Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Становище по Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

22.07.2022

НСОРБ

ДО

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Относно: Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСТАНТИНОВА,

По повод публикувания на Портала за обществени консултации Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Ви предоставяме следните бележки и предложения:

  • С Проекта на постановлението се регламентират случаите в които липсва обособено звено „Човешки ресурси“ в администрацията, в която се провежда конкурсна процедура. Предложението не е съобразено със Закона за администрацията, който в чл.7, ал.1 съдържа изчерпателно изброяване на звената, които следва да бъдат включени в общата администрация, сред които в т.5 от същата разпоредба фигурира и звеното по „Човешки ресурси“. Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелни звена, в това число и „Човешки ресурси“, функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация (чл.7, ал. 3 от ЗА). Това не позволява споделянето на функции на общата администрация от друга администрация, поради което предложените изменения противоречат на Закона за администрацията.
  • В нормативната уредба липсва легална дефиниция на понятието „споделени услуги“, което създава риск от противоречиви тълкувания. В тази връзка предлагаме такава дефиниция да бъде въведена в Закона за администрацията и на тази база да се разработят евентуални промени, както и да се даде възможност за споделянето на звена. Предлагаме в обхвата на дефиницията да бъдат включени и звената от специализираната администрация. По този начин ще се преодолее дефицита на експерти със специфични компетентности – технически специалности, управление на проекти и др.
  • В чл. 17, ал. 6 от Наредбата освен заявлението и декларацията за участие е добре да се обмисли възможността да бъдат електронно подписани или завeрени за вярност от кандидата и другите документи, необходими за участие в конкурсната процедура (дипломи и копия на документи удостоверяващи професионалния опит). Целта е да се предотвратят евентуални проблеми, свързани с недействителността на предоставените документи и издаване на административния акт с класирания на първо място участник.
  • Използваме възможността да предложим в чл. 38 от Наредбата да се уреди начина на подаване на изискуемите документи и по електронен път при провеждане на конкурсна процедура чрез защита на концепция за стратегическо управление, като се запази конфиденциалност на подадената разработката от участника.

Като се надяваме се, че предложенията ни ще бъдат взети под внимание, оставам

С уважение,