Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 48-254-01-43

Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 48-254-01-43

23.11.2022

НСОРБ

И-1887(3)/23.11.2022

ДО

Г-Н КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

48-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 48-254-01-43


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Благодарим за предоставената възможност да изразим становище по внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В своята дейност Националното сдружение на общините в Република България, в съответствие с уставните си цели, последователно работи за развитие на местната демокрация, за повишаване публичността и отчетността в дейността на местните власти, както и за разширяване на гражданското участие.

Предлаганите промени предвиждат фиксиране в законова норма на практики, широко прилагани от българските местни власти и заложени в правилниците за организацията и дейността на преобладаващата част от общинските съвети. Такива са публикуването на дневния ред на заседанията на комисиите и на съвета на интернет сайта на общината и публикуване на протоколите от заседанията пак там, предаване заседанията на съвета пак чрез сайта на общината и др. Излъчването на заседанията на съвета на живо чрез сайта на общината е вече уредено в ЗМСМА за случаите на провеждане на заседания от разстояние (чл. 28а).

Направените предложения почти изцяло отразяват добрите практики на българските местни власти. Същевременно смятаме, че някои от тези процедурни решения е уместно да бъдат уреждани в правилниците за организацията и дейността на общинските съвети, доколкото в тях могат да се вземат предвид местните специфики и практически аспекти от дейността им.

В тази връзка определено биха довели до затруднения следните предвидени в законопроекта норми:

  • Вземането на всички решения на общинския съвет с поименно гласуване е непропорционална мярка на степента на обществен интерес и ще доведе до значително обременяване дейността на съветите.

Към момента в закона е обективно отчетена степента на обществения интерес по основни въпроси, по които е предвидено поименно гласуване и специални кворуми – решенията за бюджета, за разпореждане с общинска собственост, за размера на местните такси и др. Възниква въпроса доколко е уместно и необходимо по всички въпроси решенията да се вземат с поименно гласуване - напр. за вътрешни актове за дейността на общинския съвет (напр. приемане на правилници), за одобряване числеността и структурата на общинската администрация, за одобряване символ и печат на общината и др. Същевременно можем да си представим колко би продължило поименното гласуване на едно заседание на съвета с 40-60-80 точки, когато съответния съвет не разполага с електронна система за отчитане на гласуването;

  • Излъчването на заседанията на общинския съвет на живо несъмнено е мярка, осигуряваща публичност и прозрачност на работата му. Същевременно такова изискване и по отношение заседанията на комисиите е трудно осъществимо от практическа гледна точка. Заседанията на комисиите обикновено се провеждат в 2 или 3 дни от седмицата, като се има предвид и че съветниците в общия случай имат трудови ангажименти на други места. За да се осигури едновременно излъчване на няколко заседания, общината трябва да разполага с необходимата по количество техника, специалисти, които да осигуряват апаратурата и връзките и т.н. Това за малките общини би породило сериозен проблем. В крайна сметка решенията по всички въпроси се взимат на заседанието на съвета и техните излъчвания на живо може да се смятат за достатъчни по отношение на публичността.
  • Предвидения в ПЗР срок за влизане в сила на предложените промени е кратък. Следва да бъде съобразен с възможностите и на по-малките общини за оборудване с техника, в общия случай при възлагане чрез обществена поръчка.

Разчитаме предложенията ни да бъдат обсъдени и отразени по подходящ начин при разглеждането на законопроекта.