Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи

Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи

26.09.2022

НСОРБ

26.09.2022 г.

ДО

Г-Н ИВАН МАРКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

И СЪОБЩЕНИЯТА

Относно: Становище по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г., изм. бр. 53 от 2017 г., доп. бр. 83 от 2020 г., изм. и доп. бр. 18 от 2022 г.) (Наредбата), Ваш изх.№04-00-78/23.09.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

По повод цитирания проект, Ви предоставяме следното становище:

 1. I. Принципни бележки

Оценяваме положително предложеното актуализиране в двоен размер на максимално допустимите стойности за компенсиране в чл.40, ал.1 от Наредбата.

Считаме обаче, че предложеният проект за изменение в цялост не отговаря на последователно поставяните от общините и НСОРБ от години и обсъждани в разнообразни формати предложения за промени в Наредбата, а именно:

 1. Действащият морално остарял ред за разпределяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози с автомобилния транспорт следва да бъде заменен от Методика на МФ и МТС за разпределение на средствата, базирана на обективни критерии. Методиката следва да опише подробно и ясно и включените показатели/разходи, въз основа на които се заявяват съответните ресурси и съответно приложимия подход, чрез който този ресурс се разпределя по общини;
 2. Условията по чл. 49 за субсидиране на превозвачите, извършващи превози по междуселищни автобусни линии първоетапно следва са бъдат обвързани с единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. По този начин ще се постигне по-справедливо разпределение на средствата сред общините в сравнение с действащите условия. Възможно е в преспектива да се обмисли прилагане спрямо населените места на комбиниран критерий - физикогеографски особености и социално-икономическо развитие, на база на който ще бъдат субсидирани превозите от и до съответните населени места.
 3. Повишаване на публичността и прозрачността на предоставяните от държавния бюджет средства чрез въвеждане не само на предложената електронна система, но на единен публичен електронен регистър, даващ достъпна информация за потребителите на обществен превоз, за превозвачите, за местните власти и за всички заинтересовани страни относно цените на субсидирания транспорт и останалите условия по изпълнение на ЗАП, съдържащ, вкл., но не само:
  • предоставени от МТС данни за обобщените показатели за страната, на база на които се извършва планирането на транспортните субсидии по общини;
  • публикуване на разчетните показатели на национално ниво, вкл. и работата на общините с новата система ИСКОП;
  • основните дефиниции, начин на определяне и обхвата на видовете разходи, отчитани от превозвачите, чрез кмета на общината при определянето на финансови резултат за целите на субсидирането.
 4. Отпадане на значителна част от задълженията на кметовете на общините по наредбата, изразяващи се в оповестяване/докладване/отчитане пред МТС, ИААА, НАП и др. органи на изпълнителната власт, по отношение на информация, която вече е била обявена публично в Регистъра по т. 3 и/или в „Профил на купувача“ и/или в отчетите за изпълнение на общинския бюджет или информация, достъпна чрез средата за междурегистров обмен на данни (RegiX).
 5. Включване в наредбата по подходящ начин на уместните предложения на Министерството на финансите, предоставени на МТС и ИА „АА“ в рамките на работните групи за промяна в Наредбата, целящи въвеждане на условия за целесъобразно и ефективно разходване на държавния ресурс към лицата и населените места, които действително се нуждаят от подкрепа, най-малко в следните насоки:

А) Субсидиране на градски линии

- въвеждане на минимални изисквания за качество на услугата;

- предоставянето на субсидии на превозвачите да се обвърже с изискване за наличие на минимален процент приходи от дейността на превозвача;

- определяне на единен минимален процент на нетни приходи от продажби, който да служи като основа за изчисляване на размера на разходите при определянето на нетния финансов ефект;

- периодичен преглед на маршрутите по общини с цел адекватно съобразяване с нуждите на населените места в общините от транспортно обслужване и от там със съотношенията между субсидиите от държавния и общинския бюджет за покриване на формирания нетен финансов ефект;

- стандартизация на договорите за възлагане на обществени поръчки за обществен превоз на пътници.

Б) Субсидиране на междуселищни линии

- преразглеждане на населените места с жп транспорт и тяхното изключване от обхвата на субсидираните автобусни линии;

- преразглеждане на маршрутите с цел елиминиране на дублирането на курсове /по два курса отиване и връщане на ден/, както и възможност за комбиниране на курсове за обхващане на максимален брой населени места за един курс;

- определяне на вида на превозните средства, с които се изпълняват превозите.

