Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

05.01.2023

НСОРБ

2172(4) / 05.01.23.

ДО

Г-ТАТЯНА СЕКУЛОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Относно: Съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА,

Благодарим за предоставената възможност да представим становище на Националното сдружение на общините в Република България по проекта на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници.

В становището ни изразяваме отношение основно по предвидените в проекта изменения, касаещи дейността на общините.

Като принципен коментар изразяваме сериозно безпокойство, че общинските администрации не разполагат към момента с експертен капацитет, който да може да допринесе съществено за ефективното изпълнение на заложените нови отговорности. В повечето от средните и особено в малките общини такъв капацитет трудно ще бъде изграден и с времето. В общия случай служителите от тези общини ще могат да дават информация и указания основно въз основа на наръчника за процедурите за изграждане и реконструкция на ВЕИ, изготвен от АУЕР (по нова т. 16, чл. 7).

Даваме си сметка, че възлагането на функциите на единни звена за контакт в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 на общинските центрове за административно обслужване има известни основания, доколкото общините имат компетенции за издаване на немалка част от разрешителните при изграждане на съоръжения за възобновяеми източници (основно по реда на Закона за устройството на територията). Същевременно, при окончателното процедиране на законопроекта следва да вземете предвид факта, че с някои от нормите (напр. за съгласуването на график за изграждане на заявения обект и въвеждането му в експлоатация) се въвеждат функции на Центровете за административно обслужване, каквито не са предвидени в Наредбата за административното обслужване, приета на основание чл. 5а от Закона за администрацията (посреднически услуги по управление на договорни отношения между възложител и оператор).

Конкретни бележки по законопроекта:

  1. Необходимо е да се прецизират текстовете, свързани с изготвянето и съгласуването на графика за изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕИ обектите, което е отговорност на общинския център за административно обслужване (чл. 22, ал. 7 и 8). Следва да се регламентира процедурно логическа последователност на взаимодействието между инвеститор, оператор на мрежата и общинската администрация като страна и посредник. Така например стартирането изобщо на инвестиционния процес по изграждане на ВЕИ съоръжението зависи от становището на оператора на електрическата мрежа по чл. 26, ал. 3. Естествено че при отрицателно такова никакъв график не може да бъде съгласуван. Сроковете на графика зависят също така и от допълнителни условия, уредени като хипотези в чл. 26, ал. 8 и 9 – евентуално необходими дейности по разширение или реконструкция на преносната или разпределителната мрежа.
  2. Необходимо е да се определят отговорностите за изпълнение на графика за изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕ мощностите – според компетенциите на съответната страна – община или друга държавна институция за разрешителни и други действия по ЗУТ, инвеститор и проектант, оператор на електрическата мрежа, както евентуално и компетентни органи по ЗООС. Очевидно общинският център за обслужване, респ. кметът на общината, не може да носят отговорност за действия или бездействия на други институции или юридически лица.
  3. В проекта е предвидено евентуално удължаване на сроковете на графика за изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕИ съоръженията с времето на провеждане на процедури по ЗООС и свързани съдебни или извънсъдебни процедури. Следва да се оцени обаче, че инвеститори при изграждане на ВЕИ съоръжения ще бъдат и публичноправни организации, които са възложители по Закона за обществените поръчки. В тази връзка е необходимо да се предвиди и възможност за удължаване на сроковете на графика и със сроковете на процедурите по ЗОП, както и евентуално съдебното им оспорване.

Разчитаме представените бележки и препоръки да бъдат отразени по подходящ начин в текстовете на законопроекта с оглед ефективното му прилагане в практиката.

Категории
Други