Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище относно вписване в Регистъра на услугите на нови услуги, предоставяни от общинските и районни администрации

Становище относно вписване в Регистъра на услугите на нови услуги, предоставяни от общинските и районни администрации

13.03.2023

НСОРБ

И-630(2)/13.03.2023

ДО

Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Вписване в Регистъра на услугите на нови услуги, предоставяни от общинските и районни администрации, на Ваше писмо изх. № 02.19-12/07.03.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНОВ,

Преди да изложим нашето становище по конкретните текстове на внесеното прадложение за вписване на шест общински административни услуги в Административния регистър (АР), предоставянето на които се регламентира от текстове на Изборния кодекс (ИК), искаме да обърнем внимание на следното.

До сега в АР в раздела „Услуги, предоставяни от общински администрации“ не са вписвани услуги, свързани с ИК. Броя на тези услуги ще нарасне, тъй като сега се вписват само тези от тях, имащи отношение само към предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат на 02.04.2023 год. А както знаем още тази година ще се проведат местните избори, по принцип след време предстоят президентски избори и такива за европарламент. В тази връзка е добре да се прецени общинските административни услуги, свързани с цялата гама процедури на ИК, да се обособят в отделен подраздел, например „Услуги по Избирателен кодекс“.

Вторият общ въпрос, който следва да се има предвид в случая е, че заявленията за услугите, свързани с ИК са унифицирани, тъй като при провеждането на отделните конкретни видове избори образците за тях се приемат с конкретни решения на ЦИК. Т. е. при всяко ново провеждане на даден вид избори заявленията за всеки едноимен вид услуги са нови. Изхождайки от досегашните изисквания на Наредбата за административния регистър (НАР) всичките 300 администрации ще трябва да сменят в АР образеца на заявлението на всяка услуга при всеки нови избори.

От друга страна вече повече от две години има установена практика за услугите свързани с ИК да се предоставят като електронни през Портала на електронното управление E-GOV.BG. Заявленията за тях съгласно приетите образци с решение на ЦИК се поддържат от МЕУ в актуално съсътояние в съотвествие с провежданите избори на платформата „Е-форми“. Ще бъде голямо облекчение за общинските администрации ако вместо всяка от тях да въвежда в АР при поредните избори унифицираните заявления за актуалните избори, това да става чрез линкове към съответните записи на заявленията „Е-форми“ или по друг подходящ начин. Това ще бъде в духа на изискването на ЗЕУ за оптимално ползване на създадените хоризонтални платформи и ще е добре да се реализира за престоящите през есента на тази година местни избори.

По внесените предложения за конкретните шест административни услуги, нашите бележки и предложения са следните:

 1. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Описание:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството - https://regna.grao.bg/

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 36, ал.1, ал.3 и ал.4

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено със заявление по образец, приет с решение на ЦИК до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. При избори за общински съветници и за кметове искането се прави при условие, че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.“

Мотиви:

Вписването в избирателния списък по настоящ адрес чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството - https://regna.grao.bg/ е административна услуга предоставяна от ГД ГРАО и общините не участват пряко в нейното изпълнение. Допълнено е изискването на Изборния кодекс за ползване на документ за заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е комплексна административна услуга

Мотиви:

При този вид услуга физическото лице подава своето заявление до общината, която от своя страна го препраща на компетентния орган, в случая на ГД ГРАО (Наредба за административното обслужване, чл. 14а).

 • Правно основание

Произтича от правото на ЕС

Изборен кодекс – чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 3.

Мотиви:

В ал. 2 на чл. 36 от ИК са регламентирани съществени специфични изисквания за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при провеждане на местни избори.

 1. Приемане на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Приемане на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Описание:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 37, ал.1 и ал.2

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, приет с решение на ЦИК, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес.“

Мотиви:

От така допълнения текст заявителят на услугата получава информация по какъв начин и пред коя институция следва да заяви услугата. Допълнено е изискването на Изборния кодекс за ползване на документ за заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е административна услуга

Мотиви:

Съгласно чл. 37, ал. 4 от Изборния кодекс общината извършва вписването на заявителя в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 1. Вписване в избирателния списък

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Вписване в избирателния списък

Описание:

В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени.

