Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“

Становище по проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“

31.05.2023

НСОРБ

И-1055(2)/09.06.2023

ДО

Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Относно: Становище по проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРУМОВА,

Благодарим за предоставената възможност да изразим становище по внесения проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДА „Безопасност на движението по пътищата“.

По представения проект на Наредбата имаме следното конкретно предложение:

В чл. 9 да се добави нова ал. 6 със следния текст

„(6) В екипа по чл. 9, ал. 2, т. 1 задължително се включва представител на собственика на пътя или на ведомството, управляващо пътя“.

Мотиви: Участието на представители на собственика или управляващия съответния път или улица е необходимо най-малкото защото той може да представи необходима проектна и строителна документация, информация по фактическо състояние. Уместно е също така той да вземе отношение при изготвянето на доклада по чл. 17 относно практическата приложимост на препоръките.

Разчитаме направеното предложение да бъде взето предвид при финализирането на проекта.

Категории
Други