Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г., обн., ДВ, бр.78 от 2022 г.

Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г., обн., ДВ, бр.78 от 2022 г.

06.11.2023

НСОРБ

ДО

АНДРЕЙ ЦЕКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г., обн., ДВ, бр.78 от 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕКОВ,

Във връзка с проект на ПМС за изменение и допълнение на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация и след проведено писмено проучване на мнението на общините, представяме на Вашето внимание следното становище:

  1. По § 1, за чл. 1, създаване на нова ал. 3 „Методиката не се прилага по отношение на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря.“

Предлагаме новата ал. 3 да отпадне.

Мотиви: Във всеки договор за обществени поръчки са предвидени различни механизми за санкции и неустойки относно забава в изпълнението. В новата норма се залага една допълнителна неустойка, която не e разписана в договорите и това може да доведе от една страна до значителна промяна във вече подписаните договори за обществени поръчки, а от друга до двойно санкциониране на изпълнителя.

  1. По § 2, за чл. 4, относно показател Io, който е: стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие, в което е подадена офертата. В случай на удължаване на срока на валидност на офертата, Io е стойността на индекса към датата на удължаване на валидността на офертата. В случай на последващо индексиране, Io е стойността на индекса към последно приложено изменение.“

2.1. Предлагаме да отпадне добавения нов текст със следното съдържание: "В случай на удължаване на срока на валидност на офертата, Io е стойността на индекса към датата на удължаване на валидността на офертата."

Мотиви: До удължаване на валидността на офертата понякога се стига поради забавена тръжна процедура, обжалване на обществената поръчка, липса на финансиране и др. причини, които не са в пряка отговорност на изпълнителя. При случай на необходимост от удължаване на валидността, изпълнителят няма право да промени своята оферта, а само да декларира същите за нов период от време или да оттегли офертата си. Обстоятелства външни за изпълнителя за удължаване, се прехвърлят към него като негативи, лишавайки го от правото на корекционен коефициент за периода от датата на подаване на оферта до датата на нейното удължаване.

2.2. Предлагаме промяна в първоначално обнародвания текст: „В случай на последващо индексиране, Io е стойността на индекса към последно приложено изменение.“

Мотиви: От настоящата практиката по прилагане на Методиката се констатира, че контролните органи в страната тълкуват различно горецитирания текст. В тази връзка предлагаме неговото допълване по следния примерен начин: „В случай на последващо индексиране на същите видове СМР, Io е стойността на индекса към последно приложено изменение“ или текстът да отпадне.

  1. 3. По § 3, за създаването на нов чл. 4а, ал. 1, предлагаме допълване на нормата по следния начин:

„Чл. 4а. (1) В 30-дневен срок от публикуване на индекса за календарно тримесечие, страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи“.

Мотиви: Предложението е с цел прецизиране на текста. 

  1. Считаме и че при възможност, към Методиката могат да се допълнят и разпоредби за индексиране на договорите за доставки и услуги. В този смисъл е новият чл. 117а от ЗОП, който се отнася за всички видове обществени поръчки.

Мотиви: Общините има редица дългосрочни договори за услуги и доставки, при които съществено са увеличени цените на основните стоки и материали и съответно те следва да бъдат индексирани. Такива например са договорите за сметосъбиране, договорите за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионалните общински депа, дългогодишни договори за доставка на обзавеждане и оборудване във връзка са предоставянето на социални услуги и др.

  1. Предлагаме да се обмисли възможността за добавяне на разпоредби, съгласно които индексацията да е възможна при осигуряване на финансиране от страна на възложителя. В противен случай, договорът или рамковото споразумение, да могат да бъдат прекратени, без това да се тълкува като неизпълнение на някоя от страните – изпълнител или възложител.

В допълнение и с оглед недопускане на прекратяване дейностите по сключени договори и рамкови споразумения за строителство, считаме за подходящо на национално ниво да бъде създаден финансов механизъм, който да бъде ползван от всички публични възложители и който да позволи практическо приложение на Методиката.

Като се надяваме нашите предложения да бъдат взети предвид, оставам

С уважение,