В) Компенсиране на безплатните превози и превозите с намалени цени

- въвеждане на осреднена пределна цена на превозните документи на пътнико километър в страната с цел избягване на драстични разлики в цените на превозните документи на различни места.

- на превозвачите да не се заплащат компенсации, ако не са извършвали превози до и от населените места, а на лицата с право на безплатни превози в населени места без градски линии да се покриват само разходите за издаване на съответните карти.

 1. II. Конкретни предложения

По §1

Съгласно ЗЕУ е необходимо да се разработи разгърната правна уредба на предвидената в §1, т. 1, б. „а“ единна система - администратори, категории данни, протоколи за набиране, въвеждане, обработване, съхраняване, достъп, обмен и предоставяне на данни, защита на данните и на системата и т.н.

III. Други предложения

 1. Разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 49, т. 2, чл. 52, чл. 53 и Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, Приложение № 7 към чл. 48, ал. 1, т. 2 и Приложение № 8 към чл. 49, т. 2 да се приведат в съответствие с §4, ал. 1, т. 1 ЗР ЗАП - при съблюдаване на употребеното в закона понятие „планински и други райони“.
 2. В чл. 4, ал. 1 думите „пропорционално на броя на лицата и в зависимост от категорията на общината, като те могат да бъдат съобразени с усвояемостта на средствата за предходни години“ ,

се заменят с думите:

„съгласно методика, утвърдена от министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията“.

Мотиви: Необходимост от актуализиране на действащия ред за разпределяне на средствата на база обективни критерии, утвърдени с Методика на МФ и МТС. Методиката следва да опише подробно и участващите показатели/разходи, въз основа на които ще се заявяват съответните ресурси и съответно подхода, по които този ресурс ще се разпределя по общини.

 1. В чл. 49 думите „отговарящи едновременно на следните условия:
 2. брой жители – до 500 души;
 3. населеното място да е включено в списъка по приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони или да е в състава на община, включена в списъка – приложение № 8.“ ,

се заменят с думите:

„със стойност на класификационните кодове за средна надморска височина на населените места от 6-8 съгласно Раздел 2, т. 16 от Решение № 565 от 10 август 1999 г. за утвърждаване на съдържанието на единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на министерския съвет.“

Мотиви: Съгласно становище изх. №67-27/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изпратено до НСОРБ, МРРБ и МТИТС, Наредба № 14/2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони е издадена във връзка с одобряването на проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони (САПАРД), чийто период на действие изтече и са налице основания за практическо загубване на значението на разпоредбите на Наредба №14/2003 г. Поради това министърът посочва, че не са налице правни основания за нейното изменение и допълнение, а за нейната отмяна.

От друга страна, възприетите в наредбата критерии за субсидиране и произтичащите от тях приложения към наредбата обективно не отговарят на реалното състояние, проблемите и нуждите от транспортно обслужване на гражданите в съответните населени места. Предложената от нас промяна на този етап отчита единствено надморската височина на населените места, но не и степента на тяхното социално-икономическо развитие. Възможно е да се обмисли прилагане спрямо населените места на комбиниран критерий - физикогеографски особености и социално-икономическо развитие, на база на който ще бъдат субсидирани превозите от и до съответните населени места.

 1. Изпратеният до НСОРБ с писмо изх. № 25-00-00-17/14.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИА „АА“ образец на разрешение за таксиметров превоз на пътници следва да бъде надлежно оформен като приложение към Наредбата, за да се осигури неговото правомерно действие в съответствие с общите правила за установяване на регулаторен /разрешителен режим/ съгласно ЗОАРАКСД.

С оглед констатираната категорична необходимост от цялостно усъвършенстване на Наредбата и предвид достигнатия етап на нормотворческата процедура, считаме за обществено оправдано предложения проект да бъде основно преработен в спешен порядък в сътрудничество между МТС, МФ, НСОРБ и превозвачите, и едва след това да бъде внесен за обсъждане и приемане от правителството. Става дума не за формално упражняване на компетентност, а за отговорно изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредбата, който да включва промени, съответстващи на реалните социално-икономически условия при равноправно отчитане на интересите на заинтересованите страни, и в крайна сметка в действителна подкрепа на българските граждани - потребители на услугата по обществен транспорт.

С уважение,

Категории
Други
Транспорт