топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 по Оперативната програма за периода 2014-2020 по настоящата процедура, до провеждането на нова обществена поръчка, за да няма прекъсване на услугата. В повечето случаи тези договори за обществени поръчки са със срок за изпълнение до 31.12.2022 г. С оглед на това, че въпросът е масов, ще е удачно при обявяването на процедурата за набирането на проекти, същият да се разясни;
  2. т.11 „Дейности, допустими за финансиране“:

3.1. Указано е, че чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд. Същевременно опитът на общини показва, че когато храната се раздава в пунктове, не е възможно в тях да се достави „топла“ храна. Причините са, че същата, която се разваля за до 2 часа, особено през летните месеци, е потенциално опасна. За да се адресира този проблем и в синхрон със законодателството в областта на дистрибуцията на храните, храната се доставя шоково охладена, с което рискът от развалянето ѝ силно се минимизира. В тази връзка, предлагаме по процедурата да е възможно да се доставя и шоково охладена храна, като в Условията се посочи: „Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Доставената храна трябва да отговаря на изискванията на Закона за храните“;

3.2. В унисон с изискванията на европейското законодателство се посочва, че при приготвянето и предоставянето на храната, кандидатът следва да прилага механизми, които отчитат и климатичните и екологични аспекти, както и за намаляването на разхищението на храни и ограничаването на използването на пластмасови опаковки и изделия за еднократна употреба. Практиката до момента, при доставката на топъл обяд в пунктовете за раздаване на храни, показва, че не е възможно да се извършва разливане на храната в съдове на потребителите или да се доставя в такива за многократна употреба. Решение е намерено чрез пластмасови съдове за еднократна употреба. В тази връзка, ще е възможно ли, да се ползват пластмасови опаковки за еднократна употреба за доставката на храните, като след това като част от съпътстващите мерки се организира събирането им за последващо рециклиране;

3.3. Общини предлагат в Условията за кандидатстване и/или в Ръководството за реализацията на проекти по процедурата, да се разясни дали ще е допустимо прекъсване на предоставянето на услугата, например през летните месеци.

  1. т. 12.3. „Допустими разходи“:

4.1. Положително се оценява увеличаването на стойността на единица продукт - топъл обяд, в сравнение с действащата по текущата процедура в рамките на Оперативната програма за храни 2014-2020 г. Същевременно според официалните данни годишната инфлация за м. август 2022 г. е почти 18% , като ръстът на цените на базовите продукти, влагани в топлия обяд, както и на режийните разходи за приготвянето му, е значителен. В по-голямата си част, общините предоставят услугата до всички населени места на територията си, което обуславя и значителни разходи за гориво, особено в тези, които са с голяма територия, с отдалечени и по-труднодостъпни населени места. В условия на продължаваща инфлация и прогнозите за очаквано увеличение както на хранителните продукти, така и на енергоносителите, считаме че е необходимо да се завиши с около 20%, т.е. поне на 3.80 лв. с ДДС стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд;

4.2. Във връзка с коментара ни по т.1.3. и невъзможността на общините с договори за предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма за храни със срок на изпълнение до 30.09.2022 г., да проведат обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП в рамките на първите два срока за кандидатстване по настоящата процедура или до 31.10.2022 г., предлагаме разходите за тях са допустими считано от 01.10.2022 г., независимо от датата на сключване на Административния договор, ако подадат проектно предложение в рамките на първите четири срока за кандидатстване;

  1. т.16 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“: удачно ще е да се конкретизира, че проектите могат да бъдат със срокове на изпълнение от няколко месеца или години, по преценка на кандидатите, но дейностите по тях ще трябва да приключат до 30.09.2025 г.