Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на ПМС за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.

Становище по Проект на ПМС за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.

29.08.2022

изх. № И-1436(3) / 29.08.22г.

ДО

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ  

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

 Относно: Обществено обсъждане на проект на ПМС за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.

По публикувания за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., проведохме проучване сред общините. На база коментарите и бележките им и експертни такива на НСОРБ, Ви предоставяме обобщено становище по проекта на нормативния акт:

1.В чл.8, ал. 4 и аналогичния му чл.18, ал.4, настояваме да отпадне изречение „второ“, предвиждащо при липсата на кворум, заседанието на съответния Комитет за наблюдение, да се отложи с един час и проведе независимо от броя на присъстващите членове.

Текстът на разпоредбата, приложим при заседания на Общите събрания на етажните собствености, неправителствените организации и др., на практика означава че минимален брой, например трима от членовете на Комитета, ще са достатъчни за вземането на решения. Функциите на Комитетите, особено тези по одобряването на методологии и критерии за подбор на операции, както и на изменения на програмите, включително за преразпределение на средства по приоритетите им и др., са свързани със сериозен обществен интерес и насочване към мерки и операции на солиден финансов ресурс. С оглед на това, решенията им изискват да бъдат вземани при максимална публичност и прозрачност, която се гарантира чрез ангажирането на възможно най-голям брой от членовете на колективния орган. Отчитайки, че липсата на кворум за провеждането на заседанията на Комитетите, би могла да възпрепятства вземането на важни решения, същата би могла да се преодолее, чрез прилагането на смесени по тип заседания, т.е. присъствени и с дистанционно участие – т.нар. хибридни заседания. В тази връзка, в проекта на нормативния акт, би могла да се включи и развие и въпросната хипотеза;

2.Предлагаме в чл.13, ал.7 да се добави изречение със следния текст: В случай на невъзможност на титуляря и неговите заместници да участват в заседание на Комитета за наблюдение, ръководителят на съответното ведомство и/ или организация, може да упълномощи писмено друго лице да участва в заседанието. С това, в настоящата динамична и пандемична обстановка, ще се създаде допълнителна и гъвкава възможност за гарантиране на участие в заседанията на всички ведомства/ институции/ организации, представени в съответния Комитет за наблюдение. В допълнение, ще може и до някъде да се адресира и потенциалния риск от липсата на изискуемия кворум за провеждане на заседанията на Комитетите;

3.За утвърждаване на прилагана добра практика, предварително планиране на участия в заседанията на Комитетите за наблюдение и за избягване припокривания на техни заседания, ще е удачно в чл.18, ал. 1, да се включи следния текст: „Централното координационно звено, във взаимодействие с председателите на Комитетите за наблюдение по чл.11, изготвя индикативен годишен график за предстоящите им заседания, който се публикува до 31 януари на текущата година на Единния информационен портал.“

                    

Категории
Други
Проекти