Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 280 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.

Становище по Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 280 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.

25.04.2023

НСОРБ

И-867(2)/25.04.2023

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (Ваш. Изх. № 91-00-242/21.04.2023 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с Вашето писмо, в изключително кратките срокове Ви предоставяме становище на НСОРБ по проекта на Решение за изменение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., както следва:

  • Оценяваме като положителен подхода за актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2023 г. с цел осигуряване на достигнатите нива на възнагражденията, съгласно актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г.
  • Подкрепяме включването в стойностните показатели по стандартите за 2023 г. и на допълнително разчетените средства за достигане на новия размер от 780 лв. на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2023 г., съгласно ПМС№ 497/2022 г. и ФО № 5/23.02.2023 г.
  • С оглед на ограничените възможности на държавния бюджет на този етап, както и с цел гарантиране непрекъсваемостта на финансирането на най-важните публични услуги, финансирани с обща субсидия за делегираните от държавата дейности, предлагаме да се търсят варианти за допълнително увеличение, вкл. и чрез предвиждане на целеви ресурс в държавния бюджет за последваща актуализация на РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (по аналогия на разпоредбите на чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г. и ЗДБРБ за 2022 г.) на:
  • Стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – диференцирано увеличение по видове социални услуги в общ размер на не по-малко от 50 млн. лв. или средно с още 7,8%.
  • Стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – диференцирано увеличение за съответните културни институти в общ размер на не по-малко от 16,2 млн. лв. или средно с още 8,4%.
  • Стандартите във функция “Общи държавни служби“ – увеличение в общ размер на минимум 91,7 млн. лв.
  • Стандартните във функция „Отбрана и сигурност“ – определяне на нов стандарт за пътна безопасност – общият размер на увеличението за функцията да бъде с не по-малко от 15 млн. лв.

Мотиви: С предложените допълнителни средства ще бъде осигурен ресурс за компенсиране на нарасналите разходи за издръжка на съответните услуги и за финансово обезпечаване на провеждането и на останалите реформи - в сферата на социалните услуги и културата. Чрез промените в стандартите за функция „Общи държавни служби“ предлагаме да бъде гарантирано и изпълнението на влезли в сила нормативни актове, определящи нови ангажименти за разходи на общините. Така например във връзка с измененията в ЗАТУРБ, считано от м. октомври очакваме да се увеличи броят на изборните длъжности, поради влизането в сила на разпоредбата за провеждане на избори за кметове на населени места с население между 100 и 350 жители. По предварителни разчети става въпрос за между 1 138 – 1 222 бр. населени места. С част от ресурса, финансово ще бъдат осигурени и новите правомощия на общините, които се предвижда да бъдат възложени на общините в законопроектите, предвидени за приемане съгласно реформите по НПВУ, като например задължителното създаване на енергийни офиси, подкрепящи процесите на саниране, на администриране на процедурите за фотоволтаични системи за еднофамилните къщи и др. подобни.

Предложените размери на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2023 година са в съответствие с мотивираните ни предложения, предоставени Ви с наши писма (изх. № И-780 (2)/14.04.2022 г., И—1640/20.09.2022 г., И-1807 (2)/24.10.2022 г.) в рамките на бюджетната процедура за 2023 г. и в съответствие с указанията на МФ.

Категории
Финанси и бюджет