Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по НПВУ

Становище по Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по НПВУ

28.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1361/28.07.22.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

Относно: Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На базата на проведено проучване сред общините Ви предоставяме следните конкретни бележки и коментари по публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки:

 1. I. Предлагаме т.4 на стр. 18 да придобие следната редакция:

т.4 По настоящата процедура се допуска Дейност 1 и по двата компонента да се изпълнява чрез инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор). Допуска се и кандидастване с изготвени инвестиционни проекти, които отговарят на изискванията на настоящата Програма, а именно:

 • Инвестиционният проект (работен/технически проект) е в съответствие със ЗУТ, Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията,издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и действащата нормативна уредба.
 • Същият съответства на предвидените интервенции с Раздел III. Общи изисквания към физическата среда в училищното образование, респективно Раздел II. Изисквания към физическата среда в предучилищното образование от Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, както и са спазени Насоките за модернизация на физическата среда в училищата, посочени в Приложение № 1 към чл. 9 от Наредба № 24/2020 г.
 • Обследването за енергийна ефективност на сградата е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда – училище/детска градина, т.е.поне до клас на енергопотребление „С“ от скалата на класовете на енергопотребление от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,и информацията е посочена в Сертификата за енергийни характеристики на сградата.

При кандидатстване бенефициентът представя обосновка за съответствието на наличните проекти с така поставените изисквания, като в този случай не е необходимо представяне на виза за проектиране и задание за проектиране.

Мотиви: Считаме за ограничително условието за възлагане на дейностите за проектиране, строителство и авторски надзор единствено на инженеринг. По този начин се ограничава правото на бенефициенти, разполагащи с проектна готовност, да възложат единствено строителство. Следва да се отчете, че и обявяването на обществена поръчка за изпълнение на СМР по одобрен проект, с издадено разрешение за строеж, позволява точност на параметрите, прогнозните стойности и конкретност на условията за обществената поръчка.

 1. II. В т. 12 на стр. 23 предлагаме следната редакция:

„Разходите за непреки дейности като организация и управление ще бъдат определени чрез прилагане на единна ставка в размер на 3% от преките допустими разходи.“

Мотиви: Предложението кореспондира с утвърдената практика по проектите с европейско финансиране по оперативните програми. Считаме, че с предвиденият 1% от преките разходи по проекта няма да бъде възможно осигуряването на качествено управление, както и изпълнение на изискванията за информация и публичност.

III. Предлагаме т.19 на стр. 33 да придобие следната редакция:

„т. 19. Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция, подписани с КЕП през Информационната система за Механизма ИСУН 2020 е: Първи прием (първи краен срок)  - не по-късно от 17,30 часа на …октомври 2022 г. (до 90 дни след датата на откриване на процедурата) .“

Мотиви: Срокът от 60 дни е много малък за подготовка на проектни предложения, предвид факта, че една община може да подготви няколко проекта както по Компонент 1, така и по Компонент 2. За да успеят общините да подготвят качествени проектни предложения, които да бъдат одобрени за финансиране още на Първи прием, предлагаме срокът да бъде удължен на 90 дни.

 1. IV. В т. 10.1 на стр. 33, предлагаме следната редакция:

„Недопустими за финансиране са обекти (училища, детски градини, филиали на детски градини) с одобрено финансиране за основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване по друг проект или програма, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма за периода считано от  началото на 2014 г. до датата на кандидатстване или до датата на сключване на договора за финансиране, в зависимост от това дали проектното предложение бъде одобрено за финансиране. В тази връзка кандидатът попълва и подава към предложението за изпълнение на инвестиция Декларация на кандидата (Приложение I към Условията за кандидатстване). В случай че към датата на подписване на договора за финансиране са възникнали промени в декларираните обстоятелства, на етап договаряне кандидатът подава повторно Декларация на кандидата (Приложение I към Условията за кандидатстване).”

Мотиви: Предложението е с цел надопускане на ограничение за финансиране, в случаите, в които финансиране е получавано само за ремонт на централните сгради на детските градини или за техните филиали. В тази връзка следва да се направи промяна, както в таблицата, така и в насоките в частта определящи недопустимостта на съответната образователна институция.

