Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет

30.05.2022

НСОРБ

изх. № И-1030 /30.05.22.

ДО

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

По повод цитирания законопроект, проведохме проучване сред общините, на базата на което представяме следното становище:

  1. I. Принципни бележки

НСОРБ подкрепя предложения, целящи намаляването на административната тежест както за гражданите и бизнеса, така и за общините. Считаме, че така предложените с проекта на ЗИД на ЗУТ изменения биха решили частично идентифицираните затруднения, но и биха създали и възможност за противоречиви тълкувания.

Отново искаме да обърнем внимание, че e крайно необходимо реализирането на предвидената във вече одобрения План за възстановяване и устойчивост „Единна система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (ЕСУТИПРС), като реална реформа в сферата на устройственото планиране и строителството. Със създаването на системата ще се уеднаквят практиките по прилагане на законовите разпоредби, ще се намали времето за извършване на услуги и ще се облекчи процеса на административно обслужване и намалят на разходите, както за гражданите и бизнеса, така и за самата администрация.

 

  1. II. Конкретни предложения
  2. По §2

Предложението следва да се прецизира в посока изясняване на обстоятелствата, при които се прилага предвиденото изключение, с оглед недопускането на различни тълкувания.

  1. По §3

С работния устройствен план се решават специфични устройствени задачи, предимно в интензивно застроените части на населените места и зони на недвижимо културно наследство. Премахване на думите „специфични характеристики“ ще доведе до по-неясни решения, по-трудно разбиране предвижданията на устройствения план, а от там и неразбиране на правата и задълженията от страна на заинтересованите лица – в процеса на съобщаване и в процеса на прилагане на плана. Работните устройствени планове следва да са дори по-подробни – да съдържат издатините на сградите и инсталации по покриви и фасади, а в някои случаи дори изисквания към материалите. С изменението се премахва важна част от инструмента, чрез който общините да изработват специфични правила за устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството, чрез които да се запази или измени характера на специфични малки зони или поземлени имоти.

  1. По §5

Строежите, които се оценяват от ОЕСУТ или РЕСУТ са от ниска категория и сложност. Считаме, че премахването на обществената услуга – извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, която извършват общините ще я направи недостъпна за големи групи по икономически и социални причини, което би довело и до ръст на незаконното строителство.

Следва да се търси начин за електронно извършване на услугата от страна на общините и/или комбинация на ОЕСУТ между няколко общини, там където липсват специалисти. Такъв вариант би могъл да бъде включен като част от функционалностите на ЕСУТИПРС.

Налице към настоящият момент е и конфликт на интереси – лицето, което контролира инвестиционния проект е избирано и финансирано от възложителя, чието задание трябва да бъде контролирано.

Същевременно, ОЕСУТ остава със задълженията си по чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, за което ще е необходимо да се осигурят необходимите експерти, същите които се произнасят и за оценката за съответствие на инвестиционните проекти.

  1. По §9

С издаването на разрешение за строеж за външната връзка главният архитект на практика освобождава от отговорност проектанта. Строежите по чл. 147 ЗУТ са 6-та категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация, т.е. отново най-важното - актовете и протоколите за извършваните дейности и сертификатите/гаранциите на вложените материали не са задължителни и не се проверяват. Изменението ще облекчи значително реда за поставяне на преместваеми обекти, за които е необходимо захранване с ток и вода, но няма да осигури тяхната по-безопасна експлоатация.

Още повече, че липсва ограничение за характера и големината на преместваемите обекти и за част от тях са необходими същата инсталация и външна връзка, както за сграда от висока категория и сложност.

  1. По § 11

Предложението е приложимо при осигуряването на предаването и изпращането на доклада за оценка за съответствие на инвестиционния проект в електронен формат.

  1. По § 16

Предлагаме изречение второ да отпадне. Подкрепяме изричното посочване на срок за приемане на съответните наредби, но считаме за необосновано налагането на глоба за кмета на общината при неговото неспазване. Предложението не кореспондира с останалите разпоредбите на закона, предвиждащи срокове за привеждане в съответствие на наредби съгласно изменения в ЗУТ.

 

Като се надяваме нашите предложения да бъдат взети предвид, оставам

С уважение,