Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-202-01-35, внесен от Министерски съвет

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-202-01-35, внесен от Министерски съвет

05.12.2022

НСОРБ

И-2005(3)/05.12.2022

ДО

Г-Н КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-202-01-35, внесен от Министерски съвет

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Благодарим за предоставената възможност да представим становище на Националното сдружение на общините в Република България по проекта на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост

Подкрепяме по принцип изразената в мотивите на законопроекта необходимост от предложените изменения във връзка с ефективното реализиране на програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради от Националния план за възстановяване и устойчивост. Същевременно смятаме, че промени са наложителни най-вече за да се осигури реалното практическо прилагане на закона съобразно основната му цел – ефективно управление на етажната собственост в страната ни. За съжаление немалко от съществуващите норми на закона остават неприложими в практиката поради неотчитане на конкретните условия. Налице са редица обстоятелства и ситуации, които предизвикват блокиране дейността на Етажните собствености – незаинтересованост на част от собствениците, в много от сградите значителна част от собствениците не живеят в апартаментите си (имат повече от едно жилище, отдават под наем и т.н.), същевременно са с трудно установим настоящ адрес. От друга страна в големите жилищни сгради с многобройни самостоятелни обекти много трудно се организират присъствени събрания с необходимия кворум за вземане на решения и т.н. Тези обстоятелства изискват към изменение в закона да се подходи в по-общ контекст, надхвърлящ конкретните нужди за прилагане реформата, предвидена в НПВУ. В този смисъл предложените промени са в правилна посока, но очевидно не са достатъчни с оглед обстоятелствата от практиката.

Отчитаме, че значителна част от предложенията на НСОРБ в рамките на общественото обсъждане са отразени в текстовете на внесения законопроект.

Същевременно смятаме, че е необходима да бъдат направени и допълнителни промени с цел осигуряване практическото прилагане на закона.

  1. Относно създаването на Книга на етажната собственост

Създаването на тази книга с коректно отразени идеални части на самостоятелните обекти е основна предпоставка за вземане на законосъобразни решения от Етажната собственост. Липсата й често в практиката води до оспорване на решения на общите събрания или отказ за плащане на утвърдени от него разходи. Направени са предложения за подпомагане на този процес - декларация по образец (изменения в чл. 6 и 7), завишена административно - наказателна отговорност (в чл. 55, ал. 3). Но това едва ли ще доведе до значима промяна на досегашните практики. В значителна част от случаите собствениците или не живеят в съответния апартамент или пък не предоставят необходимата информация. В същото време няма и предвиден механизъм за проверка на достоверността на предоставената от тях информация, ако все пак предоставят такава.

В тази връзка е уместно да се създаде работещ механизъм за прилагане в по-общ случай на хипотезата от чл. 17, ал. 4 за определяне на идеалните части по данни от компетентно ведомство. За целта следва в закона да се определи, че не само при липса на данни за идеални части в документите за собственост, но и до попълване в книгата на собствениците на достоверни такива данни за идеалните части се прилага механизма на чл. 17, ал. 4.

  1. Относно реда и условията за провеждане на общо събрание на собствениците и вземане на решения

Предложени са изменения, които в значителна степен ще улеснят законосъобразното провеждането на общото събрание – отмяна на отлагането за следващия ден при липса на определен кворум, провеждане в смесен режим присъствено и онлайн, неприсъствено вземане на решения и др.

  • Да се обмисли допълнително прилагането на хипотезата за неприсъствено гласуване в нов чл. 17а. Предложено е то да се извършва в 7 дневен срок преди провеждането на общото събрание. Практически това е трудно осъществимо. На самото събрание се представят мотивите за решение по определен въпрос, формулират се решения и техни варианти, алтернативни решения по въпроса по предложение на различни собственици и т.н. Едва ли всички тези обстоятелства могат да бъдат предварително представени на неприсъстващите собственици и то в писмена форма. Логично е неприсъственото гласуване да се организира в едноседмичен срок след провеждане на събранието, като писмено те бъдат уведомени, чрез съобщение на общодостъпно място, за проведените дискусии и вариантите за решения. Обратното би означавало неприсъстващите собственици да гласуват предварително без да имат по-пълна информация.
  • Необходимо е да се обмислят и изменят нормите относно въпросите, по които може да взема решение общото събрание. Съгласно действащия чл. 16, ал. 3 решения могат да се вземат само по предварително обявения дневен ред. Предварителния дневен ред се обявява с поканата за общото събрание, която в общия случай се изготвя от председателя на Управителния съвет, в редки случаи от контрольора. По този начин председателят еднозначно определя дневния ред и въпросите, по които се взима решение, като той може самоволно да избягва да включи такива, които не желае. В този смисъл приемането на дневния ред от участниците в началото на самото събрание придобива чисто формален характер. Уместно е текстът на чл. 16, ал. 3 да бъде изменен като думите „предварително обявения дневен ред“ се заменят с „приетият от събранието дневен ред“.
  1. Относно регистрите на етажните собствености и на сдруженията на собствениците

Уместно е направеното предложение регистрите на етажните собствености и на сдруженията на собствениците да се водят в единна информационна система в МРРБ вместо във всяка отделна община. Такава информационна система, с включен в нея и регистър на професионалните управители, ще създаде по-голямо удобство за гражданите, а от друга страна ще предостави по-добри възможности за оперативно управление на програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради по НМВУ.

С уважение,

Категории
Други