Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на Закон за въвеждане еврото в Република България

Становище на НСОРБ по проект на Закон за въвеждане еврото в Република България

24.04.2024

НСОРБ

изх. № И-882 / 24.04.24.

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище на НСОРБ по проект на Закон за въвеждане еврото в Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с публикувания за обществена консултация проект на Закон за въвеждане еврото в Република България и с оглед неговата важност, Управителния съвет на НСОРБ одобри нашата позиция по него на свое заседание от 23 април 2024 г.

НСОРБ участваше в процеса на подготовка на Закона, както чрез участие в различните работни групи и периодично информиране общините за възможността да предоставят становища, така и чрез провеждане на целеви проучвания сред общините.

С настоящото изразяваме нашата подкрепа по законопроекта, като отчитаме неговата ключова роля за структуриране на обществените отношения и отговорностите на различните заинтересовани страни в процеса на присъединяване на България към Еврозоната.

Правим и следните принципни и конкретни предложения:

  1. Да се предвиди компенсационен механизъм или допълнителна субсидия за покриване на разходите на общините по адаптирането на информационните системи във връзка с въвеждане на еврото.

Мотиви: Аргументите за това предложение са, че в мотивите към законопроекта е описано, че „средствата, необходими за прилагането на проекта са с индикативен характер, като ще бъдат предвидени в рамките на бюджетната процедура за съответната година и ще се изпълняват в рамките на утвърдените бюджети на заинтересованите ПРБ“. Тъй като общинските бюджети са самостоятелни, извън републиканския бюджет и техните разходи не се утвърждават от Народното събрание е необходимо предвиждането на допълнителен еднократен трансфер от централния бюджет.

  1. В § 6 относно приемането от държавните органи и от органите на местното самоуправление на подзаконовите актове, необходими за изпълнение на Закона, да се добави нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) В случаите, когато изменения и допълнения на актовете по ал. 1 и ал. 2 са само с цел превалутиране на парични суми от левове в евро, разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 66 – 72 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация не се прилагат.“

Мотиви: Предвиждането на подобна разпоредба, която произтича от Закона за въвеждане на еврото, ще спести време и ресурси на всички органи във връзка с приемането на необходимите технически промени, отнасящи се само до превалутирането, т.е. до замяната на левовите с евровите стойности в съответните подзаконови нормативни актове.

Категории
Други