Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, сигн. № 48-254-01-5

Становище на НСОРБ по проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, сигн. № 48-254-01-5

15.11.2022

Деловодство на НСОРБ

ДО

Г-Н КОСТА ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

48-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, сигн. № 48-254-01-5, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители, Ваш изх.№ КРП-48-253-04-2/02.11.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

По повод цитирания законопроект, Ви предоставяме следното конкретно предложение:

 1. По чл. 11

Предлагаме в т. 1 след думата „сектор“ да се добавят думите „с изключение на общините по ал. 2.“

Мотиви: Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.11.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, в чл. 8, ал. 9 дава възможност от кръга на задължените субекти да бъдат изключени общините с население под 10 000 души.

Предоставяме на Вашето внимание и следните допълнителни аргументи във връзка с прилагането на предвиденото в Директива (ЕС) 2019/1937 освобождаване на общините с население под 10 000 души от задължението да създават вътрешен канал за подаване на сигнали, да определят служител/и или обособено звено в структурата на техните администрации както и да поддържат регистри за сигнали и нарушения:

 1. Относно броя на общините в Република България с население под 10 000 жители:

За аналитични цели и подготовка на становища НСОРБ ползва официални данни на НСИ. Съгласно тези данни към 31.12.2020 г., 132 общини (49.8% от всички 265 общини) имат население под 10 000 души. Информацията може да бъде намерена на следния линк:

https://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB.

За улеснение прилагаме тази информация във формат Excel. 

 1. Относно наличието на административен капацитет и възможност в общините под 10 000 жители да бъдат определени служители и/или обособени звена за подаване на сигнали.

За вземане на аргументирано решение относно тази възможност, следва са се имат предвид следните обстоятелства:

 • Съгласно действащата уредба на АПК, всяка община чрез устройствения си правилник организира работата си по сигнали на физически и юридически лица. В тези правилници общините регламентират структурните звена, длъжностните лица, процедурите (приемане, разглеждане, издаване на решение), сроковете и осъществяването на вътрешен контрол върху работата по постъпили сигнали. Общините прилагат и наредба на МС за административното обслужване, която въвежда редица изисквания относно работата по сигнали на граждани и организации. Външен контрол върху прилагането на Наредбата в общините упражняват съответните областни управители.
 • В общинските администрации задължително се създават и поддържат звена и служители за изпълнение на възложени със закон функции като:
 • звено по Закона за общинската собственост;
 • звено по Закона за устройство на територията;
 • звено по Закона за културното наследство;
 • инспекторат/комисия за осъществяване на контрол и проверки по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • специализирано звено за управление на зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движение по пътищата;
 • звено за управление на горските територии - общинска собственост по Закона за горите;
 • звено за защита на потребителите по Закона за защита на потребителите;
 • специализирано звено, отговорно за управление на цикъла на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки;
 • организационно звено - регистратура за класифицирана информация и служител по сигурността на информацията по Закона за защита на класифицираната информация;
 • длъжностно лице по защита на данните по Закона за защита на личните данни;
 • звено за вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Приведените примери илюстрират нарастващия брой на въведени по силата на закон звена и служители в общинските администрации, без същите да са били ресурсно (кадрово, финансово, технически) осигурени към момента на влизане в сила на съответните закони. Подобен подход на възлагане на правомощия на общините е несъвместим с принципите и правилата на чл. 4, т. 3, изр. 2; чл. 6, т. 1 от Европейската Харта за местно самоуправление; чл. 136, ал. 1, чл. 146 от Конституцията; Закона за нормативните актове, Закона за публичните финанси, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА. Ясно е, че създаването на поредното звено в общинските администрации, в случая звено за подаване на сигнали, или наемането на външен субект, който да изпълнява функциите на администратор на подадените сигнали, но без осигуряване на необходимия за общините целеви ресурс, би затруднило съществено общините до 10 хил. жители.