Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Становище по публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

05.03.2024

НСОРБ

И-600/05.03.2024

ДО

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ, ДМ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Становище по публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗИД на ЗКНВП)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХИНКОВ,

Във връзка с публикувания на страницата за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, НСОРБ проведе проучване сред общините, в които са създадени общински съвети по наркотични вещества. На база на получените мнения и предложения, предоставяме на Вашето внимание следното становище:

Считаме, че с предложените измения и допълнения ще се подобри организацията и дейността на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове към тях, свързана с изпълнението на националната политика по намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества.

С проекта на ЗИД на ЗКНВП се регламентира и финансирането на програмите за психосоциална рехабилитация, което ще се извършва от общините чрез сключване на договор с доставчика на социални услуги, в рамките на средствата за тези дейности по държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности за съответната календарна година. Това гарантира осъществяването на контрол върху тези програми и засилва обществената ангажираност към дейността им, защото проблемът с употребата на наркотици, нуждата от лечение и психосоциална рехабилитация става все по-голям.

Общинските съвети по наркотични вещества реализират националната политика в областта на превенцията на наркоманиите, в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за действие към нея. Консолидират усилията на институциите и неправителствените организации при разработване и прилагане на превантивни програми срещу употребата и злоупотребата на психоактивни вещества. За изпълнение на предвидените дейности, длъжностите се заемат от висококвалифицирани психиатри, психолози, социални работници, експерти по превенция и други служители, които би следвало да бъдат и по-високо заплатени. В предложеният проект на ЗИД на ЗКНВП се предвижда превантивните информационни центрове да провеждат дейности по превенция на употребата на наркотични вещества на територията на съответната област, което показва широкия обхват и гарантира достъпа до тази услуга и на най-малките населени места.

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на сроковете и ангажиментите по бюджетна процедура за 2025 г., НСОРБ изпрати до министерство на здравеопазването предложение за увеличение на средствата по стандарти за делегираните от държавата дейности „Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове“ и допълващите стандарти за превантивни дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците и психосоциална рехабилитация да се увеличат с минимум 20 % спрямо ЗДБРБ за 2024 г.

Като се надяваме да подкрепите нашето предложение, оставам

С уважение,

Категории
Здравеопазване