Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Условия за кандидатстване по процедура „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по НПВУ

Становище по проект на Условия за кандидатстване по процедура „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по НПВУ

31.05.2024

НСОРБ

И-1051(4)/31.05.2024

ДО

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

И РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: На Ваш Изх. № 39-230/ 21.05.2024 г. за проект на Условия за кандидатстване по процедура „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,

От името на НСОРБ и общините, Ви благодарим за партньорския подход и  представения ни за предварителен преглед, коментари и предложения, проект на Условията за кандидатстване по горе посочената процедура.

След проучване становищата на допустимите общини по бъдещата процедура, приложено Ви предоставяме обобщените им коментари и бележки:

  1. Срок за кандидатстване: общините масово посочват, че указният срок за кандидатстване по процедурата 30 септември, ще е недостатъчен за подготовката на проектните предложения. В този срок, ще следва да се обявят обществени поръчки за проектиране, да се разработи пълната техническа документация и депозират проектите. Отчитаме цялостното забавяне в реализацията на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и по обявяването на настоящата процедура, но обръщаме внимание че същото не се дължи на общините. С оглед на това, предлагаме да се обмисли адекватно и позволяващо последващото реализиране на проектите, удължаване на срока за кандидатстване;
  2. Раздел „Допустими кандидати“:

2.1.Считаме, че изискването за подаването на едно проектно предложение за всички услуги предвидени за изграждане, ще затрудни общините с планирани 8, 9, 11 и дори 16 различни услуги. В тази връзка, предлагаме да се допусне за общините с по-голям брой услуги депозирането на няколко проектни предложения, обособени например по видове услуги;

2.2. Удачно ще е в проекта на Условията да се включи и списък с резервни общини допустими кандидати, които да бъдат поканени да депозират проекти, при условие че тези от основния списък по обективни причини не извършат това. Следва да бъде отчетено, че към датата на обявяването на процедурата все още няма утвърдена Национална карта на социалните услуги. Същото така, съгласно чл. 33 от ЗСУ, общините, в които се създават социални услуги на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, се определят въз основа на споразумение между общините в съответната област при спазване на критериите, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги, а в случаите когато тези услуги са за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна - в споразумението участва и АСП. По тази причина, предлагаме предвиждането на алтернативни варианти, при които да се минимизират рисковете за загуба на ресурс, в случай че с окончателно одобрената Национална карта и/или с подписаните от общините в областта споразумения за съответните услуги се наложи разкриването им на територията на друга, различна от посочените в списъка общини. 

  1. Раздел „Минимален и максимален размер на средствата по конкретен проект“: предлагаме от Таблицата на стр. 11 да отпадне добавката към наименованието на всяка от услугите, а именно  „за 15 потребители“, с оглед на това, че не е част от официалните наименования на услугите, още повече, че съгласно чл. 36 от ЗСУ, Националната карта на социалните услуги може да бъде променяна при промяна на критериите за определяне на услугите и на максималния брой на потребителите в картата, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги. Също така следва да бъде отчетено, че съгласно ЗСУ, в специализираната среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа може да се предоставя и „заместваща грижа“. 
  2. Раздел „Дейности, допустими за финансиране“:

4.1.Прави впечатление, че в текстовете е заложено изискването новите услуги РГПЛД да са за 15 потребители, което се различава от предвидения максимален брой потребители в Националната карта на социалните услуги (НКСУ) и планираните от някои общини. Същевременно във „Функционалните изисквания по отношение на материално-техническата база на услугите“, които са задължителни за спазване,  е заложено (стр.1 9), сградите да се проектират, като се спазва минималния и максималния брой на лицата, ползващи социалната услуга, посочени в Наредбата за качеството на социалните услуги, а именно минимален брой - 8 и максимален брой лица, ползващи социалната услуга - 20/30 (според целевата група, като 20 за лица с психични разстройства и с деменция, а 30 за лица с интелектуални затруднения, с физически увреждания и със сетивни увреждания). С оглед на това, тези изисквания следва да се уеднаквят. Препоръчваме и да бъде направено съгласуване с картирането на социалните услуги и Националната карта на социалните услуги, поради неясноти и разминаване между двата типа документи; 