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.243 и чл.251

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. След подаване от избирателя на заявление по образец, приет с решение на ЦИК, вписването се извършва от кметовете и кметските наместници до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.“

Мотиви:

Посочен е срока до който тази услуга се извършва от общината и е допълнено изискването на Изборния кодекс за ползване на документ за заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е административна услуга

Мотиви:

Искането за вписване в избирателния списък се разглежда от кмета на общината или района, или кметството, или кметския наместник до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.

 1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Описание:

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 43, ал.1 изр.1

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление по образец, приет с решение на ЦИК до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

Мотиви:

Допълнен е срокът по чл. 43, ал. 2 за подаване на искане за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, който е от значение за заявителя. Допълнено е изискването на Изборния кодекс за ползване на документ за заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е административна услуга

Мотиви:

Искане за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Така че цялата процедура за издаване на административния акт по искането за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък се извършва от органите на общината. Разбира се, че решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд, но това е процедура извън рамките на същинската административна услуга.

 • Правно основание

Произтича от правото на ЕС

Изборен кодекс - чл. 43, ал.1 изр.1 и ал. 2

Мотиви:

Допълнена е и ал. 2 на чл. 43 от ИК, тъй като нейният текст регламентира срока за приемане на заявленията, който е важен за заявителя на услугата.

 1. Изключване от Списъка на заличените лица

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Изключване от Списъка на заличените лица

Описание:

Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от Списъка на заличените лица.

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 39, ал.1-6

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление по образец, приет с решение на ЦИК, до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление по образец, приет с решение на ЦИК, през интернет страницата на съответната община.“

Мотиви:

Допълнени са начините за заявяване на искането за изключване от списъка на заличените лица и изискването на Изборния кодекс за ползване на документ за заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е административна услуга

Мотиви:

Мотивите са аналогични както при административната услуга „Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък“. Искането за запознаване с основанието за заличаването и изключването от списъка на заличените лица се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение, което може да се обжалва пред съответния административен съд. Така че цялата процедура за изпълнението на административната услуга се извършва от органите на общината.

 1. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

Раздел:

Услуги, предоставяни от общински администрации

Подраздел :

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Наименование:

Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

Описание:

Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, има право да гласува по постоянния си адрес. В случай, че е бил заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да поиска да бъде изключен от списъка на заличените лица след представяне на декларация, че няма да гласува на друго място до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.

 

 Услугата е вътрешна административна услуга
 Услугата е Режим

 

 Произтича от правото на ЕС

Правно основание:

·        Изборен кодекс - чл. 252, ал.2 във връзка с чл.39, ал.2

Предлагаме следните промени в текста на вносителите на предложението:

 • Описание

Предлагаме следният текст на описанието:

„Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, има право да гласува по постоянния си адрес. В случай, че е бил заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да поиска да бъде изключен от списъка на заличените лица до предаването на списъците на секционните избирателни комисии с представяне на Заявление-декларация по образец, приет с решение на ЦИК, че няма да гласува на друго място“ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно Заявление-декларация през интернет страницата на съответната община.“

Мотиви:

Допълнени са начините за заявяване на услугата и изискването за ползване на документ на заявяване на услугата по образец, приет с решение на ЦИК.

 • Услугата е административна услуга

Мотиви:

Действията по изпълнение на услугата се извършват изцяло от органите на общинската администрация или от секционните избирателни комисии в изборния ден

 • Правно основание

Произтича от правото на ЕС

Изборен кодекс - чл. 252, ал. 1 и ал.2 във връзка с чл.39, ал.2

Мотиви:

И двете алинеи на чл. 252 от ИК регламентират определени права на избирателя и срокове за подаване на искането, предмет на услугата.