Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции

Становище по публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции

23.05.2024

НСОРБ

И-1058/23.05.2024

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно:  Становище по публикуван за  обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

По публикувания на портала за обществени консултации, проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕФСУ), Ви предоставяме обобщено становище на общините.

Конкретните ни предложения по текстовете на нормативния акт, са както следва:

  1. § 7 за създаването на чл. 7а: Чрез създаването на чл. 7а е предвидено да се определя финансова корекция при случаи, при които нередност по приложения № 1 и № 1а е свързана с престъпление или опит за такова, квалифицирано по чл. 201-203, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, ал. 2-5, чл. 253, чл. 253а, ал. 2, чл. 253б, чл. 254б, чл. 301-307 от Наказателния кодекс (НК), установено с влязъл в сила акт на компетентен съдебен орган, като предвиденият размер на корекцията е 100 %. По отношение на това предложение, следва да се има предвид, че престъпленията по чл. 201-203, чл. 212, ал. 3 и чл. 248а, ал. 2-5 от НК са резултантни и при тях вредата е част от фактическия състав. Единствено при установяване на наличие на вредоносен резултат, който е именно предвиден във хипотезата на състава, би било налице и престъпно деяние по горепосочените текстове. При наличие на вредоносен резултат е възможно и точното установяване на стойността на нанесената щета, което за целите на определяне на финансова корекция изключва приложението на пропорционалния метод. При реално нанесени вреди вследствие на извършено престъпление за управляващия орган възникват възможности за получаване на обезщетение за претърпените вреди, които се изразяват в предявяване на иск по общия гражданскоправен ред или конституиране на органа като граждански ищец в наказателното съдебно производство.

В предложената редакция на § 7, не е предвидена алтернативност на способите за удовлетворение на засегнатия от престъплението административен орган, което би довело до правна несигурност и възможност сумата да бъде събрана нееднократногражданскоправен по съдебен ред и административноправен чрез определяне на финансова корекция. С оглед факта, че изброените способи са насочени към възстановяване на ситуацията преди нанасяне на реално измеримите вреди, считаме, че следва да бъде изрично указано върху коя сума ще бъде определена финансова корекция, както и да бъде уточнено, че финансова корекция по пропорционалния метод, следва да се определя при престъпленията, които не са резултантни.

  1. Предлагаме включването в Наредбата на нов чл. 9 със следния текст: „Финансови корекции не се възстановяват от бенефициента в случаите, в които:
  • Възложителят е спазил разпоредбите на приложимото законодателство по реда на което е възложена конкретната обществена поръчка или договор;
  • За констатираното нарушение има влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или на Върховния административен съд (ВАС) по отношение на конкретен акт и действие или бездействие на възложителя в хода на провеждане на процедурата за обществена поръчка, с което възложителят се е съобразил;
  • Констатираните ограничителни и/или дискриминационни условия или незаконосъобразната методика за оценка са били предмет на произнасяне на АОП, КЗК или ВАС, съгласно които не е установено нарушение“.

Мотиви: зачитане и изпълнение на решенията на компетентните по прилагането на националното законодателство в областта на обществените поръчки органи, създаване на допълнителни гаранции за защита правата на бенефициентите и транспониране на дългогодишна практика прилагана в Румъния.

  1. Считаме и че следва да се добави нов чл. 10 със следната редакция: „Бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на държавни такси при оспорване на решения по чл.73, ал. 4 от ЗУСЕФСУ“.

Мотиви: Предложението ни отразява необосновано отменена разпоредба от ЗУСЕФСУ чрез изменение в друг некореспондиращ му нормативен акт, чийто единствен мотив бе предотвратяване на административния произвол на държавните и общинските органи. С включването на разпоредбата в настоящата Наредба, отново ще се позволи както на общините, така и на другите бюджетни организации, да потърсят защита по съдебен ред относно наложени им финансови корекции по европейски проекти, без да обременяват бюджетите си с допълнителен публичен ресурс за държавни такси. С това несъмнено ще се преодолее и ограничаването на достъпа до правосъдие, поради невъзможност особено на общини в затруднено финансово положение, да заплащат в допълнение към съфинансирането и невъзстановимите по програмите разходи, и немалките държавни такси.

  1. § 11 Приложение № 1 към чл.2, ал. 1: Необходимо е да се прецизира или даде определение на включеният нов текст в описанието на нередността по т.11, за използване на основания за отстраняване, критерии за подбор и възлагане или условия за изпълнение, които ограничават достъпа на кандидатите и участниците, формулиран като „заложени са противоречиви критерии/ условия/ изисквания“. Това ще допринесе за законосъобразното и еднаквото прилагане на същия от всички заинтересовани страни.

Като се надявам коментарите и предложенията ни да бъдат отразени във финалния вариант на Наредбата, оставам

С уважение,