4.2. Поставеното условие на стр.16 от Функционалните изисквания, а именно „задължително следва да се осигури живот в малка група, т.е. да е възможно хората да съжителстват в условно обособено домакинство от не повече от 5 човека при ползване на общи помещения за съвместни занимания“, е неприложимо за услуга за лица с деменция. Лично пространство и общи помещения за насърчаване на общуването на потребители могат да бъдат осигурени и без разделението в малки домакинства от 5 човека. Спецификите на болестта, описани в т. 4.5. „Специфика на пълнолетни лица с деменция (ПЛД), като потребители на резидентна услуга“, като например загуба на памет, ориентация и координация, съпроводени от липса на възможност за самообслужване и самостоятелност, не са взети в предвид при поставяне на условието „да бъде осигурена кухня, достъпна за обитателите“. Осигуряването на свободен достъп на всички потребители до кухненско оборудване и електроуреди, описани в т. „Основни композиционни и функционални изисквания“, е предпоставка за бъдещи инциденти и би създало риск за живота и здравето им. Така направеното разпределение на услугите - в обособени домакинства от не повече от 5 човека, по приложената схема, ще наложи увеличаване на броя на служителите, ангажирани с обслужването на потребителите, тъй като във всяко „домакинство“ ще трябва да бъде осигурен трудотерапевт, санитар, медицинско лице, хигиенист и т.н., което е предпоставка за възможен риск в бъдеще, свързан с набирането на допълнителен квалифициран персонал;

4.3. В приложената примерна функционална схема на едноетажна сграда на РГПЛУ не е предвидена кухня за приготвяне на храната на всички потребители, ползващи социалната услуга, както и складово/хладилно помещение към нея; липсва и обособена стая за индивидуални срещи и работа с потребителите. Не е предвидено и голямо помещение, в което да се събират и провеждат общи мероприятия с всички 15/20 потребители;

4.4. Неприемливо за услуга за лица с увреждания, и в частност лица с деменция, е да няма обособено помещение за здравни грижи. Всяка услуга, било то РГПЛУ или ЦСПЛУТС, е необходимо да има медицински шкаф за лекарствени и превързочни материали от първа необходимост и назначено медицинско лице, тъй като голяма част от потребителите, са с назначена терапия от лекар-специалист и приемат медикаменти;

4.5. Предлаганите отделни помещения (сграда тип А от примерната функционална схема) ще затруднят обслужването и 24-часовото наблюдение и грижа за потребителите. Това условие противоречи и на особеностите на средата, описани в т.4.5., като например да се осигури „среда с по-голяма видимост, за да може екипът на услугата да провежда улеснено наблюдение върху поведението на потребителите“;

4.6. Изискване за недопускане изграждане на резидентни социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции, както и условие новите услуги за резидентна грижа за лица с увреждания да се изграждат само на места, които отговарят на функционалните изисквания по отношение на избора на местоположение на услугите и в близост (по възможност дори пешеходна) до новите ЦСПЛУТС или до вече функциониращи съпътстващи специализирани социални услуги за хора с увреждания в конкретното населено място:  считаме, че поставените условия ограничават и затрудняват допълнително общините в намирането/ определянето на подходящи терени и/ или сгради, особено при заложен за създаване по-голям брой нови услуги. По този повод, някои общини, още към настоящия момент информират, че ще е невъзможно намирането на такъв терен (общински или държавен) с необходимата площ, съгласно „Функционални изисквания по отношение на материално-техническата база на услугите“. Предлагаме и текстът да придобие следната редакция: „Не се допуска изграждане на резидентни социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции – сградите на функциониращите все още домове за медико-социални грижи за деца, бившите и функциониращите все още домове за пълнолетни лица, както и в лечебни заведения.“;

4.7. Общините Берковица и Златоград ни уведомяват, за разминавания в декларираните от тяхна страна услуги за създаване по НКСУ и описаните в настоящата процедура. По отношение на Златоград е генерирана потребност и от разкриване на Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. За община Берковица е налице разминаване в броя на заявените потребители по услугите Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция и Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства.

  1. Открити въпроси по проекта на Условията за кандидатстване: общини предлагат в проекта на Условията, да се изяснят:

 - Възможността за помещаването на услугата резидентна грижа и новия Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства в една сграда;

- „Приемливото“ разстояние за достъпност до здравна инфраструктура, съгласно посоченото във Функционалните изисквания, изграждането  на РГПЛИЗ да е в близост до здравна инфраструктура в рамките на населеното място или на приемливо достъпно разстояние от функциониращи специализирани и здравни услуги.

Като се надявам направените коментари и предложения да бъдат отразени във финалния вариант на Условията за кандидатстване по процедурата, оставам,

С уважение,

Категории
Други