Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище нa НСОРБ по процедурата за енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради

Становище нa НСОРБ по процедурата за енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради

03.06.2024

Изх. № И-1080(2)/31.05.2024 г.

ДО

Г-ЖА ЮРА ВИТАНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРР 2021-2027

Относно:  Коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВИТАНОВА,

По публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по ПРР 2021-2027, проучихме мнението на общините - допустими кандидати. На база предложенията им, Ви представяме коментари и бележки по проекта на Насоките:

  1. Раздел 13 „Дейности, допустими за финансиране“: предлагаме сред допустимите дейности да се включат и СМР, които произтичат от нормативни изисквания, свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническите им паспорти, както и нормативно необходими СМР за въвеждането на сградите в експлоатация. Сред визираните от нас СМР, са такива, свързани с:
    • отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
    • осигуряване на пожарна безопасност, изграждан е/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.
  1. Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“: в унисон с т.1, предлагаме в допустимите разходи да се включат:
  • Разходи за СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите;
  • Разходи за СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждан е/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Категории