 1. V. По проекта на „Типова документация за обществени поръчки“:
 2. В раздел I, точка 6.2 от документацията за участие е посочено „Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна или актуализация при изпълнението на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.“ същевременно в договора-проект са предвидени възможности за индексация. Следва текста да бъде уеднаквен, също така съгласно чл.116, ал.1,т.1 от ЗОП  всички опции по промяна на договора следва да бъдат посочени , както в договора проект, така и в документацията за участие
 3. В раздел I , точка 6.2 от документацията за участие, следва да бъде уточнено, че авансовото плащане е за СМР.
 4. В раздел II, точка 2 не е посочена определена професия съобразно чл.55, ал.1 т.2 от ЗОП.
 5. В раздел II, точка 3 „Критерии за подбор“ от документацията за участие е заложено изискването участниците да притежават „Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 :2015“. Напомняме, че съгласно чл.64, ал.1, т.7 от ЗОП, може да се изисква единствено „описание на мерките за опазване на околната среда...“.
 6. В раздел VI, точка 1.6 от документацията за участие е записано „Участникът изчерпателно посочва конкретните си предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя в образеца на „Предложение за изпълнение на поръчката", който следва да бъде прикачен в отговор на въпрос 2.1. в електронната преписка в ЦАИС ЕОП и който представлява част от техническото предложение на участника.“. Предвид, че няма предоставен образец на техническо предложение, не става ясно какво точно се изисква от участниците. Препоръчваме всички указания по подготовка на офертата да се съдържат в документацията, а не в образците.
 7. В раздел VI, точка 1.6 от документацията за участие е записано „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание за проектиране и изискванията на възложителя (Образец № 1) - следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката. Няма указание, какво се случва ако предложението не отговаря на изискванията, следва ясно да се разпише , че подобен вид оферти се отстраняват от участие.
 8. В раздел VII, точка 1 от документацията за участие е записано, че представената гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, следва да бъде със срок на валидност 30 дни след издаване на разрешение за ползване, но в договора-проект е записано 120 дни след издаване на разрешение за ползване. Също така предвид, че на етап подписване на договор, няма как да се знае кога ще бъде обекта въведен в експлоатация, препоръчваме срока на валидност да бъде 120 дни след изтичане срока на договора..
 9. По проекта на договор:
 • В чл.1, ал.6 от договора-проект да се допълни със следния текст „или други законови възможности за промяна на договорите по ЗОП“;
 • В чл.2, ал.1, т.4 от договора-проект е записано „Изпълнение на всички други строителни и монтажни работи („СМР“), които са необходими за удовлетворяване на техническите и функционалните изисквания на Проектната документация, както и всички СМР и други дейности, които (въпреки че не са споменати в Договора) са необходими за стабилността или за завършването, или за надеждна и ефикасна експлоатация на обекта;“. Няма как в договора да бъде записано задължение за изпълнение на дейности извън неговия обхват, без те да бъдат ясно и конкретно посочени;
 • В чл.2, ал.1, т.4 от договора-проект е записано „При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;“. Да се добави текст „ако е заложено в техническата спецификация“;
 • В чл.6 от договора-проект  е записано „авансово плащане в размер на 10 % (десет на сто) от договорната цена“, препоръчваме текста да бъде „авансово плащане в размер на 10 % (десет на сто) от договорната цена за СМР“;
 • В чл.7 от договора-проект е записано „Авансовото плащане по Договора е платимо в 20 (двадесет) дневен срок от представянето от Изпълнителя на (а) гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства съгласно чл. 111, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП и (б) оригинал на фактура за аванс“. Няма посочено  с какъв срок е гаранцията и как се освобождава, препоръчваме срока на валидност да бъде 30 дни след срока на договора, като се приспада пропорционално от следващите междинни плащане до пълното и усвояване, като се освобождава 3 дни след пълното и усвояване;
 • В чл.7 и чл.8 да се преправят, не може на етап подписване на договор за инженеринг да се дава аванс върху целия договор предвид, че предстоят първо дейности по проектиране;
 • В договора да се предвиди задължение за направа на застраховка по реда на чл.173 от ЗУТ за стойността на строежа за СМР;
 • В чл.27 от договора-проект, следва да се уеднаквят условията за освобождаване на различните видове гаранции: депозит на парична сума, банкова гаранция и застраховка.
 • В чл.44 от договора-проект в ал.1 текста „съобщена официално от Националния статистически институт“, да отпадне тъй като няма такова официално съобщаване, просто се проверява в сайта на НСИ;
 • В чл.44 от договора-проект в ал.1 за базова стойност да се приема годината на подаване на оферта, а не да бъде фиксирана;
 • В чл.44 от договора-проект да се преосмисли текста за годишната инфлация, предвид че ако изпълнителя е предложил минималните срокове за изпълнение няма как да бъдат предвидени и изчислени някакви средно годишни стойности. Пример ако участника подава оферта през септември 2022 г. за да бъде изчислена разлика в годишна инфлация следва да бъде изчакано 12 месеца, а може договора да е изтекъл. Предвид кратките срокове препоръчваме това да се изчислява на етап плащане по договора, като се вземе инфлацията от датата на подаване спрямо приемане на работата/плащане;
 • В чл.44 от договора-проект - да отпадне компенсация за вече извършени дейности;
 • В чл.44, ал.6 от договора-проект е записано „Изплатените компенсации не са част от договорената цена по Договора“. Няма как да не бъдат част предвид, че ще бъдат отчетени при изпращане на обявление за приключване на договор към АОП. Да се уточни от къде ще бъде финансирането за тази компенсация, като и да бъде предвиден ред, че ако Възложителя не може да осигури финансиране, този член от договора да не се прилага;
 1. VI. По Договора за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (Annex XI) и Общите условия към него (Annex XII):

Необходимост от пояснения във връзка с крайните срокове за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП на инженеринга в рамките на Инвестицията, определени в чл.1, т.1.2 от Договора за финансиране и условията за удължаване, спиране разписани в чл.10 от Общите условия към него, а именно:

 • Ще се счита ли за извънредно обстоятелство обжалване на Решението за избор на изпълнител за инженеринг от страна на участници в тръжната процедура пред КЗК/ВАС и отговаря ли на условията за прилагане на мярката „временно спиране на изпълнението“?
 • Предвид горното, при временно спиране поради обжалване на Решението за изпълнител не би могло да се приложи изискваното в чл.10, т.10.2 “Ако договорът не бъде прекратен и СНД изрази съгласие за спиране срока на изпълнение на Инвестицията, изпълнението спира за периода, одобрен от СНД“, тъй като СНД не би могла да знае какъв ще е срока, в който ще се разгледа обжалването и компетентния орган ще излезе със съответното решение. Не е изпълнимо и условието поставено в същата точка, а именно: „КП е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на спиране и да възобнови изпълнението, най-късно при изтичане на одобрения от СНД период.“ предвид това, че този срок не зависи от него.
 • При временно спиране на Договора за инвестиция поради обжалване на процедури по ЗОП, налице ли са обстоятелства налагащи „Изменение“ чрез сключване на Допълнително споразумение по смисъла на чл.8 от Общите условия или удължаването ще бъда извършвано само чрез писмено уведомление от СНД до КП?

Като разчитам, че нашите предложения ще бъдат отразени в окончателния вариант на документа, оставам

С уважение,

Категории
Други
Образование