Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците - Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците - Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

18.08.2022

изх. № И-1373(5) / 18.08.22

ДО

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците - Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАМФИЛОВА,

Във връзка с публикувания за публично обсъждане проект на Постановление за приемане от Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците и след проведено писмено проучване сред общините, представяме следни предложения за допълване на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки:

  1. Във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от ЗУО е редно в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки да се разпишат текстове, които да регламентират организирането на разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко и за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
  2. Съгласно представените текстове, касаещи създаването на ал. 9а, т. 2 и поради факта, че новоизградените системи по чл. 10 от ННВОППВОС ще са част от съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки е необходимо разпоредбата да се допълни със следния текст: „съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3 от настоящата Наредба".
  3. Във връзка с изискването на чл. 19, ал. 2 от Наредбата да се прецизира обема на съдовете спрямо броя на посетителите в обекта (обем/брой посетители).
  4. По чл. 24, ал. 1, обръщаме внимание, че посочения за всеки 450 жители минимален общ обем от 3300 л. на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените места над 100 000 жители е изключително недостатъчен. Нашето предложение е да не се прави разлика между населените места при определяне на обема на съдовете.