Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

19.01.2024

НСОРБ

И-163(2)/19.01.2024

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.(Ваше писмо изх. № 91-00-27/17.01.2024 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Благодарим за възможността да Ви предоставим становище на Националното сдружение на общините в Република България по проекта на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Подкрепяме своевременната подготовка на проекта на постановление, което да позволи неговото скорошно приемане и прилагането му и от общините при подготовката на общинските бюджети за 2024 г.

На базата на проведената дискусия с общински финансови експерти в рамките на Бюджетните обучения′2024 г., които НСОРБ провежда, както и постъпилите писма от общините, Ви предоставяме и конкретните ни предложения за подобрение на отделни редакции в проекта:

  1. В чл. 24:

1.1. В ал. 1 в края на изречението да се добави следния текст „и необходимите средства за възнаграждения и осигурителни вноски“.

1.2. В ал. 2, след думите „кметски наместници“ да се добави следния текст „и необходимите средства за възнаграждения и осигурителни вноски“.

Мотиви: С оглед на това, че непосредствено след местните избори, проведени през м. октомври 2023 г., кметските наместници вече са назначени, считаме че необходимата информация за разпределението на предвидения в чл. 1, ал. 5, т. 8.2. от ЗДБРБ за 2024 г. ресурс трябва да включва и тези данни. При обсъждането на проекта на ЗДБРБ сме представили редица аргументи относно финансирането на възнагражденията и осигурителните вноски на кметските наместници, което се прави по аналогия на прилагания подход за допълнително осигуряване на този ресурс в предходни периоди (2016 и 2020 г.)

  1. В чл. 46, ал. 1 предлагаме следната редакция:

„(1) Неусвоените до 31 декември 2023 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2023 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, могат да се разходват за същата цел в срок до 31 януари 2024 г., като остатъкът се възстановява по сметка на централния бюджет в срок до 15 февруари.“

Мотиви: Предложението цели осигуряване на възможност чрез този ресурс да бъде осигурен недостига на средства за компенсации на безплатните карти за деца и ученици до 10 г. възраст съгласно разпоредбите на ПМС № 10/2023 г. Най-вероятно ще бъде необходимо и допълнително указание на МФ относно възможността част от компенсациите за една категория правоимащи лица да бъдат ползвани за друга категория. На основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, министърът на финансите е определил лимитите за четвъртото тримесечие на 2023 г. Същите са одобрени въз основа на разпределенията на средствата по глава първа, раздел III на Наредбата и са изпратени на общините на 21.12.2023 г. При разпределението по видове компенсации, по сигнали на общините липсват средства за компенсиране на картите на ученици за месец декември. В останалите категории правоимащи лица, предоставените средства за компенсации не са в пълен размер, съгласно заявения такъв при одобряването на промените в условията по Наредбата. Още на етап приемане на ПМС №10/2023 г. получихме уверение, че ресурсът за компенсиране на новите по-високи проценти на отстъпките за картите на учениците (увеличена от 20 на 70 %) и очакваният по-голям брой издадени карти е осигурен и е достатъчен за предоставянето им за оставащите 11 месеца на предходната година.

Необходимо е и технологично време за усвояване и разходване на средствата за последното тримесечие (предварителен котрол по СФУК, питане към НАП по реда на РМС 592 и др.под.).

  1. В чл. 50:

3.1. В ал. 1, думите „не по-рано от 30 юни 2024 г.“ да се заменят с „до 31.03.2024 г. и до 31.07.2024 г.“

3.2. В ал. 2, думите “еднократно“ да се заменят с „най-късно до 5 работни дни преди посочените в ал. 1 срокове“.

Мотиви: Предложението цели запазване на по-широките условия и възможности за трансформиране на целевата субсидия в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска. Във връзка с обществения натиск по места за текущо поддържане и ремонт на уличната и пътна мрежа, съществуващата от 8 години законова възможност за трансформиране на целевата субсидия в целеви трансфер, осигурява своевременна намеса на общината и ремонтиране на най-спешните участъци, пътни отсечки или улици, с което се осигурява не само удължаване на срока на ползването им, но и на безопасността на гражданите и водачите. Предложените два срока за извършване на трансформациите ще осигурят възможност за общините своевременно, при необходимост от такива ремонти да възложат съответните обществени поръчки и да реализират строителните дейности в рамките на настоящата година. Предложените в проекта ограничения за еднократно подаване на предложенията от общините и извършването на трансформациите само след една определена дата през годината, считаме че ще бъде отстъпление от вече договорени и добре работещи механизми за оперативно осигуряване поддръжката на публичната инфраструктура чрез средствата от целевата субсидия за капиталови разходи.

Също така, в определени общини, се получават ситуации при които е възложено проектиране на основен ремонт на улици и пътища, но поради установени несъответствия при въвеждането на кадастъра, свързаните с тези проекти последващи строителни дейности се забавят сериозно. Използването на възможностите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи е решение, чрез което общините могат да осигурят своевременно предоставянето на алтернативни ремонтни дейности на публичната инфраструктура.

  1. В чл. 69, ал. 2 да се добави нова т. 4 със следното съдържание:

„4. допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива, в случаите когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г.“

Мотиви: Предложението е във връзка с променените в процеса на обсъждане и приемане на ЗДБРБ за 2024 г. лимити по групи общини и изключително кратките срокове за допълване на Приложение № 3 до новите, по-високи лимити според категорията на общината.

  1. Относно предложенията за разпределение на ресурса за култура по чл. 1, ал. 5, т. 5.1.1.

С оглед разпоредбите на чл. 71, ал. 3 от ЗПФ, предлагаме да се редактират и предложените разпоредби на чл. 13, като се предвиди, че министърът на културата разработва съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите предложенията за актуализиране на стандартите, въз основа на които ще бъде направено разпределението на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 5.1.1. от ЗДБРБ за 2024 г. Също така е целесъобразно, предвиденият срок от един месец да бъде намален, поради факта че работещите в музеи, галерии, библиотеки и читалища очакват това разпределение да бъде факт по-скоро.

Като разчитаме, че в духа на нашето отговорно сътрудничество, предложенията ни ще бъдат обсъдени и отразени в проекта на ПМС,

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет