Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван на Портала за обществени консултации

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван на Портала за обществени консултации

26.04.2022

НСОРБ

И-867/26.04.2022

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван на Портала за обществени консултации

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

По повод цитирания законопроект, Ви предоставяме следното становище:  

 1. I. Принципни бележки

Подкрепяме мотивите на вносителя, но предлагаме да се обмисли възможността за въвеждане на единен режим спрямо служителите по трудово и служебно правоотноошение в администрацията на органите на изпълнителната власт. Напр. считаме за резонно предложението за по-лесно съвместяване на трудовите и семейни задължения да обхваща и държавните служители, а не само служителите, работещи по трудово правоотношение. В тази връзка предлагаме да инициирате съответни промени и в Закона за държавния служител.

В дейността на общините е налице и друг съществен правен дефицит, изразяващ се в недостатъчно ясна уредба на трудовите правоотношения на органите на местната изпълнителна власт - кмет на община, район или кметство. Правоотношенията на изборните органи в местната изпълнителна власт са специфични, при тях липсва работодател/избирателно тяло като страна, с която биха могли да договарят в рамките на закона отделни елементи.

В тази връзка отправяме поредно предложение за сътрудничество към повереното Ви министерство с цел изготвяне на адекватна законова уредба на изборните правоотношения на органите на местната изпълнителна власт - кметове на общини, райони и кметства, както и на председателите на общински съвети.

 1. Други предложения

Предлагаме на Вашето внимание следните допълнителни предложения за изменение и допълнение на Кодекса на труда:

 1. В чл. 3а, ал. 2 се правят следните допълнения:
  • В изр. първо накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и на Националното сдружение на общините в Република България“.
  • В изр. второ след думата „работодателите“ се поставя запетая и се добяват думите „както и на Националното сдружение на общините в Република България“, поставя се запетая и изречението продължава.

Мотиви: Целта на предложението ни е да се регламентира участието на НСОРБ в дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като по този начин на практика ще се постигне пълно представителство на всички заинтересовани страни в сферата на социалния диалог. С включване на представители на НСОРБ в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество се отстранява съществуваща празнота спрямо предвидените в Конституцията и текущото законодателство правомощия на органите на местното самоуправление, упражняващи публична власт на местно ниво. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, НСОРБ е национално представителна организация на общините, която има право да ги представлява пред държавните органи. Повишаването на благосъстоянието и стандарта на живот на българските граждани е основна цел както на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, така и на компетентните институции на централната и местната власт.

 1. В чл. 107а се правят следните допълнения:
  • а/ в ал. 9 се създава нова точка 3:

„3. национални програми“;

 • б/ в ал. 14 се създава нова т. 7:

„7. допълнително възнаграждение за изпълнение на спомагателни или контролни дейности при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или ал. 3 от Закона за здравето, или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.“;

 • в/ в ал. 16 след думите „по ал. 14, т. 1 - 5“ се добавят думите „ и т. 7“.
 • създава се нова алинея 22:

„За осъществяване на трудовите си задължения служителите имат право на представително и униформено облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

 1. В чл. 144 се правят следните допълнения:
  • а/ Създава се нова т. 5:

„5. за извършване на работа от служители на администрациите на органите на изпълнителната власт, свързана с изпълнение на дейности от организационен и технически характер при произвеждане на избори съгласно Изборния кодекс“;

 • б/ Създава се нова т. 6:

„6. за извършване на работа от служители на администрациите на органите на изпълнителната власт, свързана с организиране, подготовка и преброяване на населението и жилищния фонд, провеждани по силата на закон“.

 1. Чл. 146, ал. 4 се изменя така:

„Чл. 146 (4) Ограниченията по ал. 1 и 3 не се прилагат в случаите по чл. 144, т. 1 – 6.“

Мотиви: създаване на правно основание за:

 • предоставяне на допълнителни възнаграждения на служителите в администрациите на органите на изпълнителната власт, на които работодателят възлага изпълнение на спомагателни или контролни дейности при посочените условия, извън изпълнението на техните преки служебни задължения;
 • предвиждане на трайна възможност за заплащане на допълнително възнаграждение за работа по време на обявена извънредна епидемична обстановка и за изпълнение на съответните мерки, установени от здравните власти като се гарантира сигурността и стабилитета на служителите при бъдещи кризисни ситуации;
 • осигуряване на еднакъв ред за получаване на средства за облекло от служителите, работещи в държавната и общинските администрации по чл. 107а от КТ и по служебно правоотношение;
 • предоставяне на допълнителни възнаграждения на служителите в администрациите на органите на изпълнителната власт, на които със заповед на работодателя/органа по назначаване са възложени допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на национални програми. До голяма степен механизмите по изпълнение и/или управление на национални програми са със сходни с европейските проекти задължения и отговорности;
 • заплащане на полагания от служителите в администрациите на органите на изпълнителната власт извънреден труд при организационно-техническа подготовка на избори или в изпълнение на ангажименти, вменени по силата на закон или акт (напр. преброяване), както и отпадане на ограничението за полагане на извънреден труд.

Внесените предложения са приети от Управителния съвет на НСОРБ (Протокол № 15/12.05.2021г.) след постъпили сигнали и предложения от общинските администрации, свързани с прилагането на Кодекса на труда.

Като се надяваме на Вашата подкрепа, оставам

С уважение,