Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по предлагани изменения в текстовете на ПРСР и критериите за подбор по подмярка 7.2.

Становище по предлагани изменения в текстовете на ПРСР и критериите за подбор по подмярка 7.2.

06.07.2022

НСОРБ

И-1191(4)/06.07.2022

ДО

Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Относно: На Ваш Изх. № 91-441/ 24.06.2022 г. за провеждане на 18-то заседание на Комитета по наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и предлагани изменения в критериите за подбор на проекти и в текста на подмярка 7.2.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕКОВ,

Във връзка с предлаганите изменения в текстовете на ПРСР и критериите за подбор по подмярка 7.2., на база коментари и бележки на общините и проведените двустранни форуми с управителните и работните ни органи, Ви представяме следното становище:

I.Принципни коментари:

  1. НСОРБ остава на позиция, че Методиката за гарантираните бюджети е по-сполучлив подход за насочване на общинските проекти спрямо специфичните местни нужди, особено на фона на твърде неравномерните конкурентни приеми през последните два програмни периода.

Взетото политическо решение и все по-късите технологични срокове по т.нар. „преходен период“, не ни позволяват да отхвърлим предлаганите изменения в програмата и критериите за подбор по предстоящия прием по подмярка 7.2. В допълнение, критериите, показателите и тежестите по тях, резонно са съобразени с административната и съдебната практика от приемите от 2016 г. и 2018 г. Търсен е и баланс между тежестта на количествените критерии за броя потребители и качествените критерии по тематични направления, съобразно приоритетите по подмярката;

2.Общините подкрепят отпадането на ограничението, да не може да се подаде нов проект по дадена дейност, ако съответният кандидат изпълнява такъв по предходен прием;

3.Приветстваме включването на инвестиции в производство на енергия за собствено потребление от ВЕИ, както и съответните им нови критерии за подбор. Общини предлагат да се разшири кръга на допустимите за интервенции общински сгради за обществени услуги, като се включат и общинските лечебни заведения;

4.Изменението на териториалния обхват на селските райони, както и ограничаването на инвестициите в сектор ВиК до консолидираните територии, следва да се обоснове съобразно действащата нормативна и програмна уредба. Въпреки че по регламентите на ЕС, предстоящият прием по подмярка 7.2 представлява договориране на „нови средства по старите рамкови правила“, това по същество е нов програмен период с нова демаркация между програмите, която следва да се изясни коректно;

5.На проведените регионални срещи с кметовете на общини бе анонсирано, че с оглед осигуряване на подкрепа за по-голям брой местни власти, ще се позволи една община да кандидатства с до два проекта по четирите процедури, единият от които да е за енергийна ефективност. Това ограничение съответства на добрите практики от миналите приеми (с известни резерви към тематичното ограничение за ЕЕ). В тази връзка е нужна яснота, как то ще се регламентира нормативно, в т.ч.  необходимост от одобрение от КН.

  1. Конкретни бележки по критериите и показателите за подбор

С цел подобрена равнопоставеност и прозрачност, предлагаме конкретни промени в критериите за подбор, както следва:

1.„Инвестиции за строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията към тях“: Критериите, показателите и тежестите, отразяват успешно проведения прием от 2018 г., като включват и необходимите указания за прилагане на критериите оп ДФЗ-РА, съгласно практиката по Задължителното тълкуване, обнародвано в Държавен вестник № 51/2017 г. Те позволяват включване по приема и на проекти за селищно благоустройство в най-малките селски общини.

Предлагаме да се укаже как ще се процедира с оценката на проектите по критерий № 3 – осигуряване на директна свързаност с по-висок клас пътища - в случаите, когато проектите включват повече от една отсечка/ улица, в т.ч. и такива, които не са свързани с път от по-висок клас. Досегашната практика прилагаше оценка/ сумиране на дължината на отсечките, като точки се присъждаха само, ако най-дългата предложена за интервенции отсечка/улица осигурява свързаност (дори индиректно) с по-висок клас път. Това доведе до редица обжалвания на присъдените точки по критерия.

2.„Инвестиции за строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията към тях“:

  • Предлагаме критерий № 3 да се измени както следва „Изграждане или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населените места до малките градове от 4-то и 5-то йерархично ниво съгласно НКПР“. Включването на общинските центрове от 5-то йерархично ниво е важно, тъй като в тях са съсредоточени основните услуги за населението от най-малките и периферни общини от селските райони.
  • Предлагаме в критерий № 5 показатели 5.4 и 5.5 да се изменят, както следва: „инвестицията се изпълнява на територията на населено място/места с общо население от 5 001 до 8 000 души“, респективно „инвестицията се изпълнява на територията на населено място/места с общо население над 8 001 души“. Предложението ни е мотивирано от данните на НСИ, които показват, че демографската картина в селските райони се влошава и че вече 104 общини имат население под 8 000 души.
  • По аналогия с предложението ни по т. 1, в критерий № 4 следва да се укаже как ще се процедира с проекти, включващи няколко участъка от общински пътища, с и без свързаност с републикански път.

3.„Инвестиции за изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 екв. жители“:

  • Предлагаме в показателите по критерий №1 „Райони с установен или прогнозиран воден стрес или с лошо качество на водата“ изрично да се посочи коя/кои са компетентните институции, които следва да издадат на кандидатите документ за наличие или прогноза за воден стрес или лошо качество на питейната вода. При предходния прием Министерството на регионалното развитие и благоустройството, оповести нарочни списъци за целта, така че кандидатите да оценят своевременно своите възможности;
  • Резонно по критерий № 3 „Проекти, въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект“, се предвижда бонусиране. С цел избягване на субективното му тълкуване, ще е удачно същият да се конкретизира.

Като се надявам предложенията ни да бъдат отразени, с пожелания за успешно провеждане на заседанието на Комитета, оставам с 

С уважение,