×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 48-254-01-62)

Становище на НСОРБ по Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 48-254-01-62)

15.11.2022

Деловодство на НСОРБ

До                            

Г-ЖА ДЕНИЦА СИМЕОНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) със сигнатура № 48-254-01-62, внесен от група народни представители

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СИМЕОНОВА,

Обръщаме се към Вас по повод цитирания законопроект, разпределен за разглеждане от поверената Ви комисия. Той урежда изключително важни въпроси, в т.ч. участието на общините и местните общности в изпълнението на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. В тази връзка си позволяваме да Ви представим следното становище:

Принципни бележки

Приветстваме цитираната законодателна инициатива, която ще позволи своевременно стартиране на схемите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., съфинансирани по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Подкрепяме и законовото утвърждаване на приетото смело решение за национално съфинансиране от 60% на интервенциите за развитие на селските райони в Стратегическия план.

Наистина, европейските земеделски фондове останаха извън регламентите за общо приложимите разпоредби по европейските структурни фондове. В тази връзка е необходима законова регламентация на администрирането на схемите за директни плащания и секторните програми. От друга страна, инвестиционните интервенции, имащи структурен и териториален фокус, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) вече втори програмен период намират своето систематично място в единната национална система за планиране и управление, в т.ч. в Споразумението за партньорство с Европейската комисия и Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУЕФСУ), ДВ № 51 от 2022 г.

В съответствие с този подход схемите за директните плащания са прилагани чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие“, а ключовите инвестиционни интервенции, особено тези касаещи общини и местни общности, чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). През последните години местните власти и местните инициативни групи по подхода „Водено от общностите местно развитие“ натрупаха сериозен опит в работата с ИСУН, като това е от голямо значение за осигуряване на единен подход при многофондовото финансиране и на бърз старт на интервенциите през 2023 г.

Нещо повече, инвестиционните интервенции през т.нар. „преходен период“ 2021-2022 г., както и подготвителната помощ по ВОМР за периода 2023-2027 г., също се администрират чрез ИСУН. Отчитаме и нейния публичен модул, какъвто липсва при ИСАК. Отчитаме и липсата на качествен интерфейс между двете системи, което възпрепятства единната отчетност и наблюдение на схеми и интервенции по Стратегическия план. В цитирания законопроект няма и изрична разпоредба кандидатстването и управлението на проектите ни през ИСАК да е по електронен способ по реда на глава III от ЗПЗП. 

С оглед на гореизложеното, считаме за целесъобразно измененията и допълненията в ЗПЗП да надградят и осигурят последователност и предвидимост, като предлагаме администрирането на инвестиционните интервенции, в т.ч. касаещи общините и ВОМР, да става както досега по реда на ЗУЕФСУ. В тази връзка е и нашито конкретно предложение.

Конкретно предложение

По параграф 13, чл. 47у, ал. 3

Предлагаме текстът да се допълни както следва:

„Процедурите по ал. 2 се администрират чрез системата по Глава III с изключение на подпомагането по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ по чл. 73 от Регламент (ЕС) 2021/2115, които се администрират чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН)“.