Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище относно ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 20

Становище относно ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 20

01.06.2023

НСОРБ

И-1060/01.06.2023

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище на Национално сдружение на общините в Република България относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 104 от 2022 г.), внесен от Министерския съвет (Сигн. № 49-302-01-38/30.05.2023 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националното сдружение на общините в Република България подкрепя предложеният законопроект с оглед на това, че с него се цели осигуряване на стабилност и възможност за: финансиране на бюджетните системи, вкл. и на общините и нормално осъществяване на техните функции до приемането на ЗДБРБ за 2023 г.

Изразяваме и притесненията на общините, че липсата на приет Закон за държавния бюджет за 2023 г. ще забави сериозно: изпълнението на важни местни инфраструктурни проекти, преодоляването на негативите от ръста на цените и увеличението на инфлацията от последната година, както и ще спре развитието на административния капацитет по места. На тази база считаме, че на следващ етап е необходимо осъвременяване на действащите разпоредби на Закона за публичните финанси в частта му относно случаите, при които държавния бюджет за съответната година не е приет (чл. 87 и чл. 98), така че да бъде отразена спецификата на бюджетите, които не са част от него, т.нар. автономни бюджети при подобни бъдещи ситуации.

В тази връзка правим следните конкретни предложения по Законопроекта:

  1. По § 1, т. 2 относно допълването на чл. 1 с нова т. 2, предлагаме преди текста „бюджетни взаимоотношения на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗПФ“ да се добави запетая и думата „общините“.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на нормативна възможност за предоставяне на трансферите на общините при същите условия, при които те ще бъдат предоставяни на останалите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма и работещи при условията на конституционно определена самостоятелност. По този начин ще бъдат осигурени и по-гъвкави условия за прилагане на т. 1 от предложеният проект на Решение на Народното събрание по реда на чл. 87, ал. 4 от ЗПФ, съгласно което предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет.

  1. Предлагаме да се добави нов параграф относно изменение на чл. 6, както следва:
  • .. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. В ал. 1 навсякъде думите „нормативни актове“ се заменят с „актове на Народното събрание и на Министерския съвет“, а думите „за местни дейности“ в изречение трето се заличават.

2.2. Добавя се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Трансферите за целевата субсидия за капиталови разходи на общините се предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила актове. В срока по чл. 1 общинските съвети одобряват разчети за финансиране на капиталовите разходи по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на плащания по заеми за капиталови разходи за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от предходната година, собствени и други приходи. Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по ред и условия, определени с акт на Министерския съвет.“

Мотиви: Предложението цели осигуряване на ритмичност при изпълнението на преходните и приоритетни строителни обекти до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. и съответно приемането на общинските бюджети. През текущата 2023 г. като последна година за разплащане на всички проекти от програмен период 2014-2020 предстоят редица плащания. Също така вече са факт и първите инвестиционни проекти по новите програми на ЕС и Националния план за възстановяване и устойчивост. На тези основания, предлагаме да се създаде нормативна възможност общинските съвети да приемат годишната си програма за финансиране на капиталовите разходи, така че да не бъдат поставяни в риск както европейските проекти, така и най-належащите инвестиции по места, които следва да бъдат извършени през настоящата година.

2.3. Сегашните ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 3 и ал. 4, като в новата ал. 4 в края на изречението се добавя следния текст: „и/или определени с решение на общинския съвет в рамките на утвърдените разходи за заплати“.

Мотиви: Целта на предложението е да бъдат отчетени спецификите на общините по отношение на разходите за персонал, тъй като съгласно нормативната уредба разчетите на разходите за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт разходи задължително се определят от общинския съвет и тези разчети не се отнасят само за делегираните от държавата дейности, но и за всички общински предприятия и местни дейности, предоставящи услуги.

  1. По § 3, т. 1 относно изменения и допълнения в чл. 11 предлагаме:

3.1. В т. 9, преди думите “неотложни културни обекти“ се поставя запетая и се добавя: „реализиране на мерки за компенсиране на финансов недостиг по договори за строителство на бюджетни организации и публични бенефициенти в резултат ръста на инфлацията“.  

Мотиви: Подобна нормативна възможност ще даде по-голяма гъвкавост за създаването на специални инструменти за съфинансиране недостига по договори на вече възложени инвестиции, съгласно възможностите по чл. 117а от ЗОП и утвърдената Методика със средства от Програмите на ЕС и от бюджета на недостига по договори за строителство. 

3.2. Добавя се нова т. 11 със следното съдържание:

„11. на общините за изпълнението на влезли в сила нормативни актове, свързани с провеждането на държавна политика.“

Мотиви: С предложението се дава възможност Министерският съвет да може да одобрява съответното финансиране за общините в изпълнение на нормативни актове и цели осигуряване на допълнителна гъвкавост при реализирането на националните секторни политики на местно ниво. Така например, в случай, че до м. октомври не е приет ЗДБРБ за 2023 г. подобна разпоредба ще позволи с подобен акт да бъдат определени допълнителните средства за общините във връзка с избирането на нови кметове в населените места с население над 100 ж. население (ок. 1 138 лица), които по предварителни изчисления ще бъдат в размер на минимум 5,3 млн. лв.

50 % за проектите ни в МРРБ

  1. Да се създадат нови § 7 и § 8 със следното съдържание:

„§ 7. В Закона за държавния служител, в чл. 21, ал. 4 се създава т. 3, със следното съдържание:

„3. национални програми и предложени за изпълнение инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.““

„§ 8. В Кодекса на труда, в чл. 107а, ал. 9 се създава нова точка 3, със следното съдържание:

„3. национални програми и предложени за изпълнение инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.““

Мотиви: Предложението цели осигуряване на правна възможност за възлагане и заплащане на труда на текущо заетите служители, съвместяващи и изпълнението на отделни дейности по изпълнението, контрола и отчитането на различни проекти, финансирани от национални програми или предложени за изпълнение инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. За реализирането на подобна промяна средства ще бъдат осигурявани в рамките на разполагаемите средства за възнаграждения на персонала на съответната организации.

  1. Да се създаде нов § 9 със следното съдържание:

„§ 9. В Закона за общинския дълг чл. 17б се отменя.“

Мотиви: В чл. 17 б. от Закона за общинския дълг е предвидено, че в рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по съответния общински бюджет. Тази разпоредба препятства възможността по-малките общини да реализират държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Законодателят в Глава IV, Раздел II от Закона за енергийна ефективност е дал ясна дефиниция на Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори), като преследваната от закона цел е да се осигури по-добро съотношение между влаганата енергия и получавания резултат.

С ограниченията, въведени в чл. 17б от ЗОД, общините с по-нисък средногодишен размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години, са поставени в невъзможност да осъществят държавните и европейски политики за постигане на енергийна ефективност. Договорът е възмезден - изпълнителят си възстановява направените разноски от разликата между сметките за енергия преди и след повишаването на енергийната ефективност, т.е. в рамките на ЕСКО договора възложителят поема задължение само да продължи да плаща същите нива на сметки за енергия.

  1. Сегашния § 7 се преномерира в § 10.

Като разчитаме, че направените предложения ще бъдат обсъдени и подкрепени,

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет