Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, публикуван на Портала за обществени консултации

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, публикуван на Портала за обществени консултации

05.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1241 / 05.07.22.

ДО

Г-Н БОЖИДАР БОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, публикуван на Портала за обществени консултации

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНОВ,

По повод цитирания законопроект, Ви предоставяме следните конкретни предложения:

  1. По § 3

В предложената ал. 4 се създава последно изречение:

„Нивото на осигуреност на предоставяните електронни административни услуги се определя съгласно методика, издадена от Министъра на електронното управление.“

Мотиви: При предоставянето от общините на електронни административни услуги въз основа на общо правно основание, при изпълнението на които се ползват идентични входни данни и крайният административен акт има идентична правна сила, би следвало те да имат еднакво изискване за нивото на тяхната осигуреност. Ако обаче всяка една от 300-те общински администрации (вкл. районите на Столична община, Пловдив и Варна) определя самостоятелно ниво на осигуреност на конкретна обща услуга, ще се получат различни резултати. Това ще създаде излишно усложнение при предоставянето на тези услуги като електронни, а и липсва правен и житейски смисъл поради идентичността на услугите.

  1. По § 15

Предлагаме § 15 да отпадне.

Мотиви: Предложената разпоредба ненужно ще увеличи административната тежест за малки промени или за малки разработки на софтуер.

  1. По § 20

Предложеното допълнение на чл. 45 ЗПФ противоречи на §4 ДР ЗПФ, според който ЗПФ може да бъде изменян, допълван или отменян единствено с нов закон за публичните финанси или със специален закон за изменение и допълнение на ЗПФ. От друга страна съгласно чл. 45, ал. 2 ЗПФ държавата компенсира намалението в местните такси, когато то произтича от провеждането на държавна политика. Т.е. необходимостта от законова уредба на компенсаторен механизъм е безусловна.

Считаме обаче, че при уреждането на компенсаторния механизъм следва да са отчита факта, че намалението на таксите за предоставяне на административните услуги, в случаите, когато те се предоставят по електронен път, не е свързано с намаляване натовареността на общинските администрации за тяхното изпълнение, а има чисто технически характер. Общините следва да бъдат компенсирани за по-ниските такси за административните услуги, когато същите се предоставят по електронен път. Единният модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги през портала EGOV.BG или през Системата за сигурно електронно връчване електронизира само процеса по окомплектоване в електронен формат на документите, които се предоставят от заявителя на услугата и тяхното изпращане по електронен път до съответната община. Организацията на последващото изпълнение на получената заявка за услугата от общината е напълно идентична с подаването на документите „на гише“. Включително и при електронните услуги общинските служители извършват в пълен обем служебното набавяне на удостоверителни данни, необходими за услугата, чрез регистрови справки или чрез вътрешни административни услуги. Обстоятелството, че административната услуга е заявена в общината по електронен път по никакъв начин не съкращава работата на нейните служители и не намалява тяхната натовареност при изпълнението на услугата.  

Като се надяваме, че предложенията ни ще бъдат отразени, оставам

С уважение,