×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по поставени въпроси относно дейността на МКВП на заседанието от 27 май 2022 г.

Становище по поставени въпроси относно дейността на МКВП на заседанието от 27 май 2022 г.

13.06.2022

НСОРБ

ДО

Г-Н БОЙКО РАШКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

 

МИНИСТЪР

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Относно: Становище по поставени въпроси относно дейността на МКВП на заседанието от 27 май 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Споделяме изразената в поканата за заседанието от 27.05.2022 г. необходимост от усъвършенстване на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерския съвет. През годините общините нееднократно са изразявали неудовлетворение относно неясните процедури при отпускане на средствата както за възстановяване и подпомагане, така и за превенция.

Относно поставените въпроси в поканата за заседанието на МКВП на 27 май 2022 г. изразяваме следното становище, утвърдено на заседанието на Управителния съвет на НСОРБ от 6 юни 2022 г.

  1. По предложените в Оперативния доклад мерки

При оценяване на основното предложение, конкретно създаване към Комисията на нещатен Експертен съвет (с посочен примерен състав от инженер-геолози, хидротехници, геотехници, конструктори, специалисти ПБЗ, еколози и други специалисти), които да разглеждат и утвърждават проектите преди внасянето им за финансиране от Комисията, следва да се вземат предвид следните съществуващи нормативни изисквания към исканията за финансиране на проекти за превенция:

  • В Правилника за организацията и дейността на МКВП са определени изискванията за окомплектоване на искането за финансиране с инвестиционен проект по ЗУТ и КСС (чл. 13, ал. 3), както и обвързаност с други местни и национални планови документи (чл. 13, ал. 4).
  • Същевременно в ЗУТ е регламентиран реда за изготвяне на инвестиционен проект във всичките му части и оценката им за съответствие с основните изисквания към строежите от фирма-консултант, несвързана с проектанта (чл. 142, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ).
  • Допълнително, оценката за съответствието на част "Конструктивна" (чл. 142, ал. 10) на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и обнародван в Държавен вестник.

Смятаме, че по принцип изискванията за експертиза и съответна отговорност се гарантират от тези нормативни текстове.

В този смисъл не смятаме за удачно създаването на Експертен съвет (от специалисти по отделни части на инвестиционен проект), който да дублира дейността на законово определените компетентни институции за изготвянето и съгласуването на строителната документация (инвестиционния проект).

Същевременно смятаме за особено наложително създаването на Комисия, която да дава становище за административно съответствие на постъпилите искания за финансиране съгласно изискванията на Правилника на МКВП (по-специално на чл. 13). Комисията следва да прави проверка за административното съответствие по всеки от показателите за всяко искане и да го отразява в приложенията по докладите за финансиране на всяко заседание.

При необходимост, ако има установено административно съответствие с изискването на Правилника (респ. ЗУТ), могат да се извършват извадкови проверки на отделни проекти, както по документи, така и проверки на място за съответствия с реалната обстановка. При констатирани нарушения следва да се търси отговорност от компетентните лица – проектанти, фирми-консултанти по оценка на съответствието.

Основна проверка на проектите на всички искания на общините от посочения Експертен съвет (дори и на тези, които отговарят на посочените по-горе нормативни изисквания) би забавило финансирането на възстановителните и превантивни дейности в общините за неопределен период. Същевременно то би могло да се тълкува и като създаване на нов орган, който да се произнася по документация, създадена и одобрена по реда на ЗУТ, което влиза в колизия със специалния закон.

  1. Относно необходимостта от оценка на щетите от специалисти

В Оперативния доклад са разгледани основно разходите за превенция.

Несъмнено има нужда от оценка на щетите от бедствия от експерти. По принцип, при по-големи бедствия, каквито бяха наводненията през 2014 и 2016 г. (Мизия, Аспарухово и др.), засегнатите общини изпитваха проблем да осигурят експерти оценители на щетите. НСОРБ съдейства в много от случаите, като активира междуобщинското сътрудничество. В засегнатите общини бяха изпращани екипи от други общини за възстановителни работи. Също съдействахме да се изпратят експерти оценители за своевременно оценяване на щетите.

Същите проблеми се констатират и през последните дни, вследствие на поройните дъждове и нарушената инфраструктура в мног ообщини (Вършец, Враца, Русе, Смолян и др.) Посещенията на място на отговорните министри и други представители на държавата за пореден път констатираха небходимостта от бърза намеса на държавни оценителни комисии, които в спешен порядък да оценят щетите и необходимите средства за първоначално разчистване и последващо възстановяване на засегнатата инфраструктура

В тази връзка е уместно Междуведомствената комисия да поддържа лист от външни експерти оценители, които да правят бързи оценки на щетите при бедствия, а разходите за тях да се покриват от бюджета на комисията.

  1. Законодателни реформи във връзка с предложенията

Дълго време дискутирано предложение е финансирането на мерките за превенция да се извършва чрез друг механизъм, извън бюджета на МКВП (резерва по чл. 1, ал. 2, т. 5.1 от ЗДБРБ). Средствата от резерва са за извънредни и непредвидени разходи, свързани с бедствия и аварии. Освен това техния размер е крайно недостатъчен и всяка година остават нефинансирани искания за възстановяване за стотици милиони.

Дейностите по превенция са в основната си част свързани с капиталови разходи, които са предвидими и са свързани с по-продължителен процес на планиране и проектиране. 

Във връзка със сериозните проблеми по поддържането и безопасната експлоатация на общинските язовири по наша инициатива бяха направени 2 изменения в Закона за водите, които да дадат възможност за прехвърляне на държавата на язовири, за които общините не могат да осигурят безопасна експлоатация. За съжаление този процес срещна сериозни обективни трудности и едва 20% от заявените над 2 700 язовира са прехвърлени на държавата. Поради това започнахме разговори с МФ за създаване на механизъм за финансиране ремонтите на общинските язовири. Получихме уверение от министъра на финансите за подготовка на такъв механизъм за капиталово бюджетиране на инвестиционните проекти, вкл. и ремонтите на общинските язовири, като средствата да бъдат одобрявани на проектен принцип.

Смятаме за уместно, доколкото и ремонтите на общинските язовири са мярка за превенция, и останалите проекти за превенция да бъдат финансирани чрез една обща национална програма на принципа на капиталовото бюджетиране. Вече имаме аналог за подобно финансиране на общинските пътища въз основа на взаимодействието ни с МРРБ.

За да се обособи финансирането на разходите за превенция в такъв механизъм ще бъдат необходими изменения в Закона за защита при бедствия, евентуално отразяване в ЗДБРБ. Ще бъдат необходими изменения и в Правилника за организацията и дейността на МКВП.

  1. Допълнително предложение: Да се приоритизира довършване на финансирането за капиталови мерки за превенция и възстановяване на вече започнати със средства от Комисията обекти – конкретно: частично финансирани капиталови обекти (превенция и възстановяване) от предходни периоди да бъдат дофинансирани, за да бъдат довършени изцяло

Разчитаме представените бележки да бъдат взети предвид при последващи управленски действия и инициативи за нормативни промени относно усъвършенстване дейността на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Категории
Други