Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

20.01.2023

НСОРБ

изх. №И-2181(2)/20.01.23.

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Ваше писмо изх. № 91-00-696/21.12.2022 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Приемаме мотивите за подготовката на законопроекта, включително и предлаганите промени, които предвиждат увеличение на нормативно определения праг за създаване на звено за вътрешен одит от 10 млн. на 20 млн. лева. Отчитайки и запазването на изискуеми брой на одиторите в звеното за вътрешен одит за по-голямата част от общините, считаме че по-високият праг за бюджет и изключването на евросредствата ще елиминира разнопосочното тълкуване и прилагане на Закона. Тази промяна ще подкрепи и общините с нисък размер на бюджета, където намирането и задържането на квалифицирани кадри е все по трудна задача.

Допълнителното диференциране на изисквания за минимална численост на звеното за вътрешен одит в организациите с бюджет над 150 млн. лв. ще наложи увеличаване числеността на звената за вътрешен одит в шестте големи общини (Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе). С оглед осигуряване на финансирането на тези допълнителни разходи за тези общини, предлагаме в оперативен порядък да бъде осигурено актуализиране на стандартите за минимално кадрово осигуряване на общинската администрация, което да бъде отразено при подготовката на бъдещ ЗДБРБ за 2023 г. или добавянето на нови разпоредби относно влизането им в сила.

Подкрепяме и предложението за подобряване на редакциите на чл. 12, ал. 3, чрез които се осигурява възможност за изграждане на споделено звено за вътрешен одит. С цел синхронизиране на предложенията за промени в ЗВОПС с разпоредбите на Глава Осма „Общинско сътрудничество“ от ЗМСМА, предлагаме да отпадне ограничението тези общини да са “съседни или попадат в границите на една административна област“. Възможно и допълнително разширяване на възможностите за изграждане на споделено звено за вътрешен одит не само между общини, но и между общини и други органи на изпълнителната власт и други разпоредители с бюджет.

 

Като са надяваме, че предложенията ни ще бъдат обсъдени, 

С уважение,