Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 47-254-01-24, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 47-254-01-24, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители

30.03.2022

НСОРБ

изх. № И-552(2)/30.03.22.

ДО

Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

47 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 47-254-01-24, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТЕЕВ,

Благодарим за предоставената възможност да изразим становище по внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците.

Считаме, че с оглед настоящата ситуация в международен план, както и отражението й в национален аспект, предложените допълнения чрез създаването на нова Глава шеста в Закона за убежището и бежанците са необходими и своевременни. Подкрепяме по принцип внесения законопроект, с представените по-долу забележки и предложения.

Несъмнено при настоящите условия на засилена миграционна вълна, свързана със ситуацията в Украйна, е необходимо нормативното уреждане на специален ред за координация на усилията на компетентните власти на национално, областно и общинско ниво за подкрепа на бежанците чрез предоставяне на временна закрила по реда на Директива 2001/55/ЕО. В предложения законопроект са адекватно балансирани отговорностите на различните нива на управление, като е предвиден реален механизъм за взаимодействието им. Предвидено е и финансовото обезпечаване на дейностите от държавния бюджет. С оглед успешното прилагане на законовите текстове е необходимо да се гарантира, че предвиденото финансиране от държавния бюджет е в размер, съответстващ на реално направените от общините разходи.

При разглеждането на законопроекта на второ гласуване е уместно да бъдат оценени и следните конкретни бележки:

  1. Да се обмисли координацията на текстовете от новата Глава 6 с тези на чл. 39 от действащия закон, където са регламентирани основните права на чужденците с временна закрила. Несъмнено новите текстове предоставят доста по-детайлно разписване на процедурите и начина на предоставяне на основни услуги. В този смисъл в новия чл. 83в да се предвиди и съдействие за предоставяне на здравна помощ на лицата с временна закрила чрез насочване към Регионалните здравни инспекции.
  2. В чл. 83в, ал. 1 е предвидено издаване от ДАБ на регистрационна карта на лицата с временна закрила с предимство. Уместно е да се посочи реалистичен конкретен срок. Следва да се има предвид, че този документ за идентификация с личен номер на чужденец е основна предпоставка за предоставяне на всички основни услуги, предвидени в законопроекта.
  3. Вместо изискването да се създават специални звена в структурата на общинската администрация (нов чл. 83в, ал. 2) да се предвиди текст „кметът на общината определя длъжностни лица, които да …“. Няма особен смисъл структурата на общинската администрация да се обременява ad hoc със звена, чиято дейност има временен характер. Предвидената роля би могла да се изпълнява от общински служители в секторите „социални грижи“, „образование“, „здравеопазване“ и т.н.
  4. В нов чл. 83б, ал. 2 в изречение второ текстът „включително в хотели, пансиони, общежития и други жилища“ да се замести с „места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, почивни бази на централни ведомства, общински центрове за социални услуги и други жилища“.

Това би дало възможност за настаняване да се използват всички възможни места за настаняване, определени в Закона за туризма, както и значителния капацитет на базите за отдих на централните ведомства. Предлагаме да отпадне последното изречение, което определя заплащане на наема за частни жилища, хотели и други по цени, определени за общински жилища. Текстът е практически неприложим – общинските жилища изпълняват социални функции и определените за тях наеми са значително по-ниски от пазарните. В тази връзка е целесъобразно размерът на плащането за настаняване в жилища, които не са собственост на общината и/или държавата да бъде регламентирано в Националната програма по параграф 12б.

Разчитаме нашите предложения да бъдат взети под внимание при разглеждане на законопроекта.