Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проекта удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022

Становище на НСОРБ по проекта удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022

28.10.2022

ДО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.. (Ваш изх. № 91-00-576/26.10.2022 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

С оглед развитието на политическата обстановка в последните дни и взетото решение вместо Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. да бъде внесен цитирания по-горе законопроект, изразяваме следното принципно становище:

 1. Подкрепяме по принцип необходимостта от своевременно нормативно уреждане на реда, условията и правилата за работа на организациите от публичния сектор до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
 2. Със законопроекта очакваме да бъдат гарантирани следните условия за работа на общините до приемането на Бюджет 2023:
 • Да бъдат запазени достигнатите при актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. размери на субсидиите и трансферите за общините от централния бюджет;
 • Да бъдат спазени конституционно установените разпоредби за автономността на общински бюджети чрез отразяване на спецификите при финансирането на общините чрез субсидии и трансфери, собствени приходи и/или преходен остатък. Ако няма експлицитна яснота по текстовете за общините, съществува значителен риск, до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. основни общински дейности да се реализират в намален обем и обхват, а наличните средства да останат „блокирани“ по съответните сметки.
 1. При подготовката на удължителния закон да бъде отчетено, че през 2023 г. изтичат всички срокове за разплащания по европроектите от програмен период 2014-2020 г., по които само в рамките на една година предстои да бъдат разплатени близо 8,6 млрд. лв. от договорените суми, от които чрез общинските бюджети - над 2,2 млрд. лв. Липсата на ясни регламенти относно процедурите за разплащане от фондовете и програмите, поемането на финансовите корекции и в частност за работата на общините в сроковете до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. ще постави в риск своевременното приключване на изпълнението на дейностите и разплащанията за тях, а това би повлияло негативно и върху индикаторите на самите програми.

На основание гореизложените принципни съображения, правим и следните конкретни предложения и бележки по текстовете на Законопроекта:

 1. В чл. 1 да се добави нова т. 5 със следното съдържание:

„5. трансферите за общините се предоставят:

а) в размерите определени в чл. 1, ал. 5, т. 2.11, т. 3.5, т. 3.6, т.10.2, т. 10.5, т. 10.6, т.13.3, т. 13.4, т. 14.1, т. 14.2 до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г., и

б) в размерите определени в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и по реда на чл.54, като се отчитат и влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет.“

Мотиви: Предложението цели осигуряване на достигнатите размери на субсидиите за делегираните от държавата дейности и на целевата субсидия за капиталови разходи съгласно актуализирания ЗДБРБ за 2022 г. и актовете на Министерския съвет за неговото изпълнение. Предлагаме със законопроекта специално да бъдат уредени условията за предоставянето на трансферите за общинските бюджети, като се отчитат влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни бюджетни средства в съответствие с разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от ЗПФ. Тъй като трансферите за общините не надвишават 30% от всички трансфери на национално ниво, при съответното включване на допълнителните средства от актуализацията, предвидени в чл. 1, ал. 5 на ЗДБРБ за 2023 г. под формата на субсидии за общините и разпределени по техните бюджети с отделни Постановления на Министерския съвет, няма риск да бъде допуснато превишение на разходите на държавата, спрямо същия период на предходната година.

 1. В чл. 7:

2.1.Разпоредбата на ал. 1 да придобие следната редакция:

„(1) Разходите по бюджетите на общините се извършват до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, и съгласно влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и/или на общинския съвет, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси. В срока по чл. 1 общинският съвет по предложение на кмета може да определя с решение условията и реда за събиране на приходи, за извършване на разходи и/или за предоставяне на трансфери и субсидии от общинския бюджет.“

 • Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) В срока по ал. 2 ограничението на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси не се прилага за извършените от общините разходи за персонал и издръжка, както и за сметка на трансферите по чл. 52, ал. 1, буква "г" и ал. 2.“

 • Текстът на ал. 2 става ал. 3.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на възможност за нормална работа на общините в срока до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., при съобразяване с реалните условия на средата – увеличени размери на стандартите за делегираните от държавата дейности и увеличени размери на разходите за персонал след актуализацията, и ръст на издръжката в резултат на инфлацията. С предложената разпоредба на ал. 1 ще се даде възможност на общинските съвети да приемат решения относно приходите и разходите на общините до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., въз основа на които да не се нарушава нормалния ритъм на работа на публичните услуги, да не се спира строителството по преходните инвестиционни обекти, одобрени за целево финансиране с актове на Министерския съвет и да не се забавя провеждането на обществени поръчки, при съобразяване с фискалните правила и условия.

 1. В чл. 8, ал. 2 да се добави нова т. 7 със следното съдържание:

„7. на общините за изпълнението на влезли в сила нормативни актове, свързани с провеждането на държавна политика.“

Мотиви: С предложението се дава възможност Министерският съвет да може да одобрява съответното финансиране за общините в изпълнение на нормативни актове и цели осигуряване на допълнителна гъвкавост при реализирането на националните секторни политики на местно ниво.

 1. Създават се нови чл. 13 и чл. 14 със следното съдържание:

Чл. 13. (1) В срока по чл. 1 постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на 2022 година, може да се разходват за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

(2) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на основание актове на Министерския съвет, за които към 1 декември 2022 г. е обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

Чл. 14. В срока по чл. 1 постъпилите през 2021 година по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" от Закона за публичните финанси, които не са усвоени към края на 2022 година, не се възстановяват в централния бюджет и може да се разходват за същите цели през 2023 г.“

Мотиви: Предложението цели регламентиране на конституционно установените правомощията на общините да се разпореждат самостоятелно с местните бюджети, които съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗПФ е възможно да бъдат уредени със законопроекта. Към момента, съгласно разпоредбите на ПМС№31/2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 , всички общини ще бъдат задължени да възстановят в централния бюджет средствата от преходен остатък, реализирани в делегираните дейности през 2021 г., без да се отчитат специфичните Ковид-условия, в които функционираха услугите и/или формирани наличности от преходни инвестиционни обекти (със срок на реализация 2-5 г.), забавени допълнително, поради последвалата криза с цените на строителните материали.

Запазваме си правото, при промяна в условията и в някои от текстовете на законопроекта да внесем допълнителни предложения.