Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени консултации

Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени консултации

20.05.2024

НСОРБ

изх. № И-1033 / 20.05.24.

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Относно: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), публикуван на Портала за обществени консултации.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), представяме на Вашето внимание становището на НСОРБ, подготвено след проведено писмено проучване на мнението на всички общини.

  1. По отношение на новия раздел Ха в Глава пета:

Фигурата на наблюдател в работата на комисията остава неясна, още повече в процеса на провежданите заседания в онлайн среда. Възникват редица въпроси, които следва да бъдат уредени в ППЗОП, както следва.

1.1 С чл. 60, ал. 1, т. 7 се изисква да се посочи информация за лицата, които са взели участие като наблюдатели. Необходимо е да се прецизира съдържанието на „информацията“, която може да бъде само – имената на наблюдателя или е необходимо да се посочи образование, професионален опит, участия в работата на комисията и др.

1.2 В чл. 67а, ал. 5 е предвидено в 3-дневен срок от сключване на договор с наблюдател, да се изпраща уведомително писмо до възложителя. В тази връзка е необходимо да се разпише:

- от кого се изпраща уведомителното писмо и чрез какъв способ;

- прецизиране момента на уведомяването на възложителя, съобразно нормативните срокове, например – най- малко три дни преди крайния срок за подаване на офертите. Този предварително нормативно определен срок ще е необходим във връзка с добавянето на  наблюдателя в „Екипа на възложителя“ в ЦАИС ЕОП, както и определяне на негова роля в системата;

- уточняване кое е задълженото лице за добавянето на наблюдателя в „Екипа на възложителя“ в ЦАИС ЕОП, за да участва в заседанията на комисията и осигуряването на свободен достъп до информация и документите по провеждане на процедурата;

- начина и формата за представяне на декларациите по чл. 67б, ал. 2, чл. 67б, ал. 5 (ще се качват само в ЦАИС или ще се представят на хартия ).

1.3. В чл. 67б, ал. 1, т. 1 е посочено, че наблюдателят има право да присъства на всички заседания, като съгласно ал. 8, председателя на комисията, го уведомява за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието. Според нас следва да бъде отчетено, че заседанията на комисията се провеждат онлайн, т.е. мястото на провеждане е платформата ЦАИС ЕОП, където всеки има достъп до документите в реално време. Необходимо е да се изясни начина за присъствие в заседанията в електронната платформа и във вариант на публични заседания. 

1.4. В чл. 67в, ал. 2 е посочено, че към доклада се прилага декларацията по чл. 67б, ал. 2. С цел прецизиране предлагаме да се посочи, че се прилага „копие“ от тази декларация, тъй като наличието за конфликти на интереси е обстоятелство, което следва да е станало известно  на комисията и възложителя по време на провеждане на процедурата. Също така да се изясни формата и начина на представяне доклада на министъра на финансите и на възложителя. Възможно е са обмисли и вариант възложителя  в определен срок да може да вземе отношение по така представения доклад.

  1. По § 37 за чл. 130б, ал. 2 е посочен 10 дневен срок за изготвяна на окончателно становище за законосъобразност от АОП. Получаването на становището в този срок позволява на възложителя единствено да прекрати процедурата и да я обяви повторно (при публично състезание срок за промени в обявлението ще е изтекъл). За да е реална ползата от този контрол, препоръчваме срокът за даване на становище да бъде намален с цел отразяване на евентуални бележки и законосъобразно изменение на процедурата.
  2. Други предложения за подобряване на текстовете на ППЗОП:

3.1. В чл. 39, ал. 5 се урежда липсата на конфиденциалност единствено по отношение на ценовото предложение на участниците. Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП, липсата на конфиденциалност е по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Доколкото е налице законова разпоредба, уреждаща в цялост наличието на конфиденциална информация в офертите, считаме, че чл. 39, ал. 5 от ППЗОП следва да отпадне поради противоречие със закона.

3.2. В чл. 51, ал. 11 се урежда определянето на нови членове в комисията. Към момента съществува разнопосочна практика на КЗК и ВАС относно забраната да се назначат резервни членове на комисията. В тази връзка ще е полезно да се разпишат допълнителни текстове свързани с основания за включване в работата на комисията на резервен член, както и довършването на работата по поръчката при завръщане на титуляря по заповедта на работното му място.

Като очакваме настоящето становище да бъде отразено в окончателното ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП, оставам

С уважение,