Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.

Становище на НСОРБ по Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.

22.10.2022

Изхл №И-1800/21.10.2022

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027

Относно: Писмена процедура на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с инициираната по електронна поща на 17 октомври 2022 г. писмена процедура на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), Ви информираме, че одобряваме допълването на стратегическия документ с предложените два нови приоритета, съфинансирани от Фонда за справедлив преход.

По отношение на предложените текстове на новите приоритети, Ви предоставяме и конкретни коментари и бележки, както следва:

I.Приоритет 3 „Справедлив преход“:

  1. Съгласно проекта на Териториалния план за справедлив преход на област Кюстендил, дейността за подкрепа използването на геотермална енергия в региона, е както за търговски цели, така и за централно отопление. В тази връзка, допълнението за търговските цели, следва да отрази и в текстовете на дейността, включена в приоритета;
  2. В Мерките, насочени към климатичен преход, базиран на енергийна ефективност и климатично-устойчива инфраструктура, считаме че:
  • в частта енергийна ефективност в сграден фонд, в унисон с разписаните показатели за краен резултат, следва да се включат и дейности, насочени към обществени/ публични сгради. В допълнение ще е удачно да се преработят и обосновките към дейността, рефериращи към енергиен преход и интегрирани мерки за енергийна ефективност, в т.ч. при допълняемост и демаркация на същите с аналогични им заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, Програмата за околна среда 2021-2027 и другите приоритети на ПРР;
  • съгласно обосновките за спазването на хоризонталните политики, където фигурират текстове, насочени към устойчива градска мобилност и предвиждащи доставка на превозни средства или интервенции по спирки и гари, следва да се добавят кореспондиращи им конкретни мерки и дейности обект на подкрепа от приоритета;
  1. Обръщаме внимание и на необходимостта от допълване и прецизиране на текстове в отделни раздели на приоритета. В тази връзка, трябва да се остойностят показателите за краен продукт и резултат и да се приведат в съответствие текстове от и в различните раздели от описанието на приоритета с други такива. Примери в това отношение са: описана подкрепа в направлението за климатичния преход насочена към транспорт и мобилност, без последващо разписване на конкретни мерки/дейности; посочена подкрепа в направлението за социален преход чрез социални услуги, отново без посочени конкретни мерки и дейности и др.
  2. Приоритет Техническа помощ по чл. 36 (4) от РОР: В допустимите за подкрепа дейности, следва да се включат и такива за обезпечаване функционирането и за подкрепа на дейността на Областните комисии по Справедлив преход, включително за провеждането на обучения на същите. По аналог, такива дейности трябва да се обезпечат от приоритета и за останалите териториални органи, в т.ч. за Регионалните съвети за развитие.

Като се надявам, че коментарите и препоръките ни, ще бъдат отразени в проекта на Програмата, оставам

С уважение,

Категории
Проекти