×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Становище по Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

05.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1230 / 05.07.22.

ДО

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Относно: Становище по Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСТАНТИНОВА,

По повод публикувания на Портала за обществени консултации Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА), Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности), Ви предоставявме следните бележки и предложения:

  1. НСОРБ подкрепя по принцип промени, които са насочени към привличането и задържането на млади специалисти в администрацията, и специалисти от бизнес организациите, и към по-бързо кариерно израстване на служителите. Предложените изменения в КДА, обаче, в по-голямата си част се отнасят до длъжности в централната администрация. До момента е възприет подход за приоритизиране на длъжности в по-високи нива, които са разпределени според йерархичността на администрациите и тяхната териториална подчиненост. Действащият механизъм съпоставя всяка длъжност с останалите длъжности, като нейното изпълнение се оценява по четири основни фактора: знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и умения за работа с хора.

Предложените промени неглижират обема и спецификата на служебните задължения, изпълнявани от служителите в общинските администрации, на които са възложени многобройни функции по предоставяне на разнообразни административни услуги в полза на местните общности. Предлагаме § 1 от Проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет да се преосмисли и прередактира като всички длъжности (ръководни, експертни и технически) в Столична община, общините и районите да преминат с едно ниво по-високо.

  1. Възразяваме срещу предложенията по § 1, свързани с КДА, с които се заличават следните длъжности в общинската администрация:
  • Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община – ред 208а;
  • Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община – ред 256а;
  • Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община – ред 281а;
  • Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община – ред 282а;
  • Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община – ред 289а;
  • Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община – ред 290а.

Държим да отбележим, че длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ се запазва в различните нива на КДА в централната администрация. Независимо от спецификата на длъжността, предстои нов програмен период, чиято правна уредба все още е в процес на подготовка.

Освен, че заличаването на длъжностите в общинските администрации е немотивирано, същото противоречи и на чл. 8, ал. 4, т. 4 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Това води до неравнопоставено третиране на общинската спрямо централната администрация, което е недопустимо от правния ред.

  1. Предлагаме да се обмисли възможността за осъвременяване размерите на средствата за представително работно облекло и дневни пари за командировъчни. Прилаганите в момента размери не са променяни повече от десет години.

Като се надяваме се, че предложенията ни ще бъдат взети под внимание, оставам

С уважение,