Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, сигн. № 49-302-01-24, внесен от Министерския съвет

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, сигн. № 49-302-01-24, внесен от Министерския съвет

16.06.2023

НСОРБ

изх. №И-1109(3)/16.06.23.

ДО

КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, сигн. № 49-302-01-24, внесен от Министерския съвет

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Подкрепяме § 7 и § 8 от законопроекта - предложените допълнения ще намалят действащия в момента силно формализиран контрол и ще облекчат оперативното вземане на решения от администрациите в областта на електронното управление, изискващи бърза реакция и малък финансов ресурс.

Предоставяме на Вашето внимание следните конкретни предложения:

  1. По § 10

Предлагаме разпоредбата да се прецизира като се съобрази обстоятелството, че изискването за предоставяне на министъра на електронното управление отчет за вида и броя на предоставените услуги за предходната година не следва да се отнася за електронните услуги, заявявани през портала на електронното управление (ПЕУ), както и за вътрешните електронни услуги, предоставяни през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Мотиви: От общините се изисква поредния отчет пред МЕУ, освен отчетите към Регистъра на информационните ресурси и към Информационната система за предварителен бюджетен контрол. Трябва обаче да се има предвид, че общините както и част от останалите администрации предоставят е-услуги през ПЕУ по Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ. Вътрешните административни услуги се реализират през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). И двете платформи се администрират, наблюдават и контролират от експертите на МЕУ. Така че министерството в този случай следва да получи справка за посочените данни от тези системи. От друга страна изискването административните органи да предоставят данни, които се съдържат в информационни платформи на МЕУ, би било нарушение на изискванията на ЗЕУ.

  1. По § 21

Предлагаме § 21 да отпадне.

Мотиви: Предложената разпоредба ненужно ще увеличи административната тежест за малки промени или за малки разработки на софтуер.

 

  1. По § 23

Предложената разпоредба съдържа редакционни неточности, които следва да бъдат отстранени.

  1. По ПЗР

4.1. По § 24

Предлагаме следната редакция на § 24 ПЗР:

„§ 24.  Във връзка с предоставянето от общините на административни услуги по електронен път с намалена такса по чл. 10а, ал. 1 и 2, както и със замяната на издаването на документи, удостоверяващи факти и обстоятелства от общините, с вътрешна електронна административна услуга, министърът на електронното управление и министърът на финансите, съгласувано с НСОРБ, приемат методика за определяне на размера на произтичащите от това компенсации по  чл. 45, ал. 2 от Закона за публичните финанси“.

Мотиви: Съгласно § 9 относно новия чл. 10а, ал. 1 ЗЕУ административните органи предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне. От друга страна съгласно Закона за администрацията „вътрешна електронна административна услуга“ е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг при осъществяването на неговите правомощия. В тази връзка загубите в местните приходи на общините се дължат както на принудителното намаляване на таксите по чл. 10а, ал. 1 при предоставяне на е-услуги, така и на изискването за безплатно предоставяне на вътрешни електронни административни услуги по чл. 3 ЗЕУ. При предоставянето на компенсации по чл. 45, ал. 2 ЗПФ следва да се отчитат и двата случая.

4.2. По § 29

Предлагаме § 29 да отпадне.

Мотиви: Съгласно §6 ПЗР ЗОАРАКСД разпоредбите на този закон, с изключение на приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, се изменят, допълват и отменят единствено със специален закон за изменение и допълнение на този закон.

 

4.3. По § 37

Предлагаме § 37 да придобие следната редакция:

“§ 37. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на т. 1 от § 4, чл. 4а, ал. 2 от § 5, § 9 относно общините, чл. 26а, ал. 5 и 6 от § 13, § 17, § 24, § 26 и т. 1 от § 31, които влизат в сила от 31март 2024 г.”

Мотиви: Осигуряване на необходимото технологично време за изпълнение на задължението по издаването и съгласуването с НСОРБ на методиката за определяне размера на компенсациите за общините по чл. 45, ал. 2 ЗПФ, предложена с редакцията на § 24.